Макашев Байжума Катираевич

8CF244AD-7C93-4A94-9399-8E90C5217EEC
image-1

Аты-жөні, туған күні: Макашев Байжума Катираевич, 24 қараша 1959 ж.
Телефон, e-mail: 8 777 338 14 80
Лауазымы: КА және ЕҚ доценті.
Білімі: Қарағанды политехникалық институты (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті), мамандығы “Көлік және көлік шаруашылығы”, 1981, инженер-механик, техника ғылымдарының кандидаты, доцент (ҚР ВАК),техника ғылымдары бойыншажоғары сатыдағы докторы (МАНиИ, Россия, Москва).
Бөлімшедегі жұмысы: 01.02.2019 жылдан бастап ҚарМТУ КА және ЕҚ кафедрасының доценті;
Басқа бөлімшелер мен ұйымдарда жұмыс істеуі:
03.03.2000-03.01.2019 жж. ЖезУ: доцент, кафедра меңгерушісі, тау-кен технологиялық институтының директоры, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылым жөніндегі проректор;
27.03.1995 – 03.03.2000 жж. – Қазақмыс корпорациясы: кадрлар бөлімі басшысының орынбасары, оқу-курстық комбинатының басшысы, еңбекті қорғау орталығының оқу-әдістемелік басшысы, корпорацияның еңбекті қорғау бойынша бас инженер;
18.11.1993 – 27.03.1995 жж. – Жезқазған облыстық кәсіптік білім беру басқармасы басшысының орынбасары;
22.08.1988 – 06.11.1989 жж. – «Агропромтехника» аудандық өндірістік бірлестігінің бас инженері;
16.10.1982 – 30.06.1988г., 09.11.1989 – 22.11.1993 – ассистент, аға оқытушы ҚарПТИ;
01.07.1988 – 22.08.1988 жж. – инженер, Жезқазған аймақтық ПТУС механизациялау өндірістік зертханасының меңгерушісі;
08.08.1981 – 05.02.1982 жж. – ЖПАТП көлік слесарь бригадирі;
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: көлік құралдарының тұтыныс қауіпсіздігі.
5 жылғы негізгі басылымдары:

1. Обоснование влияния некоторых экологических проблем на устойчивость развития страны.

Труды Университета. Караганда. КарГТУ. 2020. №4 (81). С. 163-166.

2. Машина қауіпсіздігінің жүргізушінің кәсіби деңгейіне тәуелділігін зерттеу.Труды Университета. Караганда. КарГТУ. 2020. №2 (79). С. 62-65.

3. Ақылды технологияларды пайдаланудың ке»бір әлемдік іс-тәжірибелері.Труды Университета. Караганды. КарГТУ. 2023. №1 (90). С. 90-94.

4.Ашық кен өндірісі атмосферасына түсетін шаңмен күресу жолдарын ұсыну. Труды Университета. Карагандаы. КарТУ. 2023. №4 (93). С. 122-125.

1.Қатты тұрмыс қалдықтарының полигондарындағы биогаз және оны пайдаға асырудың кейбір жолдары.

Материалы междунар. науч. практ. конф. «Сагиновские чтения №11». КарГТУ,. 2019. Ч.1. С. 74-76.

2. Өздігінен жүретін жерасты жабдықтарын тұтынудағы «Қауіпсіздік – орта» жүйешесін зерттеудің кейбір нәтижелері.

Материалы V-междунар. науч. практ. конф. «Наука и образование в совр. мире: Вызовы XXI века».Нур-Султан,. 2019. IТ.С. 229-232.

3. Непрерывное наблюдение за работой двигателя с помощью электроники.

Материалы V-междунар. науч. практ. конф. «Наука и образование в совр. мире: Вызовы XXI века». Нур-Султан,. 2019. II Т. С. 51-54.

4. Ағаш конструкцияларын өңдеу кезіндегі бөлінетін шаң мөлшерін бағалау.

Сборник по материалов ХХХIII междунар. науч. практ. конф. «Технические науки: проблемы и решения». №2 (30). Москва,. 2020. С.77-82.

5. Оценка эффективности некоторых способов снижения токсичности отработавших газов двигателей в условиях горнорудного производства.

Сбоник материалов междунар. науч. практ. конф. «Актуальные ворпросы образования и науки в условиях развития регионов и цифровизации страны». КР. Ош,. ОшГУ., 2020.С. 90 -93

6. Химиялық қауіпті кәсіпорындардағы қауіпсіздік және қорғаныс шаралары.

Материалы междунар. науч. практ. конф. «Сагиновские чтения №12». КарГТУ,. 2020. Ч.1. С. 85-88.

7. Машина қауіпсіздігінің жүргізушінің кәсіби деңгейіне тәуелділігін зерттеу.

Труды Университета. Караганды. КарГТУ. 2020. №2 (79). С. 62-65.

8.Исследование факторов безопасности в подсистеме «безопасность труда – машина» на подземном автотранспорте руды

Материалы VӀӀ-междунар. науч. практ. конф. «Наука и образование в совр. мире: Вызовы XXI века». Нур-Султан,. 2020. I Т. С. 146-149.

9.Обоснование влияния некоторых экологических проблем на устойчивость развития страны

Труды Университета. Караганды. КарГТУ. 2020. №4 (81). С. 163-166.

10.Исследование распространения древесной пыли в воздухе рабочей зоны

Научный журнал – Universum: Технические науки. Вып.2 (83). Москва. Фераль. 2021

11.Өндірістің қалаға тигізетін кейбір экологиялық зияндылықтарына шолу

Труды Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050»,КарТУ, апрель 2021.

12.Тау-кен өндірісіндегі автокөлік құралдары қалдық газдарының уыттылығын азайту тиімділігі

Труды международной НПК «Интеграция науки, образ., и произв. – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения). КарТУ, июнь 2021.

13.Оценка эффективности некоторых способов снижения токсичности отработавших газов двигателей в условиях горного производства

Международный научный-практический журнал серия «Техн. науки». ОЮЛ. Нур-Султан, октябрь, 2021.

14.Шахталардың жерүсті кешендерінің ауасын шаңсыздандыру кезіндегі бақылау талаптары

Труды Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализации Стратегии «Казахстан-2050». КарТУ, апрель, 2022.

15.Шахталардың карьер жолдарындағы шаңды басу жолдарын әзірлеу

Труды Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализации Стратегии «Казахстан-2050». КарТУ, апрель, 2022.

16.Жұмысшылардың еңбек жағдайларына шаңның әсерін бағалау

Труды Международной НП онлайн конференции «Формирование интелектуального капитала в условиях цифровой трансформации: опыт, вызовы, перспективы». КарТУ, декабрь, 2022.

17.Утилизация биогаза на полигонах твердых бытовых отходов – один из путей решения проблем безопасности жизнедеятельности

Труды Международной НП онлайн конференции «Формирование интелектуального капитала в условиях цифровой трансформации: опыт, вызовы, перспективы». КарТУ, декабрь, 2022.

18.Тау-кен өндірісіндегі позициялау жүйесіне ғылыми-өндірістік шолу

Труды Республиканской студенческой НК «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050», посвященной 70-летию университета»

19.Ақылды технологияларды пайдаланудың ке»бір әлемдік іс-тәжірибелері

Труды Университета. Караганды. КарГТУ. 2023. №1 (90). С. 90-94.

20.Эргономические аспекты охраны труда при эксплуатации автотранспорта подземного рудника.

Монография – Караганда: КарТУ, 2020, 116с. ISBN 978-9965-38-422-6

21.Воздухозаборник для вентиляции кабины транспортного средства. Патент на полезную модель №5040. МинЮСТ РК опубл. 05.02.2022.

22.Смесь для тампонирования трещин в массиве горных пород. Патент на полезную модель №7014. МинЮСТ РК опубл. 05.02.2022.

23. Өндірістегі еңбекті қорғау. Видеосабақтар кешені. Сертификат № 8707. КарГТУ.маусым 2021ж. г.Караганды.

24.Охрана труда и безопасность жизнедеятельности.

Видеолекции. Сертификат № 335. КарГТУ. Март 2020г. г.Караганды.

25. Куәлік №6403 13.11.2019ж. Авторлық құқықпен қорғалатын құқықтардың Мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы.

26. Куәлік №15223 17.02.2021ж. Авторлық құқықпен қорғалатын құқықтардың Мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы.

27. . Куәлік №34850 19.04.2023ж. Авторлық құқықпен қорғалатын құқықтардың Мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы.

28. Устройство для очистки воздуховода аспирационной системы. Патент на изобретение №36289 МинЮст РК опубл.14.07.2023.

29. Еңбек қорғау. ЖАОК. Видеолекциялар. Сертификат № 9556. КарТУ. Қаңтар 2024г.

Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік: «Нұр құрыш» аймақтық ақындар қоғамының мүшесі, әуесқой композиторлар қоғамының мүшесі.
Марапаттар және берілген косымша сыйақылар: 
-Жезқазған қалалық мәслихатының құрмет грамотасы (2003 ж), О.А. Байқоңыров атындағы ЖезУ құрмет медалі (2009 ж), Жезқазған қаласы әкімінің құрмет грамотасы (2014 ж), ҚР ЖОО ассоциациясының  А. Байтұрсынов атындағы қола медалі, «ТМД-ның үздік педагогы» медалі (2022 ж.).
Пәндер мен курстар: Еңбек қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.