Цешковская Елена Анатольевна

Цешковская
image-1

Цешковская Елена Анатольевна, 13.09.1977 ж. т.

Т. 8 701 728 6255, e-mail: elena_tsesh@mail.ru

 

Ағаоқытушы

 

Білім:

1998 жылыҚарағандымемлекеттіктехникалықуниверситетін “Өнеркәсіптікэкология” кафедрасыныңҚолданбалыэкологиямамандығыбойыншабітіріп, инженер-экологбіліктілігіберілді.

2002 жылыҚарағандымемлекеттіктехникалықуниверситетін (екіншіжоғарыбілім) “әлеуметтіксаладағыжәнесалалардағыЭкономика” мамандығыбойыншабітіріп, экономист – заңгербіліктілігіберілді.

2019 жылыММУаспирантурасынбітірді.М.в. Ломоносова 05.06.01 Жертуралығылымбағытыбойыншажоғарыбіліктіғылыми-педагогикалықкадрлардыдаярлаудыңбілімберубағдарламасыбойынша “Зерттеуші. Оқытушы-зерттеуші”.

2022 жылы 38.04.02 Менеджмент (магистр) бағытыбойыншамагистратураныбітірді

 

Жұмысорны:

1998 жылданбастап 01.10.2015 жылғадейін: Қарағандыоблысыбойыншаэкологиядепартаменті (маманлауазымынанбастап “Экологиялықреттеу”бөлімініңбасшысынадейін).

02.10.2015 ж. бастапбүгінгікүнгедейін: “ӘбілқасСағыноватындағыҚарағандытехникалықуниверситеті” КЕАҚ (“Рудничнаяаэрологияжәнееңбектіқорғау” кафедрасыныңағаоқытушысы).

 

Негізгі ғылыми қызығушылықтары: табиғатты ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық менеджмент және стандарттар.

 

Конференциядағы мақалаларды, баяндамалардың тезистерін, оқу құралдарын, электрондық оқулықтарға арналған СИС-ті қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғау, табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы жарияланымдар, Ғылыми еңбектер, 1 патент (бірлескен авторлықта) бар, оның ішінде:

-        Technogenic impact of mining industry on environment in Karaganda region of Republic of Kazakhstan // ИзвестияНАНРКСерияГеологияитехническиенауки, № 6 (438), 2019. С.85-95.

-        Геоэкологические аспекты рекультивации нарушенных земель (на примере Карагандинской области Республики Казахстан) // Вестник Московского университета. Серия 5: География, №4. 2019. С.73 – 80.

-        Assessment and regulation of the urbanized territory atmospheric air condition of the Karaganda city of the Republic of Kazakhstan // E3S Web of Conferences. APEEM 2021, Vol. 265.2021

-        Dust suppression on the surfaces of storage device of technogenic mineral formations // ИзвестияНАНРКСерияГеологияитехническиенауки 2 (452). 2022. С.230-241

-        Dust suppression on industrial waste storage (on example of the waste storage of the Ulytau region) //E3S Web of Conferences. APEEM 2023, Vol.407. 2023

-        Воздействие горных работ на водные объекты и ресурсы (на примере угольного бассейна) / Труды университета Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова №3 2023 С.139-144

Оқу-әдістемелік жұмыс:

- Экология бағытындағы пәндер бойынша дәрістер әзірленді.

- Электрондық оқулықтар мен слайд дәрістерге зияткерлік меншік (СИС) куәліктері алынды.

Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін белгілеу, қалдық қоймаларындағы шаңды азайту мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу.

Қарағанды облысы әкімдігі жанындағы Жасыл кеңес құрамында. Экология бойынша Сараптамалық кеңестің құрамында.

 

ҚР Энергетика министрлігінің “Қазақстан Республикасының экологиясы саласына 30 жыл” медалімен марапатталған №292 куәлік 28.05.2018 ж. №440 ж берілді экология және табиғи ресурстар Вице-министрінің алғыс хаты (5 маусым 2023ж.)

 

Келесі пәндер бойынша дәрістер:

- Инженерлік экология (30 сағат); Экология және БЖТ (30 сағат); “құқық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері. Экология” (30 сағат); ҚР және әлемде орнықты дамуға қол жеткізу шарттары мен тәсілдері (30 сағат); өнеркәсіп салаларының экологиясы (30 сағат); өнеркәсіптегі зиянды заттар (30 сағат); қоршаған орта мониторингі (30 сағат).

Конференцияларға, конкурстарға қатысу үшін студенттерге басшылық жүргізіледі. Тобы кураторы.

 

Тұрақты негізде біліктілікті арттыру курстарынан өтеді, оның ішінде: педагогикалық шеберлікті арттыру, экологиялық бағалау және мониторинг бойынша; жаңа экологиялық заңнаманың нормалары бойынша және басқалар. Кәсіпорындарда тұрақты негізде тағылымдамадан өту:

1. Біліктілікті арттыру курстары жаңа экологиялық кодекстің нормаларын түсіндіру 2022 жылғы 11-13 тамыз ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің №02297 куәлігі

2. Муниципалды ағынды сулардың жауын-шашынын басқару курсы, 1-3 наурыз 2023 ж. (Латвия)

3. 2023 жылғы 8-12 мамыр аралығында Гедиминас атындағы Вильнюс техникалық университетінде (Вильнюс қ., Литва) “Erasmus+” international staff Week (VILNIUS Tech) бағдарламасы бойынша білім алды.

4. 29.05-10.06.2023 бастап “Экоэксперт” ЖШС біліктілікті арттыру курстары №23.02 сертификат

5. Қазақ тілін оқыту курстары 2023 ж. ақпан-мамыр 26.05.2023 ж. №118 сертификат

6. “Анық емес когнитивті карталарды қолдана отырып модельдеу сценарийлері” курстары 25-29.09. 2023 №19 Сертификат

7. И. Кант атындағы БФУ-да тағылымдама 2023 жылғы желтоқсан

8. 2023 жылғы “28″ қарашадан “25″ желтоқсанға дейін “ЖОО оқытушысының ғылыми-педагогикалық қызметіндегі пәнаралық ынтымақтастық” біліктілікті арттыру курсында 36 сағат көлемінде “Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті” сертификат № 00790