Саттарова Гульмира Сапаровна

Саттарова
image-1

 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Ж., туған жылы: Саттарова Гүлмира Сапарқызы, 1975 ж.
Телефон, e-mail. 8-771-271-95-95, e-mail: sattarovags@mail.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының доцент м. а.»
Білім:
- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті-мамандығы “Машина жасаудағы экономика және басқару”»,
1998-2000 ж – ж. – “Эргономика және еңбекті қорғау” мамандығы бойынша магистратурада оқу»,
2001-2003-аспирантурада оқу. 05.26.01 мамандығы бойынша диссертация қорғалды. Алматы қаласындағы Д. А. Қонаев атындағы тау-кен ісі институты жанындағы диссертациялық кеңесте “еңбекті қорғау”. Техника ғылымдарының кандидаты.
Бөлімшедегі жұмыс:
2000 жылдың қазан айынан 2001 жылдың қаңтар айына дейін “Рудничная аэрология және еңбекті қорғау”кафедрасының ассистенті болып жұмыс істеді.
2001 жылдан 2003 жылға дейін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің КА және ЕҚ кафедрасында 05.26.01 мамандығы бойынша күндізгі аспирантурада оқыды. Осы уақыт ішінде диссертация тақырыбы бойынша теориялық және практикалық зерттеулер жүргізілді.
2003 жылдың 3 қазанынан 2010 жылдың 1 шілдесіне дейін ҚарМТУ-да КА және ЕҚ кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді.
2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап КА және ЕҚ кафедрасының аға оқытушысы болып қабылданды.
2018 жылдың қыркүйек айынан бастап КА және ЕҚ кафедрасының доцент м.а. лауазымына ауыстырылды.
2010 жылдың шілде айында ҚР ИДМ “ҰҒТЦПБ” АҚФ “ТЖ мониторингі және құтқару ісі”секторының меңгерушісі лауазымына КарНИИПБ-ға жұмысқа шақырылды. 2010 ж. тамыз айында “тәуекелді зерттеу және бағалау”секторының меңгерушісі лауазымына ауыстырылды. 2011 жылдың қаңтарында “инженерлік қорғау және тәуекелдерді басқару”ҒЗЖ жетекші ғылыми қызметкері лауазымына ауыстырылды. 2011 жылдың сәуір айында “инженерлік қорғау және тәуекелдерді басқару”ҰЗ меңгерушісі лауазымына ауыстырылды.
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, тәуекелдерді басқару жүйесі.
Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар:
1. «Анализ существующих способов обеспылевания гравитационных перегрузочных узлов», Журнал «European Journal of Technology and Design», 2016 C.20-29 (РИНЦ), (соавторы: Медеубаев Н.А., Байтуганова М.О., Комлева Е.В., Какенова М.Ж., Жолмагамбетов Н.Р.)
2. «Информационная система мониторинга промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Научно-технический журнал «Автоматика. Информатика», №1(38), 2016, С. 23-28 (соавторы: Акимбекова Н.Н., Комлева Е.В.)
3. Математическое моделирование НДС горного массива на базе ГИС K-MINE, The Way of Science International scientific journal, № 12 (46), 2017, С. 101-103, Impact factor – 0.543 (Global Impact Factor, Australia), (соавторы: Саттаров С.С., Букенов М.М., Доненбаева Н.С.)
4. Применение экспертного метода оценки риска аварий на горнодобывающих предприятиях, Труды университета, КарГТУ, №3, 2017, С.50-54, (соавторы: Акимбекова Н.Н., Байтуганова М.О.)
5. Анализ источников образования пыли при производстве цемента сухим способом, Труды университета, КарГТУ, №1, 2019, (соавторы: Ахметова А.Ж., Саттаров С.С., Мусина Э.Б.)
7. Оценка риска возникновения и развития аварий на примере предприятий теплоэнергетики. Materials of the XII International scientific and practical conference, «Areas оf sciеntific thought»,- 2015/2016, С.52-56, (соавторы: КомлеваЕ.В., БайтугановаМ.О., ЖолмагамбетовН.Р. КакеноваМ.Ж.).
8. Анализ опасности и оценка риска аварий на объектах Нурказганского производственного комплекса. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №7), 10-11 декабря 2015 г., 2 часть, С. 163-166, г. Караганда, (соавтор: Кудрявцев С.С.)
9. Пути снижения выбросов в атмосферу при производстве цемента. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №10), 14-15 июня 2018 г., 4 часть, С. 222-224, г. Караганда, (соавтор: Мусина Э.Б.)
10. Моделирование углепородного массива сложного строения на основе вязкоупорных сред. Труды Междунар. науч.-практ. конф. «Интеграция науки, образо-вания и производства – основа ре-ализации Плана нации» (Сагинов-ские чтения №10), Караганда: КарГТУ, 2018. Ч. 4. – С. 257-259. (соавторы: Саттаров С.С., Букенов М.М.)
Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік: “Қауіпсіз өмір және жұмыс” мамандар ассоциациясы мүшесі.
Күзгі семестрде оқылатын пәндер мен курстар:
“Бақылау әдістері мен құралдары” (дәрістер – 2 сағат/апта),
“Тау-кен өндірісінің өнеркәсіптік қауіпсіздігі” (дәрістер – 1 сағат/апта, семинарлар – 1 сағат/апта),
“Еңбекті қорғауды басқару жүйесі” (дәрістер -1 сағат / апта),
“Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері” (дәріс – 2 сағат/апта),
“Еңбекті қорғау” (дәріс – 1 сағат/апта)
Көктемгі семестрде оқылатын пәндер мен курстар:
“Бақылау әдістері мен құралдары” (дәрістер – 2 сағат/апта),
“Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері” (дәріс – 2 сағат/апта),
“Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару” (дәріс – 2 сағат/апта)
Басқа міндеттер: кафедра ПОҚ-ның оқу жүктемесін жоспарлауға және бөлуге жауапты, студенттердің академиялық ұтқырлығы мәселелері бойынша жауапты.
Біліктілікті арттыру:
20-22 қаңтар 2016 ж. семинар “ҚарМТУ білім беру қызметіндегі инновациялық технологиялар»
22.02-31.05.2016 инженерлік педагогика бойынша семинар (ҚарМТУ)
“Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша біліктілікті арттыру” семинарының қатысушысы, “Temirlan-2011″ Тренинг-орталығы»
5-10 желтоқсан 2016 ж. Астана. Еуразия Мемлекеттік университеті. Л.Н.Гумилев атындағы еұу
06-10.11.2017 ж. “Менеджмент және кадрларды даярлау саласындағы үздік халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша отандық және шетелдік мамандарды оқыту” жобасы шеңберінде “білім берудегі Менеджмент” семинары (ҚарМТУ)
02.04-21.04.2018 ж.” білім берудегі және кәсіпкерлік қызметтегі менеджменттің заманауи технологиялары ” (ҚарМТУ)
6.06.2018 ж. Жоғары білім көшбасшыларының VII Еуразиялық форумының қатысушысы, Астана қ., Назарбаев Университеті
19-22 маусым 2018 Ж. 25-ші мерейтойлық Дүниежүзілік Тау-кен конгресінің жұмысына қатысу, Астана
Еңбекті қорғауды басқарудың заманауи жүйелері. Кәсіпорында тәуекелдерді бағалау және басқару»