Шайкежан Аманкелді Шайкежанұлы

SHajkezhan

   Тегі, аты, туған кезі: Шайкежан Аманкелді Шайкежанұлы01.01.1942 ж.Лауазымы: профессор
Білімі: Қарағанды политехникалық институті, «Өндіріс-азаматтық құрылыс» мамандығы 1959 -1964 жж.
Мамандығы: Құрылыс инженері
Жұмыс тәжірибесі: Өндірістік өтелім – 7 жыл1964-1970 ж,ж, – мастер, жұмыс басқарушы, Қарағандышахтықұрылыс тресінің құрылыс мекемелерінде инженер;1968 – 1971 ж,ж, –ҚарағандыҒЗИөндірісқұрылыс жобалау институтында инженер.
Ғылыми-педагогикалық өтелім –38 жыл
1971 – 1973 ж,ж, МИСИ-де аспирант;
1973-1993 ж,ж, – ҚазССР ҒА ХМИ-да ғылыми қызметкер;
1993-2008 ж,ж, –ҚарМТУ «Құрылыс материалы мен технологиясы» кафедрасында доцент;
2008 – және қазіргі уақытқа дейін –ҚарТУ «Құрылыс материалы мен технологиясы» кафедрасында профессор;

Біліктілігін көтеру:
№1204 куәлік – 15.09.1990 ж.-дан 30.12.1990 ж. аралығындаД.И.Менделеев атындағы МХТИ-дың Консультациялы-методологияорталығындахимияжәне химиялық технологиядағыкибернетика әдістері бойынша оқудыңбағамын тәмәмдады;
№294 куәлік – 20.05.2002 ж. ANSYS, MatchCad, Statistics. компьютерлік технологиясын зерделеу бағамын тәмәмдады;.
№377 куәлік30.05.2008 ж. «Проблемы и методы обеспечения конкурентоспособности образования, управления и бизнеса» тақырыбыбойынша бағамды тәмәмдады;
Сертификат «МГТИ-Лингва» 20.05.2009 ж. Орталық Қазақстан университетінде«Методологическая культура профессионального мышления и деятельности» тақырыбы бойынша96 сағ көлемінде біліктілікті көтерубағамынан өтті;
Куәлік18.10.2011 г. «Практическoе использование MicrosoftOffice 2010»- тренинг тыңдалынды;
Сертификат «ТОО ERАТЕК» 17.01.2012 ж.«Энергосберегающие технологии производства строительной керамики» тақырыбы бойынша біліктілікті көтерубағамын аяқтады;
№ АС 11120711 30.11.2012 ж – Auto CAD автоматтандырылған жобалау және сызу жүйесі мен жұмысын істеу негiздері бағамын аяқтады;
№ СG 10110330 15.11.2012 Компьютер сауаттылығы негіздері бағамын аяқтады;
№ 3D 07120605 15.11.2012 - Графикалық редактор 3ds max жұмыc негіздері бағамын аяқтады;
№ 1N 10110332 15.11.2012-Интернет жүйесінде жұмыс істеу негіздері бағамын аяқтады;
№ СG 1011033 15.11.2012 - Microsoft Word пен жұмыс істеу негіздері бағамын аяқтады;
CERTIFICATE 760 -01.06.2013-That is to certify that AMANKELDI SHAIKEZHAN has successfully completed the course 112 hours in conversational English (elementary) between the date of November 1, 2012 –May 31, 2013; Karaganda State Technical University Shakarim Kudayberdiyev center of Languages Tri-unity.-
Certificate of participation awarded to Shaikezhan Amangeldi ENGLISH LEVEL: Beginner. For attending the English languagesessions (48 hours) for University teachers at KSTU, conducted by English Language Fellow Ben Taylor. U.S.Department of State.
СЕРТИФИКАТТіркеу нөмірі KZ OC 00042 – 16,03,2018 – ШайкежанАманкелдіге Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 2018 жылдың 12 – 16 наурыз аралығында өткен «Латын әрпіне көшу: тарих, мәселе және перспектива» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Көлемі – 72 сағат.

Оқылатын пәндертізімі (на мемлекеттік және орыс тілдерінде):Жылутехникажәнежылутехникалықжабдықтар; Процестерменаппараттар; Байланыстырғышзаттар; Құрылыс материалдарыхимиясы; ЭффективноеиспользованиевяжущихвеществвпроизводствеБетонменкерамикалықматериалдарөндірісіндебайланыстырғышзаттардытиімдіқолдану; МетодыМатериалдардыфизика-химиялықзерттеуәдістері; Құрылыс материалдарыныңфизикалықхимиясы; Бейорганикалықбейметалдыққұрылысматериалдары; Цементтердіңжаңатүрлері; Бейметалдықжүйелержағдаятыныңдиаграммалары; обработка результатов Эксперимент нәтижелерін математикалық өңдеу. Жарияларымдар:

Жарияларымдар 170-тен асады, 10 кітап, оның ішінде, «Высокоалитовый портландцемент из нетрадиционного сырья», «Жаңа цементтер», «Жоғарыалитті цемент» монографиялары бар. 6 электрондық оқулықтар мен оқу құралдары (мемлекеттік және орыс тілдерінде) әзірленген.

Соңғы 5 жылда: 40-тан асағылыми еңбектер жарияланды, оның ішінде

 1. Шайкежан А., Касымова М., Шайкежанова Ж. Сравнительное изучение кинетики термического разложения пирофиллита и каолинита Центрального Казахстана // «Промышленность Казахстана», 1, 2014.-.72-74 бет;
 2. Шайкежан А., Цой В.И.,Цой В.Ф., Икромзода Ф.Ш. К изучению физико-механических взаимодействий, возникающих в дисперсно армированных бетонах // Труды университета, 2.- Караганда: изд-во КарГТУ, 2014. – 58-63 бет;
 3. Шайкежан А., Калмагамбетова А.Ш., Икишева А.О., Иманов Е. К расчету вращающейся печи при обжиге безглинистого цементного сырья (мақала) // Труды университета, 4.- Караганда: изд-во КарГТУ, 2015. – 67-70 бет;
 4. Шайкежан А., Калмагамбетова А., Икишева А., Физико-химия пирофиллита спасского месторождения // «Промышленность Казахстана», 4, 2015.- 78-80 бет;
 5. Шайкежан А. Цой В., Омаров М, Баскару ойын ұйымдастыру құралдары (монография). Астана, 2012 ж. – 101 бет;
 6. Шайкежан А. и др. Инновационный потенциал цементной и хризотилцементной отрасли Центрального Казахстана // Труды университета, 3, Караганда: изд-во КарГТУ, 2012. – с.55-58;
 7. Шайкежан А., Садирбаева А., Әнуарова А., Керамикалық тақтайшаларды алу үшін волластонит-каолин қоспасын сынау // Труды университета,1.- Караганда: изд-во КарГТУ, 2017. – 67-70 бет;
 8. Шайкежан А., Садирбаева А.,Куаныштаев Ж // К принципам интегрирования технологических процессов предприятий черной металлургии и стройиндустрии// Тр.Международн. научн.-практич.конференции «Интеграция науки, образования и производства- основа реализации Плана нации (Сагиновские чтения №10)»,2018, ч.6,- с.93-95;
 9. Шайкежан А., Ануарова А.Д., Иманов Е.К. Ситаллы – новые материалы в технике// Международный научный журнал «Молодой ученый» №35, ч.1, 2018 – с,18 – 25;
 10. Шайкежан А. Высокоалитовый цемент. Алматы,2018 – 159 бет;
 11. Шайкежан А. Жоғарыалитті цемент. Алматы,2018 – 158 бет;
 12. Шайкежан А. Қалмағамбетова А.Ш. Жылуөткібейтін және акустикалық материалдар. Қарағанды, 2018 – 105 бет.

 Тілді меңгеруі:
Қазақша – ана тілі;
Орысша– толықтай;
Ағылшынша – орташа.

Мекенжайы: Қарағанды, БейбітшілікБульвары 56, 1-корпускабинет. 217
Жұмыс телефоны: 8(7212) 56-59-32 (ішкі 1031)
Электрондық поштаның мекенжайы  shikg_a@mail.ru