Копбалина Қымбат Бағдатқызы

копбалина
image-1

Энергетика, автоматика және теле байланыс факультеті

Физика магистрі

Оқытушы

2013 жылы Букетов атыңдағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «Физика» мамандығын бітірді.
Магистерлік диссертациясының тақырыбы: «Оттегінің күрделі органикалық молекулалардың қозған күйіне әсері».
Копбалина Қ.Б., бакалаврлық физика факультетін 20013 жылы бітіріп: физиканың магистры деген диплом алды.
2013 жылдың қыркүйегінен бастап ҚарМТУ-нің физика кафедрасында оқытушы болып жұмыс істейді.
Негізгі ғылыми жұмыстары:
- “(CDS)N кластерінің құрылымы мен тербеліс спектрлерін теориялық зерттеу, Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Ма-териалы 8-ой межд. науч. конференции, посвящ.40-летию КарГУ им. академика Е.А. Букетова (18-20 июня 2012г.). – Караганда, 2012;
 Особенности оптических свойств сульфата калия с примесью самария или гадолиния, Бъдещето въпроси от света на науката -2012: Материали за VIII международна научна практична конференция (17-25 декември 2012).-38:Физика,Физика культура и спорт.- София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. Изда-тельство: журнал Академия педагогических наук Казахстана, 2013;
 Effect of oxygen on the excited state of complex organic molecules, Eura-sian Physical Technical Journal.-2012;
 Оттегі және антрацен, бензол молекулаларының электрондық құрылысын квантты химиялық тұрғыдан қарастыру, Cборник научных трудов студентов и магистрантов «Состояния и перспективы развития системы непре-рывного образования». КарГУ им. Е.А. Букетова. – Караганда, 2013;
 Теоретическое исследование структурных и спектроскопических свойств димеров антрацена. Известия высших учебных заведений. Физи-ка.2014.
Электрондық оқу құралдары қазақ тілінде: “Физика1”, “Физика 2”, “Опти-ка”, “Механика элементтері”, “ Молекулалық физика және термодинамика ”, “Электр және электрониканың физикалық негіздері”.

Контактные данные: Телефон: 8(7212) 56-59-32 (доб.2027)
E-mail: kopbalina82@mail.ru

Научные труды

Атомдык физика

Жалпы физика курсының есептер жинағы

Электр және электрониканың физикалық негіздері

Электр және магнетизм

Механика элементтері

Молекулалық физика және термодинамика негіздері