Дарибекова Айгуль Сагатбековна

Picture1
image-1

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ

Т. А. Ә., туған күні.

Дәрибекова Айгүл Сағатбекқызы. 12.01.1966 ж.

Телефон, e-mail, URL.

 

Егер оқытушы өз университетінің сайтында ұсынылса, оны көрсетіңіз.

https://person.kstu.kz/daribekova-ajgul-sagatbekovna/

Лауазым (толық немесе толық емес жұмыс күнін көрсетіңіз, толық емес жұмыс күнімен негізгі қызмет түрін және оған жұмсалған уақытты (пайызбен) көрсетіңіз).

ҚарМТУ “Кәсіпорын экономикасы және менеджменті” кафедрасының доценті (толық жұмыспен қамту)

Қай университетті, қай мамандықты және қашан бітірді. Ғылыми дәрежесі, атағы.

1988 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің экономика факультетін, “Қаржы және несие” мамандығын үздік бітірді. Экономика ғылымдарының кандидаты (мамандығы 08.00.10-Қаржы, ақша айналымы және кредит) (2000 ж., Алматы қ., Қазақ Мемлекеттік басқару Академиясы, ҒК № 0007388 9 маусым 2000 ж.), Ғылыми бағыты бойынша қауымдастырылған профессор – Экономика ( до № 0005236 24.01.2003)

Жұмысқа қабылдау күндері мен атқаратын лауазымдарын қоса алғанда, бөлімшеде жұмыс істеу.

1990-2005 жылдары оқытушы, аға оқытушы, доцент, меңгеруші болып жұмыс істеді. ҚарМУ “Қаржы” кафедрасы.

2005 жылдың қыркүйегінен 2022 жылдың тамызына дейін меңгеруші қызметін атқарды. “Болашақ” өзекті білім беру институтының, “Болашақ” Қарағанды университетінің, “Болашақ” Академиясының, “Bolashaq “академиясының” Экономика және қаржы”, “Қаржы” кафедрасы

2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап – “Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті” КЕАҚ “кәсіпорынның экономикасы және менеджменті” кафедрасының доценті.

Басқа бөлімшелер мен ұйымдардағы жұмыс (күндер мен атқаратын лауазымдарын көрсету).

1988 –1990жж. – Қарағанды қаласы қалалық статистика бөлімінің экономисі

2002 жылғы шілдеден 2007 жылғы тамызға дейін – “UCAID” бағдарламасы бойынша “салықтар және салық салу”пәні бойынша жария кәсіпорындардың бас бухгалтерлеріне арналған курстардың оқытушысы.

Негізгі ғылыми қызығушылықтары.

Мемлекеттің қаржы жүйесін дамыту

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар.

1. Дарибекова А.С. Бутрин  А.Г, Метод комплексной оценки эффективности финансового управления логистической системой предприятия // Логистика: современные тенденции развития: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. 6, 7 апреля 2017 г.: /ред. кол.: В. С. Лукинский (отв. ред.) и др. — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2017. — С. 63-67

2. A.S. Dairbekovа, E. Orynbasarova, S. Kudaibergenova, T. Kanayeva, Tishtykbayeva. and others Tools and Mechanisms for Attracting Investment in the Sustainable Innovative Sphere// Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 8, n. 5, p. 1069-1074, jan. 2018.

3. Дарибекова А.С., Дарибекова С.С. Тенденции развития инвестиционной деятельности в современных условиях экономики Казахстана // Научный журнал «Молодой ученый» 12.1 (40) Декабрь,2016.- с. 721-726

4. Дарибекова А.С. Методы минимизации финансовых рисков //Актуальные проблемы современности Международный журнал №3(17)  - 2017.- Караганда РИО «Болашак-Баспа», 2018. – С. 91-95

5. Дарибекова А.С., Дарибеков С.С. Trends in the development of railway services in the current condititions of economic development // Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика 2018. Карагандинский государственный университет, 2018. – № №1(89). – С. 60-66.

6. Дарибекова А.С., Нұрлан К Кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан // Материалы международного форума «Актуальные проблемы и перспективы развития национального хозяйства в условиях глобальной нестабильности», 28-29 ноября 2018 года, Кременчук, 2018.- С.117-120

7. Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С., Пименов А.В., и др. Состояние и развитие финансовой системы государства Под общ ред. К.э.н, Пименова А.В.- Караганды: РИО «Болашак Баспа». 2018.

8. Дарибекова А.С., В. Березик., Дарибекова Н.С., М. Менлик, М. Кордова Strategic Management of the Financial System in the Condition of  Economy Globalization // Jourlan of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Spring, 2 /32/: 774-784. DOI: 10.1 4505 /jarle/ v9.2 /32. 40. (ISSN 2068-696 Х)

9. Дарибекова А.С. Диверсификация деятельности коммерческого банка // Актуальные проблемы современности: Международный научный журнал.. №3(25) – 2019. – Караганда: РИО «Болашак-Баспа», 2019. – с. 94-98

10. Дарибекова А.С. Налогообложение физических лиц Караганды: Монография,- РИО «Болашак-Баспа»- 2019 .- 111с.

11. Daribekova A.S., Shevyakova A.L., Petrenko E.I., Biryukov V.V.// 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Features of the development and functioning of digitalization in Kazakhstan: case of e-government

12. Daribekova A.S., Daribekov S.S.,Askerova Z.A. Assessment of the role of fuel and energy resources in ensuring the energy security of Kazakhstan // Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика 2019. Карагандинский государственный университет, 2019. –  №4(96). – С. 75-82.

13. Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С. Проблемы налогового администрирования в РК : Международная монография.- Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія за заг.ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. С.- 226-233

14. Дарибекова А.С. Денисов И.В., Петренко Е.С.,  Шабалтина Л.В. Стратегическое управление развитием туризма в Казахстане// Экономические отношения. – 2020. – Том 10. – № 4. – (октябрь-декабрь 2020)doi: 10.18334/eo.10.4.111382.

15. Daribekova A.S., Daribekov S.S. Assessment of the role of fuel and energy resources in ensuring the energy security of Kazakhstan // Вестник КарГУ им. Е.А. Букетова. Серия «Экономика», 1919. – № 4 (96). – С. 75-82. (ISSN 2663-5097)

16. Дарибекова А.С.  Страхование пенсионного аннуитета в Республике Казахстан// Актуальные проблемы современности: Международный научный журнал. – Караганды: РИО «Болашақ-Баспа», 2020 – № 1 (27). – С. 136-140.

17. Daribekova A.S., Daribekov S.S., Gluhova V.I. The shadow economy: concept and evaluation // Вестник КарУ-  30 июня 2020 – Серия Экономика – №«2 (98) – С.53-64

18. Дарибекова А.С., Вечкинзова Е.А. Проблемы и перспективы развития туристической отрасли Казахстана//«Креативная экономика». – 2021. – Том 15. – № 8. – С.3403-3420 –  doi: 10.18334/ec.15.8.113256. Включен в Перечень ВАК, импакт-фактор 2018: 0,687. ISSN: 1994-6929 (print) 2409-4684

19. Дарибекова А.С. Национальный банк как регулятор финансового рынка Республики Казахстан// Актуальные проблемы современности: Международный научный журнал. – Караганды: РИО «Болашақ-Баспа», 2021 – № 3 (33). – С. 97-102

20. Daribekova A.S., Daribekov S.S., Gluhova V.I. Economic Features of Corruption Development in the Republic of Kazakhstan // Вестник КарУ-  30 июня 2020 – Серия Экономика – №«2 (98) – С.53-64

21. Дәрібекова А.С., Глухова В.И., Дәрібеков С.С., Мәмбетова С.Ш., Ескерова З.А Қазақстанның қаржылық қауіпсіздігінің негізгі көрсеткіштері // Bulletin of the Karaganda University.  Economy series. – №1. – 2022. – P. 204-217

22. Дарибекова А.С., Созинова А., Лаптева И., Макарова М.A New Level of Food Security as a Result of the Transition of Food-Importing Countries to Agriculture 4.0 Based on Deep Learning// Food Security in the Economy of the Future pp 85–92, Март 2023

23. Дәрібекова А.С., Дәрібеков С.С., Мәмбетова С.Ш., Ескерова З.А., Глухова В.И. Республикадағы ссыбайлас жамқорлыққа қарсы іс-қимылдың қәйбір әспектіілері // Вестник Карагандинского университета. №1(109). Январь 2023. С. 162-175

24. Daribekova A.S., Daribekova N.S.Analysis of the financial and economic stability of the enterprise in the conditions of uncertainty//12th International Scientific Conference CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS “Economy in times of uncertainty” under the Honorary Patronage of prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak the Rector of the University of Economics

25. Дарибекова Н.С., Дарибекова А.С., Бирюков ВВ, Шаметова АА Налоговая система Республики Казахстан: Учебное пособие/ 2-е изд.доп. и перераб: НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».- Караганда: Изд-во «Карагандинский технический университет имени  Абылкаса Сагинова, 2023.

26. Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С Налоги и налогообложение. Практикум: Практикум: Учебное пособие. 2-е изд.доп. и перераб: НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».-Караганда: Изд-во «Карагандинский технический университет имени  Абылкаса Сагинова, 2023.

27. A.Daribekova. A. Hevyakova, YE.Penrenko, N. Fomenko Peculiarities of the Use of Budgetary Funds for the Liquidation of the Consequences of the Pandemic: Case of Kazakhstan” //41st IBIMA Conference (26-27 June 2023 Granada, Spain, ISSN 2767-9640. Published in the USA and published in a Journal Special Issue of “Communications of International Proceedings” (2023).

Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік.

- “Қаржы” ББ бойынша РУМС мүшесі Нархоз университеті (Алматы қ.).

- 2022 жылғы 18-19 сәуірде “6в04108 – “Қаржы” (Нұрсұлтан Қ.) білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде Еуразия гуманитарлық институтын (ЕАГИ) бағдарламалық аккредиттеудің сараптамалық тобының мүшесі болды.

-2023 жылғы 30-31 қаңтар аралығында академик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институтының (Екібастұз қ.) 6в04130 “Қаржы”, 6В04110 “Экономика”, 6в04120 “Менеджмент” білім беру бағдарламаларын бағдарламалық аккредиттеу бойынша сыртқы аудит жүргізуге топ басшысы, сарапшы ретінде қатысты.

2023 жылғы 5-6 маусымда Халықаралық көлік-гуманитарлық университетінің (Алматы қ.) 6в11114 “Туризм”, 7М04130 “іскерлік әкімшілендіру” білім беру бағдарламаларын бағдарламалық аккредиттеу бойынша сыртқы аудит жүргізуге топ басшысы, сарапшы ретінде қатысты.

Марапаттар мен марапаттар.

2019 жылы” Үздік педагог ” медалімен марапатталған.

Ағымдағы оқу жылында (семестр бойынша) оқылатын пәндер мен курстар, аптасына дәрістер, семинарлар мен зертханалық сабақтар саны.

  • “Қаржы және несие” пәні, күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -4, семинар сабақтары -2.
  • “Қаржы менеджменті” пәні, күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -1.
  • “Инженерлік кәсіпкерлік, маркетинг және бизнес-жоспарлау” пәні, күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -10.
  • “Баға белгілеу және баға саясаты” пәні, күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -2.
  • “Қызмет көрсету саласындағы баға белгілеу және баға саясаты” пәні, күзгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2, семинар сабақтары -1.
  • “Бизнес-жоспарлау” пәні, көктемгі семестр, дәріс сағаттарының саны -2.

Оқу жылы ішінде орындалатын басқа міндеттер-аптасына сағат саны. Олар қосымша төленетінін ескеріңіз.

2022-2023 оқу жылы – халықаралық байланыстарға жауапты. Төленбеді

2023-2024 оқу жылы – КОКП кафедрасының төрағасы. Төленбейді

Біліктілікті арттыру.

1. 06.02.23-28.02.23 аралығында “Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау және стратегиялық менеджмент” тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстарынан өтті Одесса политехникалық ұлттық университеті (Одесса қ., Украина) онлайн форматта;

2. 25.05.23 ж. бастап 16.06.23 ж. дейін виртуалды ұтқырлық шеңберінде Михайло Остроградский атындағы Кременчуг ұлттық университетінде онлайн форматта (90 сағат), 16.06.23 №01533 біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

3. 2022 жылғы 5 және 19 желтоқсандағы “білім беру саласындағы кәсіпкерлік қызмет. Әбілқас Сағынов атындағы картаның әкімшілік қызметкерлеріне дәріскер ретінде “қаржылық сауаттылық”

4. “ЖБИ” ЖШС-де тағылымдамадан өтті Строй.kz “Инженерлік кәсіпкерлік, маркетинг және бизнес жоспарлау” бағыты бойынша 06.02.2023 ж. бастап 53.02.2023 ж. дейін 72 сағат көлемінде.