Аманжолов Журсын Канапиевич

Аманжолов
image-1

 

Т.А.Ә., туған жылы: Аманжолов Жүрсін Қанапиұлы, 1948 ж.т.

• Телефон, e-mail: +7-701-552-3052, jamanjolov_1948@mail.ru

• Лауазымы: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кафедрасының доценті (ставкасы)

• Білімі: Қарағанды ​​политехникалық институты, тау-кен инженері, экономист, 1973 ж. ф.ғ.к., доцент.

• Кафедрадағы жұмысы: 1976 жылдан доцент

• Басқа кафедраларда жұмыс істеу: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік кафедрасы: аға ғылыми қызметкер, доцент; Қарағанды ​​қаласы әкімі жанындағы коммуналдық шаруашылық орталығының директоры (1997-1999); «Энергосбыт» ЖШС атқарушы директоры (1999-2001), еңбекті қорғау және еңбекті қорғау кафедрасының доценті (2001-2002), қауіпсіздік және еңбекті қорғау кафедрасының меңгерушісі (2002-2006), қауіпсіздік және еңбекті қорғау кафедрасының доценті (2001-2002) 2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін).

• Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбек қауіпсіздігі, өндірістік желдету, төтенше жағдайлар, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі.

• 5 жылдағы негізгі басылымдар:

1 Охрана труда. Учебник/Ходжаев Р.Р., Аманжолов Ж.К. Караганда: Изд-во ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2018.-241с.

2 Аманжолов Ж.К. «Основы пожарно-технической экспертизы», Изд-во КарГТУ, 2018-96с.

3 Аманжолов Ж.К., Сыздыкбаева Д.С., Матаев Ж.Ш. «Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс» I том; ЖОО арналған оңулык/ Алматы;CyberSmith, 2018/-232б.

4 Аманжолов Ж.К., Сыздыкбаева Д.С., Матаев Ж.Ш. «Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс» II том; ЖОО арналған оңулык/ Алматы;CyberSmith, 2018/-216б.

5 Аманжолов Ж.К., Жолмагамбетов Н.Р., Сыздыкбаева Д.С., Жумабеков М.Н., Амиргалина А.К. Көмір шахталарында өндірістік жарақат алу себептерін зерттеу. Караганды, КарГТУ.2018-с72-77.

6 Аманжолов Ж.К., Жолмагамбетов Н.Р., Сыздыкбаева Д.С. Құрылыстағы еңбекті қорғау. /Оқулық.-Қарағанды:КарМТУ баспасы, 2019.- 345с.

7 Иманов М.О., Кропачев П.А., Аманжолов Ж.К., Иманов Е.К.. Охрана труда в строительстве./Учебное пособие.-Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019.141с.

 

8 Аманжолов Ж.К., Хусан Болатхан., Аманжолова Ж.Ж. Охрана труда в строительстве. /Учебное пособие, том 2. -Алматы: изд-во TechSmith, 2019.-196с.

9 Аманжолов Ж.К., Хусан Болатхан., Аманжолова Ж.Ж. Охрана труда в строительстве. /Учебное пособие том 1.-Алматы: изд-во TechSmith, 2019.-188с.

10 Ибраев М.К., Аманжолов Ж.К. Охрана труда на нефтебазах и АЗС. /Учебное пособие –Караганда: Изд-во ТОО «САНАТ-ПОЛИГРАФИЯ»,2019.-240с.

11 Булатбаев Ф.Н., Аманжолов Ж.К., Баландин В.С. Охрана труда в электроэнергетике:Учебник для вузов / Булатбаев Ф.Н., Аманжолов Ж.К., Баландин В.С.- Караганда: Изд-во КарГТУ, 2020.-252с.

12 Occupational Safety in Consruktion: Tutorial/P.A. Kropachev, Zh.K. Amanzholov, M.O. Imanov, E.K. Imanov; Karaganda State Technical University. Karaganda: KSTU Publ. House of «SANAT- Polygraphy» LLP,2020. 121р.

13 Булатбаев Ф.Н., Аманжолов Ж.К., Баландин В.С. Охрана труда в электроэнергетике:Учебник для вузов / Булатбаев Ф.Н., Аманжолов Ж.К., Баландин В.С.- Караганда: Изд-во КарГТУ, 2020.-252с.

 

14 Аманжолов Ж.К. Охрана труда на нефтебазах и АЗС: учебник/Аманжолов Ж.К. -Алматы: Изд-во ТОО «CyberSmith»,2021.-304с.

15 Охрана труда на нефтебазах и АЗС: Учебник/Ибраев М.К., Аманжолов Ж.К., Хусан Б.; Карагандинский технический университет.-Караганда:Изд-во КарТУ,2021-321с.

16 Аманжолов Ж.К. Экономичская оценка последствий чрезвычайных ситуаций и мероприятий по охране труда: Учебное пособие/Ж.К. Аманжолов; Карагандинский технический университет.-Караганда: Изд-во Кар ТУ, 2021.-108с.

17 Управление аномальными явлениями в геосферах Земли(техносферная безопасность). Том 1 /А.Е.Воробьев, Р.Р.Ходжаев , К.А.Воробьев , Ж.К.Аманжолов. -Алматы: ЭСПИ, 2022.-292с.

18 Управление аномальными явлениями в геосферах Земли(техносферная безопасность). Том 2 /А.Е.Воробьев, Р.Р.Ходжаев , К.А.Воробьев , Ж.К.Аманжолов. -Алматы: ЭСПИ, 2022.-388с.

19 B. Tolovkhan, V. Demin,   Zh. Amanzholov, A. Smagulova, G. Tanekeyeva, Sh. Zairov, O. Krukovskyi, E. Cabana. Substantiating the rock mass cjntrol parameters based on the geomechanical model of the Severny Katrap deposit, Kazakhstan. Mining of Mineral Deposits. Volume 16(2022), Issue 3, 123-133.

20 Аманжолов Ж.К. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар мен төтенше жағдайлар салдарын экономикалық бағалау: Оқу құралы/ Ж.К. Аманжолов,

Д.С. Сыздыкбаева, Э.Р. Халикова;-Алматы: ТесhSmith, 2023.-128бет.

21 Аманжолов Ж.К., Иманбаева С.Б., Аюбек Д.Е., Сакитаева К.К. Анализ причин пожаров в Карагандинской области./ Труды научно-практической конференции «Интеграция науки, образования, и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №11), ч.4. Караганда,2018, КарГТУ.-с. 236-238.

22 АманжоловЖ.К., ИманбаеваС.Б., Нургалиева А.Д. Результаты исследования применения средств индивидуальной защиты работниками промышленных предприятий Карагандинской области. Караганда. Труды университета, №1, 2019г. – С.64-68.

23 Аманжолов Ж.К., Жолмагамбетов Н.Р., Сыздыкбаева Д.С., Жумабеков М.Н., Амиргалина А.К. Көмір шахталарында өндірістік жарақат алу себептерін зерттеу. Караганды, 2018,КарГТУ.-с72-77.

Аюбек Д.Е., Аманжолов Ж.К. Социально-экономический ущерб от пожаров в Карагандинской области. V Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире: Вызовы XXI века», Нур-Султан, Казахстан. 2020. С-55-57.

24 Ж.К.Аманжолов, Б.Ж.Молдабаев, У.Б.Аркабаев, А.Ж.Жарылқасын

Өрт себептерін зерттеу кезінде объектілердің өрт қауіптілігін ағалауәдістерінтаңда. // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы шеңберінде Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының 10 жылдығына арналған «ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. Алматы, Қазақстан, 2-3 желтоқсан 2021 жыл.-С. 275-277бет.

 

25 Ж.К Аманжолов., Б.Ж. Молдабаев, У.Б. Аркабаев, И.Б. Рымбекова. Мұнай-газ саласындағы өрттердің шығу себебіне әсер ететін негізгі факторлар // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы шеңберінде Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының 10 жылдығына арналған «ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. Алматы, Қазақстан, 2-3желтоқсан 2021 жыл.-С 281-284бет.

 

26 Асаинов С.Т., Габайдуллин Р.И., Аманжолов Ж.К., Сакитаева К.К. Разработка критериев оценки вентиляционных схем на наличие аэродинамических связей действующих горных выработок с ранее изолированными выемочными участками и горными выработками. Караганда. Труды университета, №4, 2021г. – С.106-113.

-Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі жанындағы Стандарттау жөніндегі 68 техникалық комитетінің мүшесі

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (дәрістер – аптасына 6 сағат).

-Өрт сөндіру және өрт-техникалық сараптама негіздері (дәріс – аптасына 2 сағат, практикалық сабақ – аптасына 2 сағат).

-Төтенше жағдайлардың салдарын экономикалық бағалау және қауіпсіздік шаралары (дәріс – 2, аптасына бір сағат, практикалық сабақтар – аптасына 2 сағат).

-Өндірістік процестердің эргономикасы (дәрістер – аптасына 2 сағат)

-Эргономиканың заманауи мәселелері (магистратура, аптасына 4 сағат дәрістер)

- Магистранттарға жетекшілік ету (аптасына 2 сағат консультация)

- «Жеке қорғаныс құралдары» студенттік ғылыми клубының жетекшісі.

- «Еңбек гигиенасы және өнеркәсіптік қауіпсіздік» тағылымдамасы (ҚР МДҰ РҒЗИ РГКП Қарағанды ​​филиалы, маусым 2018 ж.);

-2021 жылы «GeoMark» ЖШС-де еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша біліктілікті арттыру