Аманжолов Журсын Канапиевич

Аманжолов
image-1

Т.А.Ә., туған жылы: Аманжолов Журсын Канапиевич, 1948 ж.
Телефон, e-mail: +7-701-552-3052, jamanjolov_1948@mail.ru
Қызметі: КА және ЕҚ кафедрасыныңдоцент.
Білімі: Қарағнды политехникалық институты, Тау-кен инженер экономисті, 1973 ж. т.ғ.к., доцент.
Бөлімшедегі жұмыс: 1976 жылдан доцент.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: КА және ЕҚ кафедрасы: аға ғылыми қызметкер, доцент; Қарағанды қ. әкімдігі «Коммунальдыққызметтер орталығы»директоры (1997-1999 ж.); ТОО«Энергосбыт» ЖШСорындаушы директор (1999-2001 ж.), КАжЕҚ кафедрасы доценті( 2001-2002 ж)., КАжЕҚ кафедрасы меңгерушісі(2002-2006 ж.), КАжЕҚ кафедрасы доценті( 2006 жылдан қазірге дейін).
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбекті қорғау, өнеркәсіптік желдету, төтенше жағдайлар, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрттер.
Соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми еңбектері:
Аманжолов Ж.К. «Основы пожарно-технической экспертизы», Изд-во КарГТУ, 2018-96с.
Аманжолов Ж.К., Сыздыкбаева Д.С., Матаев Ж.Ш. «Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс»I том; ЖОО арналған оңулык/ Алматы;CyberSmith, 2018/-232б.
Аманжолов Ж.К., Сыздыкбаева Д.С., Матаев Ж.Ш. «Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс»II том; ЖОО арналған оңулык/ Алматы;CyberSmith, 2018/-216б.
Аманжолов Ж.К., Жолмагамбетов Н.Р., Сыздыкбаева Д.С., Жумабеков М.Н., Амиргалина А.К. Көмір шахталарында өндірістік жарақат алу себептерін зерттеу. Караганды, КарГТУ.2018-с72-77.
Аманжолов Ж.К., Халикова Э.Р. Повышение эффективности проветривания горных выработок при работе погрузочно-доставочных машин с ДВС. //Тезисы докладов Международная научная конференция” Актуальные научные исследования в современном мире”, Украина,Переяслав-Хмельницкий ,26-27 мая 2017 г., С.19-25 .
Аманжолов Ж.К., Халикова Э.Р. Исследования обеспеченности СИЗ работников предприятий карагандинской области.// Тезисы докладов Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации»
(Сагиновские чтения № 9) Караганда, КарГТУ, -2017, 2 Ч. –С. 218-220.
Аманжолов Ж.К.,Сыздыкбаева Д.С., Халикова Э.Р. Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс. Учебник.Алматы, издательство «Эверо», 2017 г.-216с.
Аманжолов Ж.К. Техническая безопасность промышленного производства./Ж.К.Аманжолов, Ж.Ш. Матаев, Р.Р. Ходжаев, Э.Р. Халикова,; ТОО Тренинг-центр «Timerlan-2011». Караганда:2016.-107.
Аманжолов Ж.К. Современные проблемы эргономики./ Ж.К. Аманжолов, Ж.Ш. Матаев, Э.Р. Халикова,С.Б. Иманбаева; ТОО Тренинг-центр «Timerlan-2011». Караганда:2016.-107.
Аманжолов Ж.К., Халикова Э.Р. Рекомендации по повышению эффективности СУОТ на промышленных предприятиях.//Тезисы доклада Межвузовская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию стратегии «Казахстан-2050» посвященной 80 летию Караганды, КарГТУ-2014. С. 209-210.
Аманжолов Ж. Охрана труда в энергосистемах: учебное пособие. 2-е изд./ М.Турсунов, Д.Шонтаев –Астана: Фолиант.2014.-200с.
Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелігі: ҚР МТжСР РНИООТ мемлекеттік кәсіпорнының Ғылыми кеңесінің мүшесі
Марапаттар және берілген премиялар: -
Пәндер мен курстар:
Еңбек қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (дәрістер – аптасына 6 сағат).
Өрт-техника қауіпсіздігі негіздері (дәрістер – аптасына 2 сағат, тәжірибелік сабақтар- аптасына -2 сағат).
Төтенше жағдайлардың зардаптарын экономикалық бағалау және ЕҚ шаралары (дәрістер – 2, аптасына сағат, практикалық сабақтар – аптасына 2 сағ.).
Басқа міндеттер: «Жеке қорғаныс құралдары» студенттік ғылыми үйірме.
Біліктілікті арттыру:
«Еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік» курсы («РГКП РНИИОТ МТСЗН РК», Қарағанды филиалы, маусым 2018 ж.);
«Қауіпті өндірістік объектілерде өндірістік бақылау» семинары ( ТОО Тренинг-Центр «TIMERLAN-2011», мамыр 2015 ж.).
«Қазіргі университеттегі инновациялық білімнің негіздері» семинары, ҚарМТУ (2013-2014 оқу ж.);