Bekbaeva Lyazzat Akylbaykyzy

image-1

Faculty: engineering

Academic degree: master of technical Sciences

Academic title: no

Position: assistant

Education:

Karaganda State Technical University:

- higher (full-time) (2012-2016)

- master of technical Sciences – full-time Department (2016-2018)

Specialty: materials science and technology of new materials

Experience :industrial practice – too “Urilist” (plant RGTO)

Additional information:

Foreign language skills:Kazakh and Russian languages fluent, English (read and translate with a dictionary)

Computer skills: at the level of an experienced user (office software,Internet)

Personal qualities: responsibility, attentiveness, diligence, learning, ability to work with a lot of information.

Hobbies: healthy lifestyle, self-education, interpersonal communication, psychology.

Work phone: 8(7212) 565935 EXT. One thousand twenty four

Cell Phone: +7-775-905-14-94, +7-708-205-14-94

Internal phone: 1024

Email address: lyazzat.bekbaeva@mail.ru

Proceedings:

  1. «Қатты қалпына келтіргіштері бар Лисаковск концентратын күйдіру процесін физика-химиялық зерттеу»

“Ғылым, білім және өндіріс интеграциясы-Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі” атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция баяндамаларының еңбектері (Сағынов оқулары №11).Қарағанды: Қармту, 2019. – О.5. – Б.198

2. «PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCHES OF THE PROCESS OF THE BURNING OF THE LISAKOVSKY CONCENTRATE WITH SOLID RESTORATORS»

“XXI ғасыр металлургиясы жастар көзімен” атты жас ғалымдар мен студенттердің V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы баяндамаларының еңбектері-Донецк: ДОННТУ, 2019. – Б.39

3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТУР» С ПОЛУЧЕНИЕМ БОГАТОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

Мақала халықаралық ғылыми-практикалық журналда жарияланды «VІI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS: CENTRAL ASIA 2019» / № 2(3). Нұр-Сұлтан қаласы / Қыркүйек-қазан 2019  / «ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР» СЕРИЯСЫ»/

4. 5В070900 – “Металлургия” мамандығының студенттеріне “Болат өндіру технологиясы” пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің редакциялық-баспалық кеңесімен бекітілген оқу құралы, 2019 ж.

5. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Технология производства стали” для студентов специальности 5В070900 – “Металлургия”. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің Редакциялық -баспа кеңесімен бекітілген оқу құралы, 2019 ж.