Shamiyeva Raushan Kuanyshbekovna

Шамиева Раушан
image-1

Faculty: Mechanical Engineering
Department of Foreign Languages
Academic Degree: Master of Arts
Position: Teacher of the Department of Foreign Languages

Education
- 2008-2011 – College of Foreign Languages ​​”Lingua”, translator-assistant, specialty 0832002 – “Translation” (Kazakh-English).
-2011-2014 – Karaganda State University named after E.A. Buketova, bachelor of education in the specialty 5В011900 – “Foreign language: two foreign languages ​​(English)”
- 2015-2017 – Central Kazakhstan Academy, Master of Arts in the specialty 6M021000 – “Foreign Philology”.
- 2017- Certificate of assignment of a qualification category: English teacher, specialist of the highest qualification level of the second category.

Work experience
2014 April-August – English teacher, Multidisciplinary Humanities and Technical College;
2014-2020 – English teacher at “Gymnasium 97″;
2020 – Assistant at the Department of Foreign Languages.

Availability of publications of scientific and methodological materials:

  1. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару кезінде антропонимдердің берілу жолдары (Абай Құнанбаев шығармалары негізінде) International Scientific Journal «Global Science And Innovations 2021: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021
  2. Қазақ тілінен ағылшын тіліне реалийды аудару ерекшелігі«Ғылым және білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы» IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы – Қарағанды, 2017.
  3. К проблеме внедрения трехъязычного образования в условиях средней школы.    Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени трансформациясы жағдайында тілдік білім беру = Языковое образование в условиях социокультурной транс-формации современного общества = Language education in terms of socio-cultural transformation of modern society: Халықарал. ғыл. форум материал-дары. — Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. — 292 бет.
  4. Бейнефильм – мәдениетарлық құзіреттілікті қалыптастырудың кілті. «Ғылым мен білім берудегі ақпараттық технологиялар». Қалалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, -Қарағанды, 2016. -362 бет
  5. Translation of phraseological unit in Abai’s poem.          «Ғылым және жастар: жаңа идеялар мен шешімдер» атты студенттер мен магистранттардың І халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. Қарағанды: «Кент» баспасы LTD баспахана «Досжан» ЖШС, 2016.-318б.
  6. Шетел тілі сабағында студенттердің мәдениетаралық құзырлығын қалыптастыруда бейнефильмді пайдалану.         Иностранный язык и литература: история и современность. Халықарал. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Астана: «Мастер ПО», 2014. – Б. 185-187
  7. Бейнефильм – мәдениетаралық қарым-қатынасты дамыту құралы. Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы тілдік білім беру: Респ. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014. – Б. 213-216.
  8. Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын пайдалану.                               Тәуелсіздік тірегі – мемлекеттік тіл (мақалалар жинағы)/Қарағағанды облыстық тілдерді оқыту орталығы, 2011. – Б. 353-356.
  9. Шетел тілін оқыту үрдісінде оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас біліктілігін қалыптастыру. Заманауи әлемдегі тіл мен мәдениеттің алуан түрлілігі: Халықарал. ғыл.-практ. конф. материалдары. – ҚарМУ баспасы, 2013. – Б. 381-383.  

Email: raushanshamieva@mail.ru