Медеубаев Нурмухамбет Алмагамбетович

МедеубаевНАк.т.н

Аты – жөні, туған жылы: Медеубаев Нұрмұхамбет Алмағамбетович, 28.03.1960 ж.

 

Телефон, e-mail: 8-701-738-45-22, nurken1960@mail.ru

 

Лауазымы: ҚарТУ доценті, т.ғ.к.КА және ЕҚ кафедрасының профессоры

Білімі 1974-1978ж. Қарағанды қ. Абай атындағы Саран педагогикалық училищесі, «жалпы білім беретін мектептің 4-8 сыныптарында Еңбек және сызу оқытушысы» мамандығы, 1981-1986ж. Қарағанды политехникалық институты, «Құрылыс» мамандығы, құрылыс пәндерінің инженер оқытушысы, 2007ж. «техника ғылымдарының кандидаты» ғылыми дәрежесі, 2010ж. «доцент» ғылыми атағы берілді»адам қызметінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша

Бөлімшеде жұмыс: 2016 ж. бастап қазіргі уақытта ҚарТУ-да жұмыс істейді.

Басқа бөлімшелердегі жұмыс: ҚарМТУ 1990ж. Машинажасау факультетінің кафедралары «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Құю және дәнекерлеу өндірісі»

Негізгі ғылыми бағыттары: Еңбекті қорғау және өміртіршілігінң қауіпсіздігі, экология, еңбекті қорғау.

Соңғы 5 жылдағы ғылыми-әдістемелік еңбектері: 2020 жылы «ҚарТУ-дың өрт дабылдағыштары» жобасы.

Жеке меншік патентімен құқықтары соңғы 5 жылда:№4413 Кәкенова м. ж.Нұрғалиева А. Д. Саттарова г. С. 2019ж. Авторлық құқық объектісі Ғылыми туынды «өндіріс қауіпсіздігі техникалық реттеу» 6485 Қонақбаев е. қ. Исаков Б. Е.Қалиясқарова А.Ж. 2019ж. Авторлық құқық объектісі Ғылыми туынды «тампонаждық құрамдарды қолдану арқылы жойылған көмір шахталарынан метан эмиссиясымен күрес тәсілдерін жетілдіру» №11072 Медеубаев Н. А. 2020ж. Авторлық құқық объектісі Ғылыми туынды «эмиссиямен күрес тәсілдерін жетілдіру» № » тампонаждық құрамдарды қолдану арқылы жойылған көмір Шахтал11072 Медеубаев Н.А. 2020ж. ҚР ӘМ «көлік құралының кабинасын желдетуге арналған ауа жинағыш» №5440 пайдалы емес моделі Мақашев Б.К., Жолмағамбетов н. Р.2020ж. Авторлық құқық объектісі Ғылыми туынды «Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария» №25997 Медеубаев Н. А. 2022ж. ҚР ӘМ пайдалы модель емес «Жарықтарды тампондау қоспасы ҚР ӘМ пайдалы модель емес «құрамында күкірті бар газдардан шахта атмосферасын тазартуға арналған құрам» № 7683 Камаров Р. К., Исабек т. к., Медеубаев Н.А., Демин в. ф., Ибраев М. К., Имашев А. Ж. 2022ж. ҚР ӘМ «аспирациялық жүйенің ауа өткізгішін тазартуға арналған құрылғы» өнертабысына Патент № 36289 Мақашев Б.К., Медеубаев Н.А., Жолмағамбетов Н. Р., Жолмағамбетов С. Р., Нұрғалиева А. Д., Рахимберлина А. А. 2023ж. Авторлық құқық объектісі Ғылыми туынды «өндіріс бөлмелерінің жасанды жарықтандыруларының сипаттамасы» №34541 Медеубаев Н. А. 2023ж. ЖАОК жаппай ашық сертификаты «өрт қауіпсіздігі» онлайн курсы Пьенен № 9174 Медеубаев Н.А. 2022ж.

Соңғы 5 жылдағы қажетті мақалалар: Еңбек жагдайларының жай күйін, шаршау мен денсаулық жагдайын субъективті бағдарын, V Халықаралық ғылыми-прак материалдары. конф. «Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім ХХ1 ғасырдағы қиындық» Секция 04. Техникалық ғылымдар 1 том Нұр — сұлтан, Иранғайып С. Р., Сәрсембаева а. н. Какенова м. ж. 2019 ж. құрылыс-монтаждау өндірісі жұмысшыларының еңбегі жағдайының негізі сипаттамалары, «ғылымның, білімнің интеграциясы және өндіріс-Ұлт жоспарын іске асырудың негізі» халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары » (№11 Сағынов оқулары), Иранғайып С. Р., Сәрсембаева а. Н.Какенова м. ж. 2019 ж. ел дамуының тұрақтылығына кейбір экологиялық проблемалардың әсерін негіздеу, қар ГТУ университетінің еңбектері, Қарағанды, №4, Мақашев Б. К. Изотова д. р. Абдрашева а. с. 2020 ж. INVESTIGATION OF FLUMINUM-TITANIUM ALLOYS PRODUCTION AND LABOR SAFETY IN METAL SMELTING PROCESS, SCOPUS METALURGUA 60, Достаева А.М. Ерахтина И.И. ЖолмагамбетовН.Медеубаев Н.А.Жолмагамбетов С. 2021 г. Reducing industrial noise by the use of damping alloys when manufacturing mining equipment parts, SCOPUSHeliyon, Batessova, F., Omirbay, R., Sattarova, G., . Suleimenov, N.,Medeubayev, N. 2023 г. Құрылыстың кешенді қауіпсіздігі түсінігін талдау, Труды университета Кар ГТУ, Караганда, №4(93), Какенова М.Ж., Иранғайып С.Р. 2023 г.

Ғылыми және кәсіптік ұйымдарға мүшелігі:Аккредиттеу жөніндегі сарапшы № 20/20 КЕ 0106 «KazSEE Қазақстандық инженерлік білім беру қауымдастығының аккредиттеу жөніндегі халықаралық сарапшысы болып табылады» «Қауіпсіз еңбек пен өмір», «Қазақстан Республикасы дәнекерлеушілер ассоциациясы» ұйымдарына мүше.

Марапаттаулар: 2017ж., сонымен қатар Ғылыми білім беру министрлігінің алғыс қаттары мен марапаттамалары.

Пәндер мен курстар: «Еңбекті қорғау», «Өрт қауіпсіздігі», «Өндіріс қауіпсіздігін техникалық реттеу», «Өміртіршілігің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды басқару», «Еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігінің негіздері және өміртіршілігі», «Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті басқару», «Техногендік жағдайда және табиғи төтенше жағдайлардың соңын болжау».

Басқа міндеттер:Рухани-адамгершілік құндылықтарды, азаматтық-патриоттық сананы, құқықтық және саяси мәдениетті қалыптастыру, еңбекті құрметтеуге, ғылымға қызығушылыққа тәрбиелеу, студент жастарды тәрбиелеуде сабақтастықты сақтау мақсатында мен рухани-адамгершілік тәрбие жөніндегі кеңестің мүшесімін, Кеніштік аэрология және еңбекті қорғау кафедрасының аға кураторы.

Біліктіліктіарттыру:For Attending the fifth international scientific-practical conference «science and education in the modern world: challenges of the 21tn century» 12.12.2019 Астана, «Skype технологиясынқолданатынвиртуалдытоптықоқыту. Cisco WebEx платформасынбілімберуортасындапайдаланутәжірибесі » 08.062020-20.06.2020, өндірістікпроцестердіңқауіпсіздігі. Өртжәнеэлектрқауіпсіздігі 72 сағ, 17.06.2021-30.06.2021. білімберудезаманауиақпараттықтехнологиялардықолдануҚорқытАтаатындағыҚызылордауниверситеті, 04.05.2023-18.05.2023 ж. дінисауаттылықтыарттырубойыншаақпараттықтүсіндірутобыныңжұмысынұйымдастырубойыншаСеминар, 10.01.2023 ж. 15 сағ, 25.09.2023-29.09.2023 ж. анықемесКогнитивтіккарталардыпайдаланаотырыпсценарийлікмодельдеу. «келіссөздер процесінің дағдылары» тақырыбындағы ақпараттық семинар, 12.01.2024 ж.