Сидорина Елена Анатольевна

Сидорина

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми атақ: жоқ

Лауазымы: аға оқытушы

Сидорина Елена Анатольевна13.03.1978ж. Қарағанды қаласында дүниеге келді. 2001 ж. ҚарМТУ 43.04 «Құрылыс бұйымдары мен конструкциялары» мамандығы бойынша оқыды.2009 ж. 050710 «Материалтанужәне жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша екінші жоғары білім алды, 2011 ж 5М071000 «Материалтанужәне жаңа материалдар технологиясы» мамандығының магистратурасына оқуға түсті, 2013 жылы оқуды аяқтады.

2003 ж. ҚарМТУ МЛП и КМ кафедрасына инженер қызметіне орналасты.
09.2005-09.2009 жаралығында кафедрада көмекші қызметінде жұмыс істеді.
2011-2013 ж. – ҚарМТУ 5М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының магистратурасын үздік белгімен аяқтады, және техникалық ғылымдар магистрі ғылыми дәрежесін алды. Оқумен қатар ММ және Н кафедрасында оқытушы қызметінде жұмыс істеді.

ҚарМТУ-да оқумен қатар ММ және Н кафедрасында оқытушы лауазымында жұмыс істеді.

35-тен астам ғылыми еңбектер, соның ішінде 4 ғылыми мақалалар, Web of Science (Clarivate Analitycs) және Scopus баспасының тізбесінен нөлдік емес импакт-факторлы шетелдік журналдарда жарияланған; 6 – в изданиях, включенных в перечень 6-ҚР БҒМ БҒСБК тізіміне енгізілген басылымдарда;КазБЦ және РИНЦ дәйексөз базаларына кіретін 12 ғылыми журналдарда; Шетелдік халықаралық конференцияларда 4 баяндама; Қазақстан аумағындағы халықаралық конференцияларда-10 баяндама. 10 оқу құралы, 1 монография ағылшын тілінде және 3 монография орыс тілінде шығарылды. 5 патент, пайдалануға авторлық құқық объектілеріне құқықтарды тіркеу туралы 6 куәлік әзірленді және алынды.

“Болашақ ғалымдары” ұйымдастырылған және өткізілген Тұңғыш Президентінің Қорының жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмыстары республикалық конкурсының жеңімпазы атанды.

“BILIM-ORKENETI” ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы ұйымдастырған республикалық жоба аясында, немесе жас педагогтардың ғылым жолындағы конкурсында “Үздік жас маман -2019″ кітап жинағына еніп, медальмен марапатталды.

Ғылыми еңбектері:

1. Тhe effect of cementation on the performance of steel. Е.П. Набоко, Т.И. Чернышева, Г.А. Юлева, Е.А. Сидорина. Scientific research of the sco countries: synergy and integrationinternational conference», China: 2019, -б. 191-197.

2. Зависимость давления на валки профилегибочного стана от основных параметров профилирования. И.П. Манжурин, Е.А. Сидорина, Б.К. Балбекова, Е.П. Набоко. IХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция “Ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиялар” Халықаралық форумы аясында “Зияткерлік жүйесі 4-ы өнеркәсіптік революция», Томск, 2019, – б. 24-26.

3. Характеристика жидкостной экстракции. Е.А. Сидорина, Е.П. Набоко, Д. Байдельдинова. V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жас ғалымдар мен студенттердің “Металлургия XXI ғасыр жастар көзімен»,Донецк, 2019, – б. 10-13.

4. Особенности процесса рафинирования технического кремния от примесей. Е.А. Сидорина, Е.П. Набоко. “Білім беру сапасын арттыру, ғылым мен өндірістегі заманауи инновациялар” атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы», Экибастуз, 2019, – б. 414-417.

5. Флотация коллективного концентрата – основная и контрольная флотация. Е.А. Сидорина, Д. Байдельдинова. Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан -2050», посвященной 120-летию К.Сатпаева и Году молодежи в Республике Казахстан, 2019, – С. 330-331.

6. Методы исследования состава экстрагируемых соединений. Е.А. Сидорина, Е.П. Набоко, Б. Умбетов. Труды Международной научно-практической конференции «интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения№ 11) Часть V, 2019, – С.315-316.

7. Methods of Theoretical Researches the Properties of Electrotechnical Materials Class of Dielectrics with Hydrogen Bobds. V.A. Kalytka, A.V. Bashirov, A.V. Taranov, G.G. Tatkeyeva

Y.G. Neshnina, Y.E.Sidorina. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 16, 1-6, 2019.

8. Методология выбора материалов. Е.П. Набоко, Е.А. Сидорина, В.Ю.Куликов. Учебник – Караганда: КарГТУ, 2017, 156с., ISBN 978-601-320-052-1.

9. Использование жаропрочных сплавов в промышленности. Исагулов А.З., Ибатов М.К., Квон Св.С., Куликов В.Ю., Сидорина Е.А. Монография – Караганда, Типография ИП Марченко, 2017, 115с., ISBN 978-601-32051-4.

10. Исследования свойств керметов, упрочняемых методом пропитки. Исагулов А.З., Ибатов М.К., Квон Св.С, Куликов В.Ю, Сидорина Е.А. Монография – Издательство LAMBERT, 2017, 116с., ISBN978-3-330-05785-2.

11.   Теория строения неметаллических материалов. А.В. Сафонов, Е.А. Сидорина, Е.П. Набоко. Учебноепособие – Караганда: КарГТУ, 2018, 92с., ISBN 978-601-315-465-7.

12. Crystallography and defects of crystal ctructure. Sv. S. Kvon, Y.E.Sidorina. Учебноепособие – Караганда: КарГТУ, 2018, 79с., ISBN 978-601-315-486-2.

13. Совершенствование технологии изготовления прецизионных отливок из сложнолегированных сталей. А.З. Исагулов, В.Ю. Куликов, СВ.С. Квон, А.М. Достева, Е.А. Сидорина. Монография – Караганда: КарГТУ, 2018, 138с., ISBN 978-601-315-581-4.

14. Harbgening of products obtained by the method of powder metallurgy. Y.E.Sidorina, Naboko E.P. Монография –Караганда: КарГТУ, 2019, 78с., ISBN 978-601-320-091-0.

15. Energy saving technologies in metallurgy. Naboko E.P., Y.E.Sidorina, Skvortsov Y. Учебное пособие – Караганда: КарГТУ, 2019, 79с., ISBN 978-601-320-093-4.

16. Материалтанудағы энергия үнемдеу технологиясы. Набоко Е.П., Сидорина Е.А., Мажитов Л.А. Учебное пособие – Караганда: КарГТУ, 2019, 93с., ISBN 978-601-320-092-7.

17. Productqualitycontrol. KulikovV.Yu., Y.E.Sidorina, NabokoE.P. Учебное пособие – Караганда: КарГТУ, 2019, 76с., ISBN 978-601-315-816-7.

18. Способ получения малогабаритных деталей. Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Квон Св.С.

Щербакова Е.П., Достаева А.М., Ковалева Т.В., Аринова С.К., Медведева И.Е., Исагулова Д.А., Е.А. Сидорина. Патент Республики Казахстан № 102696, от 04.07.2016г.

19. Способ изготовления песчано-смоляных форм. Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Квон Св.С., Щербакова Е.П., Достаева А.М., Ковалева Т.В., Аринова С.К.,Сидорина

Е.А., Медведева И.Е., Исагулова Д.А. Патент Республики Казахстан № 102067, от 04.07.2016г.

20. «Исследование свойств керметов, упрочняемых методом пропитки». Исагулов А.З., Квон Св.С., Куликов В.Ю., Сидорина Е.А., Медведева И..Е. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, № 1421, от 14.06.2017.

21. «Перспективные технологические процессы в металлургии». Исагулов А.З., Ибатов М.К., Квон Св.С., Куликов В.Ю., Сидорина Е.А., Медведева И.Е. Құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, № 1454, от 17.07.2017.

22. «Использование жаропрочных сплавов в промышленности ». Исагулов А.З., Ибатов М.К., Квон Св.С., Сидорина Е.А., Куликов В.Ю. Құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1420, от 14.07.2017.

23. «Способ получения деталей запорной арматуры для трубопроводов высокого давления». Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Квон Св.С., Щербакова Е.П., Достаева А.М., Ковалева Т.В., Аринова С.К., Медведева И.Е., Сидорина Е.А.. Исагулова Д.А. Қазақстан Республикасының патенті № 101087, от 04.07.2016.

24. «Методология выбора материалов». Набоко Е.П., Сидорина Е.А., Куликов В.Ю. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (оқулық), ҚР Білім және ғылым министрлігі, № 0635, от 03.03.2018.

25. Устройство для приготовления антикоррозионной суспензии с использованием наноструктурированных материалов. Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю.

Квон Св.С., Щербакова Е.П., Достаева А.М., Ковалева Т.В., Аринова С.К., Твердохлебов Н.И., Исагулова Д.А., Сидорина Е.А., Медведева И.Е.Қазақстан Республикасының патенті № 106707, 2018г.

26. Состав жаропрочного сплава для пропитки изделий из карбида титана. Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю., Квон Св.С.. Щербакова Е.П., Сидорина Е.А., Медведева И.Е.

Насенов Т.Е. Қазақстан Республикасының патенті № 106377, 2018г.

27. «Материалтанудағы энергия үнемдеу технологиясы». Набоко Е.П., Сидорина Е.А, Мажитова Л.А. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (ғылыми туынды) № 3853, от 03.05.2019.

28. «Energy saving technologies in metallurgy». НабокоЕ.П., СидоринаЕ.А., СкворцовЕ.В. Авторлыққұқықобъектісінеқұқықтардымемлекеттіктіркеутуралыкуәлік (ғылым туындысы) № 2771, от 11.04.2019.

29. Контролькачествапродукции. СидоринаЕ.А. Авторлыққұқықобъектісінеқұқықтардымемлекеттіктіркеутуралыкуәлік (ЭЕМ арналған бағдарлама) № 5713, 10.10.2019.

Жұмыс телефоны – 56-75-98

Ішкі телефон – 1024

Электрондық адрес поштасы – elena.sidorina.78@mail.ru.