Щербакова Елена Петровна

image001

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: PhD

Ғылыми атағы:

Лауазымы: «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасының аға оқытушысы

Биография:

Щербакова Елена Петровна,

1984 т.ж., ұлты орыс,

2007 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” мамандығы бойынша бітірді.

2008 жылы мемлекеттік білім гранты бойынша “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” мамандығы бойынша магистратураға түсті. 2010 жылы ҚарМТУ-ды үздік бітіріп, материалтану және жаңа материалдар технологиясы магистрі академиялық дәрежесін алды.

2011 жылы ҚарМТУ жанындағы “Металлургия” мамандығы бойынша мемлекеттік білім гранты бойынша докторантураға түсті.

2014 жылы Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы “Металлургия және материалтану” диссертациялық кеңесінде “Құм-шайырлы формадағы тау-шахталық жабдықтарға құйылған дайындамаларды дайындау технологиясын әзірлеу” тақырыбында диссертацияны сәтті қорғады. 2015 жылы 27 наурызда Е. П. Щербакова”Металлургия” мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми атағы берілді.

2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап “нанотехнология және металлургия” кафедрасында аға оқытушы лауазымында жұмыс істейді.

2016 жылы Жас ғалымдар үшін мемлекеттік стипендия иегері атанды.

2016 жылдан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы 6D070900 “Металлургия” мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы болып табылады.

Щербакова Е. П. металлургия саласында ғылыми зерттеулермен және оқу процесіне жаңа оқыту технологияларын енгізу мәселелерімен белсенді айналысады. Ол “Химия-термиялық өңдеу”, “Химия-термиялық өңдеу теориясы мен технологиясы”, “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы” және “Металлургия” мамандықтары бойынша бірқатар арнайы пәндер бойынша заманауи оқу-әдістемелік кешендер (силлабустар) әзірледі. Е. П. Щербакова оқу және қоғамдық жұмыс кезінде өзінің лауазымдық міндеттерін сапалы және уақытылы орындаумен ұштастыра отырып, жақсартылған пайдалану қасиеттері бар материалдар алу саласында ғылыми қызметпен айналысуды тоқтатпады. Қазіргі уақытта Е. П. Щербакова 125-тен астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, соның ішінде 7 монография, 6 оқу құралы, 15 ҚР патенті жарияланды, Еуразиялық патент беруге оң шешім алынды. Ғылыми зерттеу нәтижелері Scopus, Thomson, РИНЦ базаларының тізбесінен нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік Профильді журналдарда, ҚР БҒМ БҒСБК тізіміне енгізілген басылымдарда, атап айтқанда “Metallurgist” (IF Thomson 0,294, Scopus 0,255), “Metalurgija” (IF Scopus 0,388), Литейное производство” (ИФ РИНЦ 0,225), “Металлургия машиностроения” (IF РИНЦ 0,288), “Литье и металлургия и металлургия машиностроения” (IF РИНЦ 0,288), “Литье и металлургия машиностроения” (IF РИНЦ 0,288), “Литье и металлургии” (Беларусь, РИНЦ 0,213) “Университет еңбектері” (ИФ КазБЦ 0,024), “ҚазҰТУ хабаршысы” (ИФ казбц 0,031), сондай-ақ халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялардың еңбектерінде.

Scopus базасында Хирша 2 индексі және Web of Science базасында 2 индексі бар.

Қазіргі уақытта Е. П. Щербакова “металлургиялық агрегаттардың бөлшектерін алу үшін жаңа буындағы тозуға төзімді материалдарды өндіру және өңдеу технологияларын жасау, әзірлеу және енгізу” мемлекеттік бюджеттік тақырыптардың орындаушысы болып табылады (ҚР БҒМ ҒК-мен 2017 жылғы “20″ наурыздағы №217 шарт.); «Разработка и внедрение производства песчано-смоляных форм при нестационарном давлении с целью улучшения качества готовой продукции» (ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы “16″ наурыздағы №198-6 шарт) және «Совершенствование технологии изготовления прецизионных отливок из сложнолегированных сталей с гомогенизированной структурой и улучшенными свойствами с использованием сырья Казахстанского содержания» (ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы “16″ наурыздағы №198-8 шарт) жауапты орындаушы; “Ғылым қоры” АҚ-мен коммерцияландыруға арналған жобаның аға ғылыми қызметкері.

Жұмыс телефоны: 8(7212) 565935 доб. 1024

Ішкі телефон: 1024

Электрондық пошта адресі: sherbakova_1984@mail.ru