Митусов Анатолий Алексеевич

Митусов А.А
image-1
техника ғылымдарының докторы, ҚарМТУ ТМ және Ж кафедрасының доценті

Туған жылы – 11.03.1939ж. Ақмола облысы, Зеренді ауылында дүниеге келген. 1956 жылы Қарағанды қ., Ж.Майқұдық елді мекенінің №82 орта мектебін аяқтаған, 1963 жылы Қарағанды политехникалық институтының механика-машина жасау факультетін «Тау-кен машиналары» мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолы 1956 жылы «Сталинуголь» трестінің ЦЭММ-1 токарі ретінде басталған. 1963 жылдан 1970 жылға дейін Гипроуглегормаш институтында инженер-конструктор лауазымынан бастап жобаның бас конструкторы мен сектор бастығы лауазымына дейін қызмет атқарды, онда Қазақстан-2, 5ПУ, Қарағанды-7/15 комбайндарын қоса алғанда жаңа ұрпақтағы тау-кен техникасының бірқатар үлгілерін жасауға қатысты. 1970 жылдан бастап ҚарПТИ-ҚарМТУ оқытушысы және ғылыми қызметкері. Ғылыми бағыты ТМ елдерінің жетекші ғылыми ұйымдарымен бірге гидроимпульстік техниканы жасаумен байланысты. Гидроимпульстік техниканың эксперименталдық және сынақ үлгілерін әзірлеуші. Импульстік гидрожетек теориясын және машиналық зерттеулер үшін компьютерлік бағдарламалар мен соққы әсерлі гидравликалық машиналарды автоматтандырылған жобалауды әзірлеуші. Негізгі нәтижелері Қазақстан, Ресей, Украина әр түрлі баспаларының журналдары мен жинақтарында жарияланған 81 мақаласында көрсетілген, оның ішінде 2 монография, 8 оқу құралы, 1 электронды оқулық, 7 авторлық куәлік және ЭЕМ үшін бағдарламалық кешенді ҚР мемлекеттік тіркеу туралы 1 куәлік. «Еңбек Ардагері» медалімен марапатталған.

Консультациялар: Сейсенбі 15:00-17:00

Байланыс телефондары: 56 59 32 (2038); 8 701 516 63 35.

Электрондық пошта:   anatmitusov@mail.ru

2012-2014жж. ғылыми еңбектерінің тізімі

1. Митусов А.А., Решетникова О.С.Совершенствование конструкции гидромолота МГП-1// Труды Межвузовской студенческой научной конференции «Инновации в технике, технологии и образовании» 19-20 апреля 2012г. Часть I. Караганда: изд-во КарГТУ, 2012 С79-80

2. Митусов А.А., Осинцев В.Ю. Разработка компьютерной программы для проектировочных исследований гидроприводов // Труды Межвузовской студенческой научной конференции «Инновации в технике, технологии и образовании» 19-20 апреля 2012г. Часть I. Караганда: изд-во КарГТУ, 2012 С104-105

3. Митусов А.А., Решетникова О.С. Выбор конструктивной схемы и анализ параметров гидромолота для дробления горных пород// Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Материалы международного симпозиума – Караганда: изд-во КарГТУ, 2012 С79-80

4. Митусов А.А., Решетникова О.С. Гидроприводы технологических машин.Уч. пособие// ISBN 9965-04-135-0. Караганда, изд-во КарГТУ, 2013г

5. Митусов А.А. Двухтактные гидродвигатели ударного действия: основы теории и расчет: монография // Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2013.- 392с.

6. Митусов А.А. Теоретические основы и методы машинного проектирования импульсных гидроприводов: монография // Карагандинский государственный технический ун-т. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013.-224с.

7. Митусов А.А., Решетникова О.С.Технологиялык машинолардын гидравликасы мен гидрожетегi Теория жене есептеме. Уч. пособие //Караганды мемлекеттiк техникалык университетi. – Караганды; КарМТУбаспасы, 2013.-105б ISBN 978-601-296-536-0

8. Митусов А.А., Решетникова О.С. Гидравлические и пневматические системы . Электронный учебник// Караганда, изд-во КарГТУ, 2013 – 82с.

9. Митусов А.А. «Исследование системы слива гидромолота для дробления горных пород» . Тезисы доклада // Москва, «Неделя горняка-2014», 26-29.11.2014 г.

10. Митусов А.А., Решетникова О.С., Неделин Д.Ю. Моделирование гидродвигателя ударного действия (УГД) на учебном стенде Фесто. Тезисы доклада // Екатеринбург, XII международная научно-техническая конференци «Чтения памяти В.Р. Кубачека», 24-25.04.2014 г.