Калытка Валерий Александрович

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті

Энергетика, автоматика және телекоммуникация факультеті

«Энергетикалық жүйелер» кафедрасы профессорының м. а.

Ғылыми дәрежесі: PhD (6D060400 – Физика мамандығы бойынша)

Ғылыми атағы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Өмірбаяны: 

Қалытка Валерий Александрович 1976 жылы 14 наурызда Қазақ КСР Торғай облысының Державинск қаласында дүниеге келген.

1993-1997 жылдар аралығында физика факультетінде, ал 1998-2000 жылдар аралығында академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қатты дене физикасы кафедрасында физика факультетінің магистратурасында («Қатты дене физикасы» мамандығы бойынша) оқыды. 2012 жылы «Томск политехникалық университеті» ҰЗФМББМ жанындағы Табиғи ресурстар институтының жанындағы 01.04.07 – «Конденсацияланған күй физикасы»мамандығы бойынша аспирантураны бітірді.

2012 жылы 23 мамырда ТПУ ҰЗ жанындағы диссертациялық кеңесте 01.04.07-«Конденсацияланған күй физикасы» мамандығы бойынша физика – математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Төмен температурада сутегі байланысы бар кристалдардағы термостимуляцияланған деполяризация токтарын аналитикалық зерттеу» тақырыбында диссертация қорғады. Ресей Федерациясы Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 255 н/к – 10 бұйрығымен (ДКН сериясы № 185429) физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бұйрығына сәйкес (2014 жылғы 3 сәуірдегі № 564 бұйрық) 6D060400 – Физика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бұйрығына сәйкес (2018 жылғы 3 шілдедегі № 1056 бұйрық) қауымдастырылған профессор (доцент), «Физика» мамандығы бойынша ғылыми атағы берілді (ДЦ сериясы № 0000447).

2017 жылғы 26 желтоқсанда Алматы қаласы, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының (ХАА) толық мүшесі болып сайланды. Куәлік № 2114 ҚР.

ХАА Президиумының 2023 жылғы 24 наурыздағы шешімімен Академияның дамуына қосқан елеулі үлесі үшін мерейтойлық Алтын медальмен марапатталды.

Қалытка В. А.  Қарағанды техникалық университетінде 2014 жылдың мамырынан бастап аға оқытушы (қоса атқарушы) лауазымында, 2014 жылдың қыркүйегінен бастап «Энергетика» кафедрасының аға оқытушысы лауазымында штаттық қызметкер ретінде, 2015 жылғы 25 желтоқсаннан бастап «Энергетикалық жүйелер» кафедрасының доценті лауазымында және 2021 жылғы 01 қыркүйектен бастап қазіргі уақытта «Энергетикалық жүйелер» кафедрасының профессоры м.а. лауазымында жұмыс істейді..

Калытка В. А. рецензияланатын отандық, ресейлік және шетелдік (алыс шетел) мерзімді ғылыми басылымдарда, республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық және теориялық конференциялардың еңбек жинақтарында 215-тен астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды (баяндамалардың тезистері, ғылыми мақалалар, монографиялар, оқу құралдары және т. б.), оның ішінде Web of Science және Scopus халықаралық дерекқорларында индекстелген рецензияланған ғылыми журналдарында 29 ғылыми мақаланы жариялады. Төрт монография және бес оқу құралы жарық көрді. Қазақстан Республикасының өнертабысы мен пайдалы моделіне бес патенттің авторы және бірлескен авторы. Ғылыми-әдістемелік жұмыстар: 1) Монографиялар: «Көшпелілік поляризациясының кинетикасы» (2010 ж.); 2018 ж. «Протонды жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің электрофизикасы» (орыс тілінде) және 2021 ж. ағылшын тілінде «Electrophysics of proton semiconductors and dielectrics»; 2021 ж. «Турбиналық қондырғылар (турбогенераторларды басқару және пайдалану жөніндегі шешімдер)» ағылшын тілінде «Turbine installations (design and operating of turbogenerators)»; 2022 ж. «Сұйық және газ механикасы (гидравликаның теориялық негіздері)» ағылшын тіліндегі «Liquid and Gas Mechanics (Theoretical Bases of Hydraulics)»; 2) Оқу құралдары: 2 бөлімдегі «Жылу техникасының теориялық негіздері» (2011 ж.); дәріс конспектілерінің мысалдары: «Теориялық механика» пәні бойынша «Қатты дененің жалпақ қозғалысы» доцент, т. ғ. к.,. Исаев В. Л бірлесіп жазған (2018 ж.); орыс тіліндегі «Турбиналық қондырғылар»  (2020 ж.), қазақ тілінде (Мәди П.Ш. бірлесіп жазған) 2021 ж.; «Жылу сорғы қондырғыларын қолдану мәселелері» (ағылшын тілінде) Мәди П.Ш. бірлесіп жазған (2021 ж.), «Жылу-масса алмасу» (қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде) Какимова К.Ш. бірлесіп жазған (2023 ж.).

2022 жылы ғылыми жұмыстар жарияланды:

1. Kalytka V., Bulatbayev F., Neshina Y., Bilichenko Y., Bilichenko A., Bashirov A., Sidorina Y., Naboko Y., Malikov N., Senina Y. Theoretical Studies of Nonlinear Relaxation Electrophysical Phenomena in Dielectrics with Ionic–Molecular Chemical Bonds in a Wide Range of Fields and Temperatures//Applied Sciences. Section Applied Physics. ISSN 2076-3417. 28 June 2022. Vol. 12, Issue 13, No. 6555, 35 p. (Scopus: Q2-Q1, Cite Score (2021)= 3.7, Cite Score Tracker (2022)=4,2; Percentile 62-73;  Journal Rank: JCR - Q2 (Engineering, Multidisciplinary) / CiteScore - Q2 (General Engineering); Web of Science: Impact Factor: 2.838 (2021); 5-Year Impact Factor: 2.921 (2021)).

2. A. D. Mekhtiyev, A. V. Yurchenko, V. A. Kalytka, Y. G. Neshina, A. D. Alkina, P. Sh. Madi. A Fiber-Optic Long-Base Deformometer for a System for Monitoring Rocks on the Sides of Quarries // Technical Physics Letters, 2022, Vol. 48, No. 15, pp. 30–32. (Scopus: Q3, Cite Score (2021) = 1.6, Cite Score Tracker (2022)= 1.6; Percentile 35;  Journal Rank: JCR - Q3 (Physics and Astronomy (miscellaneous))/CiteScore - Q3 (Physics and Astronomy)).

3. Valeriy Kalytka, Mikhail Korovkin, Galina Tatkeyeva, Aleksandr Bashirov, Yekaterina Bilichenko, Yelena Sidorina, Yelena Senina, Bektas Ospanov, Dana Brazhanova, Galym Baidyussenov, Nursultan Seitzhapparov. QUANTUM KINETIC PHENOMENA IN PROTON SEMICONDUCTORS AND DIELECTRICS //The 3rd International Conference on “FUNCTIONAL MATERIALS AND CHEMICAL ENGINEERING, City Seasons Suites, Dubai, UAE, November 09-10, 2022, pp. 95-97.

Калытка В. А. ғылыми қызығушылық саласы: теориялық және математикалық физика; қатты дене физикасы; диэлектриктер физикасы; конденсацияланған күй физикасы; гидродинамика, сұйықтық және газ механикасы, теориялық жылу техникасы, турбоқондырғылар теориясы.

Автор идентификаторлары:

ValeriyKalytka:

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3232-1285
 • Web of Science Researcher ID: AAR-8471-2020
 • Scopus Author ID: 15033113300
 • E-library Author ID: 898243

КалыткаВ.А. келесіпәндердіңоқытушысыболыптабылады:

 1. Техникалық термодинамика
 1. Жылу-масса алмасу
 1. Турбиналық қондырғылар
 1. Жылу энергетикасы мен жылу техникасының ғылыми-техникалық мәселелері
 1. Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері
 1. Электротехнология
 1. Жаңартылатын энергетика қондырғыларын жобалау және пайдалану

Дербес деректер:

E-mail: kalytka@mail.ru, valerii.kalytka@gmail.com