Даниярова Айнагуль Есимсеитовна

4173a

Базалық білімі: «Тарихшы, тарих және әлеуметтік-саяси пәндер оқытушысы» біліктілігі, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 1990 – 1995 жж.

2. Ғылыми дәрежесі: 07.00.02 – Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты, Candidate (Ph.D.) degree in Historical sciences (тарих ғылымдары бойынша философия докторы) 2002 ж;

Ғылыми атағы: ҚР БжҒМ, білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2011 жылдың 4 мамырындағы №4 шешіміне сәйкес 07.00.02 «Тарих» мамандығы бойынша доцент, of Associate Professor of History (тарих мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор).

3. Еңбек өтілі: 25 жыл

1995 ж. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-ды үздік бітірген.

1994 жылдан – Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайының кіші ғылыми қызметкері

1995-2000 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың тарих факультетінің мақсатты күндізгі аспирантурасы (декреттік демалысты қоса алғанда)

Диссертациялық зерттеу тақырыбы: «Академик Е.А. Бөкетов және оның Қазақстан ғылымы, білімі мен мәдениетіне қосқан үлесі» (2002 ж., Астана, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ), ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент Момынова Ш.Р.

2001 – 2008 жж. – Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасында оқытушы, аға оқытушы, доцент.

2008 – 2015 жж. – ҚарМТУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті.

2015 – 01.03.2019 жж. – ҚММУ «Қазақстан тарихы және ӘСП» кафедрасының доценті.

01.03.2019 – 13.09.2019 жж. – ҚММУ «Қазақстан тарихы және ӘСП» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

16.09.2019 ж. – ҚарМТУ-дың «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті.

4. Оқитын курстары: Қазақстан тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
5. Біліктілігін көтеру туралы мәлімет:

 • Информатика и вычислительная техника. КарГУ, 1996 г.
 • Курс «Современные проблемы теории и истории культуры». КарГУ, 2008 г.
 • Программа повышения квалификации «Компьютерная грамотность». КарГТУ, 2009 г.
 • Курс «Применение интерактивных средств обучения в процессе преподавания». КарГТУ, 2009 г.
 • Курс «Техникалық қазақ тілі». КарГТУ, 2010 г.
 • Программа повышения квалификации уполномоченных по качеству подразделений организаций высшего профессионального образования по теме: «Системы менеджмента качества по МС ИСО серии 9000:2005». КарГТУ, 2011 г.
 • Программа «Внутренний аудит системы менеджмента качества», аттестована как Внутренний аудитор системы менеджмента качества. Караганда, КарГТУ, 2011 г.
 • Семинар-тренинг «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования». Независимое агентство аккредитации и рейтинга. 2013 г.
 • Обучающий комплекс, направленный на повышение религиоведческой грамотности. ОО «Нұрлы білім», КарГТУ, 2015 г., в объеме 24 часов.
 • «Компетентностный подход в преподавании истории в контексте Болонского процесса» (на материалах международного проекта TuCAHEA,TEMPUS «На пути к пространству высшего образования в Центральной Азии: Тюнинг структур и развитие культуры качества»), КарГУ им. Е.А. Букетова, 2015 г., 10 часов.
 • Курс обучающего семинара по инженерной педагогике. КарГТУ, с 12.01.2015 – 27.04.2015 г.
 • Повышение педагогической квалификации по компетенции «Лидер/Менеджер в медицинском образовании». КГМУ, 2017 г., 54 часа.
 • Семинар-тренинг на тему «Управление конфликтами».   КГМУ, 2017 г., 8 ч.
 • Повышение квалификации по циклу «Эффективный преподаватель». КГМУ, с 12.03.2018 – 17.03.2018 г., в объеме 54 часов.
 • Повышение квалификации по циклу «Профессионал, лидер и организатор». КГМУ, с 26.03.2018 – 31.03.2018 г., в объеме 54 часов.
 • Присвоение второй квалификационной категории от 20.12.2018 г., КГМУ
 • Сертификат   обучающего семинара «Электронная библиотека: компьютерные технологии в сфере образования». – 24.10.2018 г. в КГМУ, за подписью директора издательства «Эпиграф» П. Гриценко.
 • Сертификат   обучающего семинара Elsevier Scopus & ScienceDirect. – 4.12.2018 г., КГМУ.
 • Сертификат международного методического семинара-тренинга «Researcher: жарияланымы мол табысты ғалым». – Астана, КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, 04 – 09 февраля 2019 г., 72 часа.
6. Ғылыми қызығушылығы: Қазақстан тарихы, тарихиперсоналистика.
7. Ғылыми жетістіктері: барлық ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектері – 172 (соның ішінде: монография – 1, зияткерлік меншік туралы куәлік – 4, оқу құралы– 8), бұдан басқа 35 мультимедиялық, слайд презентациялар, оқу құралдарының базалықжәне интернет нұсқалары.
 1. Салалық ұйымдардағы қызметі:
 • Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ–6М0203300 «Тарих», 6М020800 «Археология және этнология»магистратура мамандықтары бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы, 2012-2013 оқу жылы;
 • Қарағанды медициналық колледжі – «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК төрағасы, 2011-2012 жж., 2012-2013 жж., 2013-2014 оқу жылдары;
 • Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-тарих ғылымдарының магистрі дәрежесін алуға ізденушілердің рецензенті, 2011-2019 оқу жылдары
 • Қарағанды облыстық жоғары Мейірбике колледжі – «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК Төрағасы, 2018 – 2019 оқу жылы.

9. Байланыс телефондары:8-721-2-56-59-32 (ішкі 11-14)

10.Электрондық пошта: aina171173@mail.

Ғылыми еңбектерінің тізімі: