1
image-1
Факультет: 
Машиностроительный

Машина жасау факультетi

Шет тiлдер кафедрасы

Ғылыми және академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдарының магистрі

Қызметі: шетел тілдер кафедрасының аға оқытушысы

Білімі:

1999-2004 жж.:     Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, ағылшын филологиясының маманы

2011-2013 жж.:     Орталық Қазақстан Академиясы,мамандығы бойынша магистр

6М020500 – «Филология»

Жұмыс тәжірибесі: 19 жыл

2004-2011 жж.     жаратылыстану факультеттерінің шет тілдер кафедрасының оқытушысы

2011- 2023 жж.     шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы

Оқытатын пәндері: «Шетел тілі», «Кәсіби бағытталған шетел тілі», «Шетел тілінің базалық курсы», «Кәсіптiк қызметтегі шетел тілі».

Біліктілікті арттыру:

2005ж.         “Білім берудегі заманауи үрдістер мен тәсілдер” семинары

оқитын әртүрлі деңгейлі топтардың Шет тілдері»

2006ж.         Семинар: «Ways with texts», Macmillan course.

2009ж.         ҚарМУжанындағылекторлықшеберлікмектебі. Е. А. Букетов

2010ж.         Семинар: «Cooperative learning workshop», Macmillan course.

2011ж.         Семинар: “Қазіргі дискурстағы трансмәдени әлем»

2012ж.         Семинар: «Professional development workshop», Macmillan course.

2013ж.         Cеминар: “Қолданбалы дидактикалық материалдар мен

кредиттік және қашықтықтан оқыту жағдайында оқыту әдістемесі

технологияларды оқыту»

2014ж.        ҚарМУ жанындағы лекторлық шеберлік мектебі. Е. А. Букетов

2015ж.         Мамандарұйымдастырған “Researcher Connect” семинары

British Council

2018ж.         Қашықтықтан оқыту курсы (108 сағат) “ЖОО-дағы академиялық шетел тілі”.

ҚарМУ қосымша білім беру факультеті

2023ж.         Coursera “English for Teaching Purposes”

 

Басылымдар:

2011ж.         Практикум дағдыларын дамыту бойынша кәсіби қарым-қатынасқа арналған

ағылшын тілі: ҚарМУ Е. А. Бөкетов. – Қарағанды, 2011.

2015ж.        Practical Course on Electrodynamics and Special Theory of Relativity: ҚарМУ.

Е. А. Бөкетов. – Қарағанды, 2015.

2016ж.         “Биотехнология”, “Биология” мамандықтарына арналған ағылшын тілі»,

“Экология” / оқу-әдістемелік құралы: Эверо. – Алматы, 2016.

2017ж.      Basic course of English language (A2-B1 level): Оқу-әдістемелікқұрал:

ҚарМУ. Е. А. Бөкетов. – Қарағанды, 2017.

2018ж.       Basics of Physical Electronics: Оқу құралы: ҚарМУ Е. А. Бөкетов. –

Қарағанды, 2018. -108 б.

Ғылымибағыты: Филологияныңөзектімәселелеріжәнешетелтіліноқытуәдістемесі

E-mail: aneta.2011@mail.ru