Тулегенова Мадина Қажымқанқызы

Тулегенова Мадина
image-1
Факультет: Машина жасау
Шет тілдер кафедрасы
Ғылыми дәрежесі: өнер шебері
Лауазымы: аға оқытушы

Білімі:
2000 ж. – Е.А. атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Букетов, «Ағылшын және неміс тілінің мұғалімі» мамандығы бойынша.
2000-2009 жж. Қарағанды қаласында № 93 гимназияда ағылшын тілі мұғалімі.
2009 жылдан бастап осы уақытқа дейін ҚарТУ-дың шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы.

Ғылыми еңбектері:
10 ғылыми жарияланымның, ҚР ӘМ Зияткерлік меншік туралы 4 сертификаттың, 3 оқу құралының, 5 электрондық оқу басылымының, монографияның авторы
1.Ағылшын ауызекі сөйлеу дағдыларын дамыту бойынша “English Practice on Mining” әдістемелік оқу құралы (ҚарМТУ)
2. “Computer studies” мультимедиялық электрондық оқу басылымы (базалық нұсқасы) (ҚарМТУ сертификаты, Әділет министрлігі)
3. Мультимедиялық электронды оқу басылымы (базалық нұсқа)” Міпіпд ” (ҚарМТУ сертификаты, Әділетмині)
4. Мультимедиялық электронды оқулық басылымы (негізгі нұсқа) “Экономистерге арналған ағылшын тілі»;
5. “Present Day Technologies” оқуқұралы (ҚарМТУ)
6. “Computer studies” оқуқұралы (ҚарМТУ)
7.”Ағылшынтіліндегіжарнамалықкреолданғанмәтіндердіталдау” монографиясы (Польша)

Мақалалар:
1. Шеттілдеріноқытудамультимедиялықтехнологиялардықолдану-”Austrian Journal of Humanities and social Sciences” ХалықаралықжурналыАвстрия, Вена, қаңтар-ақпан № 1, 2014.
2. Шеттілдеріноқытудаинновациялықтехнологиялардыпайдалану – “Қ.и. СәтбаеватындағыҚазақұлттықтехникалықуниверситетініңхабаршысы” ғылымижурналы, №1(101)2014.
3. Тілжәнетілмәселелеріне-шеттілдікбілімберудіңөзектімәселелері: Халықаралықғылымиеңбектержинағы-Қарағанды: ҚарМУбаспасы, 2013.
4. Тілсаясатытұжырымдамасындағымемлекеттіктілдіңрөлі-шеттіліндебілімберудіңөзектімәселелері: Халықаралықғылымиеңбектержинағы-Қарағанды: ҚарМУбаспасы, 2015
5. “Мультимедиялыққұралдардықолдануарқылыағылшынтіліноқытудажобалықәдістердіқолдану” – “шеттілдеріноқытуәдістемесініңөзектімәселелері” 4 халықаралықғылымиконференциясыныңматериалдарыРесейЧебоксарық., қараша 2010
6. “Қазіргібілімберумәселелері “–”Ғылымжәнебілім-” Қазақстан-2030 “стратегиясыныңжетекшіфакторы” халықаралықғылымиконференциясыныңеңбектері (Сағыновоқулары №2) Қарағандымемлекеттіктехникалықуниверситеті
7. “ШетелтіліжәнеЖОО “-” жастаржәнеқазіргізаманныңжаһандықмәселелері “Республикалықғылыми-практикалықконференцияматериалдарыҚарағанды, “Болашақ” баспасы»
8. “Шетелтіліноқытудағымультимедиатехнологиясыныңтиімділігі “-Қарағанды, Қарағандымемлекеттікмедицинауниверситеттеріндегі” қазіргізаманғымамандардыдаярлаудағықоғамдық-гуманитарлықпәндердіңөзектімәселелері ” аттыХалықаралықғылыми-практикалықконференцияматериалдары.9. «Компьютерные телекоммуникации и метод проектов в обучении ИЯ»- Россия, журнал «Альманах»2012.
10. «Thefactorsandbasis of multilingual education in Kazakhstan»- Россия, журнал «Альманах»2018.
11. “Ағылшынтіліндегітеріскешығарудыңфилософиялықкатегориясы” – “білімменғылымныңөзектімәселелері” ғылымиконференцияларыныңхабаршысы, Тамбов: 31 қаңтар 2018 ж.
12. “Шеттілдеріноқытупроцесіндетехникалықуниверситеттеоқушылардыңоқуыменсөйлеуініңдамуыныңкейбіререкшеліктері “- “қазіргіәлемдегіөзектіғылымизерттеулер” журналы, Переяслав-Хмельницкий, 2019

Сертификаттар:
1. ҚРЖООпедагогикалықмамандықтароқытушыларыныңбіліктілігінарттырукурстары (“Өрлеу “БАҰО” АҚ) Алматық., 2013ж.
2. Педагогикалықмамандықтароқытушыларынаарналғаншеттілі (ҚазХҚжәнеӘТУ) Алматық., 2017ж.

http://repository.kstu.kz:8080/xmlui/handle/123456789/4633
http://repository.kstu.kz:8080/xmlui/handle/123456789/4645
http://repository.kstu.kz:8080/xmlui/handle/123456789/5367
http://repository.kstu.kz:8080/xmlui/handle/123456789/3786

Внутренний телефон: 11-52
E-mail:   m.tulegenova@kstu.kz