ТОГАЙБАЕВА ЛЮСИЯ ИСЛАМОВНА

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ

 

Т.А.Ә., туған күні.

Тогайбаева Люсия Исламовна. 07.07.1979

Телефон, e-mail, URL.

87015143414, toglusia@mail.ru, Қазақстан, Қарағанды

Егер оқытушы өз университетінің сайтында ұсынылса, оны көрсетіңіз.

https://person.kstu.kz/togajbaeva-lyusiya-islamovna/

Лауазымы (толық немесе толық емес жұмыспен қамтылғанын көрсетіңіз, толық емес жұмыспен қамтылған жағдайда негізгі қызметінің түрін және оған жұмсалған уақытты (пайызбен) көрсетіңіз).

ҚарТУ «Кәсіпорын экономикасы және менеджменті» кафедрасының доцент м.а. (толық жұмыспен қамту)

Қандай ЖОО, қандай мамандық бойынша және қашан бітірді. Ғылыми дәрежесі, атағы.

2001 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін” Құрылыстағы Экономика және менеджмент ” мамандығы бойынша бітірген, инженер-экономист-құрылысшы

2006 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 080005″ Экономика және халық шаруашылығын басқару “мамандығы бойынша аспирантураны бітірді.

Бөлімдегі жұмыс, оның ішінде жұмысқа қабылданған күндері мен атқаратын лауазымдары.

2005-2006 жылдар аралығында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде “Кәсіпорын менеджменті” кафедрасында ассистент болып жұмыс істеді.

2006-2020 жылдар аралығында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде “Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг” кафедрасында аға оқытушы, доцент м.а. болып жұмыс істеді.

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін “Экономика және кәсіпорын менеджменті” кафедрасында доцент м.а. қызметінде.

Басқа бөлімшелер мен ұйымдардағы жұмыс (күндері мен атқарған қызметтерін көрсету)- Жоқ

Негізгі ғылыми қызығушылықтары.

Евразэс жағдайындағы құрылыс экономикасының бәсекеге қабілеттілігі, маркетинг, HR-менеджмент, Қаржы менеджменті, стратегиялық басқару.

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар.

  1. Y. Petrenko, E.Vechkinzova «Development of creative clusters of a policultural region: challenges for governance» //Journal of Security and Sustainability Issues.- 2019.- P.447-456

2.Байкенова Д.Х., Вечкинзова Е.А. Современные тенденции гендерного равенства занятости и бедности в Казахстане// Экономика труда. – 2020. – Том 7. – № 12. – С. 1201-1216. –doi: 10.18334/et.7.12.111424.

2. И.В. Денисов, Е.С. Петренко, Ж.Б. Кошмаганбетова Концепция «Бизнес-модель» vs концепция «Стратегия»: дуализм современных взгляды// Креативная экономика, М.- 2019.- № 11.-С.2255-2263

3. Исатаева Ф.М. Кошмаганбетова Ж.Б.,Блялова Г.Г., Геолого-экономическая оценка запасов месторождений: опыт Казахстана// Проблемы геологии и освоения недр: труды XXIV Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвя-щенного 75-летию Победы в Великой Отече-ственной войне. -Томск: ТПУ, 2020.-С.598-599

4. Petrenko Y., Vechkinzova E, Metsik O., Threats to future development related to pecularities of performace of the mining and metallurgical industry// Journal of Security and Sustainability Issues, 2020, 10(1), Р. 291–306

  1. Сердюк Т.В., Анализ основных индикаторов рынка труда по регионам Респуб-лики Казахстан// Труды Международной научно-практической конференции «XY Сагиновсик чтения. Интегра-ция науки, образования и производства» Кара-ганда: Изд-во КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 2023.-1Ч.-С.90-92

6. Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В., Аяганова М.П., Особенности развития въездного и выездного образовательного туризма: опыт Казахстана//Вестник Карагандинского университета. Серия «Экономика», 2023,  № 1(109).-С.191-200.ISSN 2518-1998 (Print). ISSN 2663-5097 (Online).

Ғылыми және кәсіби қоғамдарға мүшелік.

Жоқ

Марапаттар мен сыйлықтар берілді.

Жоқ

Ағымдағы оқу жылында оқытылатын пәндер мен курстар (семестр бойынша), аптадағы дәріс сағаттарының саны, семинар және зертханалық сабақтар.

  • Пән «Теория и практика договорных отношений», күзгі семестр, дәрістер-2, практика сабағы-2.
  • Пән «Strategic manadgment and marketing», көктемгі семестр, дәрістер -2, практикалық сабақтар -3.
  • Пән «Инженерное предпринимательство маркетинг и бизнес планирование», көктемгі семестр, дәрістер -12, практика сабағы-14.

Оқу жылы ішінде орындалатын басқа да міндеттер, аптадағы сағат саны. Оларға қосымша төленетінін көрсетіңіз.

Біліктілікті арттыру.

1 8.06.2020 ж.бастап 20.06.2020 ж. дейін “Moodle құрал-саймандарын қолдану негізінде ҚБТ тиімді пайдалану”, № KZ ОС 000667 тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті.

2 02.11.2020 ж. бастап 18.12.2020 ж. дейін кешенді бағдарламаға сәйкес “Қарағанды-Нан” ЖШС-де тақырып бойынша 72 сағат көлемінде өндірістік тағылымдамадан өтті.

3 24.03.2022 ж. бастап 22.04.2022 ж. дейін “Глобал-Экспресс” ЖШС-де “нарықты сегменттеу саласындағы маркетингтік зерттеулер” тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде өндірістік тағылымдамадан өтті

4 22.11.2021 ж.бастап 26.11.2021 ж. дейін 40 сағат көлемінде “педагогикалық шеберлікті жетілдіру” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті.

5 28.10.2021 ж.бастап 30.10.2021 ж. дейін Iowa университетінің “Enterpreneurial Education Workshop” бағдарламасы бойынша 40 сағат көлемінде қарқынды оқыту өтті.

6 03.01.2024 ж. бастап 14.01.2024 ж. дейін “Глобал Экспресс” ЖШС-де “нарықты сегменттеу саласындағы маркетингтік зерттеулер”тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде өндірістік тағылымдамадан өтті

7. – “әлеуметтік желіде жариялау үшін Буфер бағдарламасын қолдану” тақырыбында семинар аясында оқудан өтті. 17.04.2023 ж.бастап 19.05.2023 ж. дейін” Центрэнергомеханизация “ЖШС.

8. “Entrepreneural Education Workshop, October 28-30, 2021 y” курсы бойынша семинар өтті.