Тажибаева Сауле Мухажановна

Тажибаева

Факультет: Сәулет-құрылыс факультеті
Кафедра: Орыс тілі және сөйлеу мәдениеті
Лауазымы: аға оқытушы

Білімі:

  • 1986-1991 жж. – Қарағанды мемлекеттік университеті, филология факультеті, «Орыс тілі және әдебиеті ұлттық мектептерде» мамандығы
  • 2003-2005 жж. – Қазақстан-Ресей заманауи гуманитарлық университеті, «Орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы

Ғылыми-әдістемелік жұмыстар:

20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, оның ішінде импакт-факторы бар ғылыми мақалалар.

  1. Semantic features of architectural eponymic terms//Revista entrelinguas. Т7, №4, e021069,   Unesp-faculdade ciencias , Brazil, 2021. (Web of Science)
  2. Обучение русскому словообразованию методом сравнительной характеристики специальной лексики русского и казахского языков// ToU хабаршысы. Филология сериясы,2021. – №3.
  3. Фразеологические единицы как источник культурно-национальной информации// Евразийский Союз Ученых.Халықаралық ғылыми-зерттеу журналы. М., 2020.- Т. №4.
  4. Cognitive-semantic approach to text analysis in the russian language picture of the world//ЕвразийскийСоюзУченых.Халықаралық ғылыми-зерттеу журналы. М., 2021.- Т. №4
  5. Определение мотивированности и производности родственных слов//ToU хабаршысы. Филология сериясы,2022. – №4.
  6. Мәдениетаралық коммуникация жағдайындағы әлеуметтік мәртебенің этномәдениеттік көріністері// International science journal Actual scientific research in the modern world. Pereiaslav, 2022.
  7. Использование технологий развития критического мышления студентов при изучении темы «Проблемы современной семьи».Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік № 24927, 08.04.2022ж.
  8. Устная деловая коммуникация. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік № 33246, 28.02.2023ж.

Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер:

2020 ж.-«Қазіргі заманғы жоғары оқу орындарының тілдік білім беру стратегиясы» (Қарағанды, ЗДБӘЖЖКО).

2021 г. – «Кибермәдениет, кибергигиена және үлкен деректермен жұмыс (Қарағанды, ҚарТУ).

2022 г. – «Тұлғаға бағытталған орта жағдайында цифрландыру құралдарын пайдалану» (Қарағанды, ЗДБӘЖЖКО).

2023г. – «Техникалық университетте орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі» (Ресей, Иваново, ИМЭУ).

2023г. – «Жоғары оқу орнының оқу үдерісіндегі инновациялық білім беру технологиялары» (Қарағанды, «Білім» ҚДжБАИ ).

Ғылыми қызығушылықтары:

Орыс тілін оқытудың заманауи тәсілдер

Кәсіби-бағдарланған орыс тілін оқыту

Компьютерлік лингводидактика, қашықтықтаноқыту, білім берудегі АКТ

Көптілді білім беру

Ішкі телефон: 2046

E-mail: tazhibaevas66@mail.ru