Портнов Василий Сергеевич

     

Портнов
image-1
 

Факультет Тау кен

Кафедра ГПҚКОБ

Ғылыми дәрежесі: т.ғ.д., профессор

Қызметі:   кафедра меңгерушісі

Портнов Василий Сергеевич 1947 жылы Украинада дүниеге келген.      1972 жылы Қарағанды политехникалық интитутын «Пайдалы қазбалар кенорындарын геофизикалық әдістермен іздеу және барлау» мамандығы бойынша оқып бітірді. Оқуды бітіргенен кейін бөліну бойынша «Геофизикалық әдістермен іздеу және барлау» кафедрасында қалды. 1993 жылы Е.А.Букетов атындағы ҚарМУды «Математика» мамандығы бойынша оқып бітірді. 1981 жылы геологиялық-минералдар ғылымдары кандидаты атағына Свердлов таукен интитутында диссертацияны қорғады, 2004 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде техникалық ғылымдар докторы ғылыми атағына диссертация қорғады. 1981 жылдан бастап геофизика кафедрасының доценті, 1984-1989 жылдар аралығында «Барлаудың геофизикалық әдістері» кафедрасының менгерушісі, 1995-1996 жылдары геоэкологиялық факультет деканы, 1996 жылдан бастап университеттің оқу-әдістемелік басқармасында жетекші. Техникалық ғылымдар докторы, профессор. 2017 жылдың қыркүйек айынан “Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау” кафедрасында кафедра меңгерушісі қызметін атқаруда.

Жұмыс телефоны: 87212 567593

Ішкі телефоны: 2037

Электрондық поштаның адресі:  vs_portnov@mail.ru

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К АНАЛИЗУ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

FORMING MINING STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES
WHILE STUDYING HUMANITIES

WEIGHING AND DOSING SYSTEMS
FOR MINING AND METALLURGY

Новый метод глубинного
рогноза медно-порфировых месторождений Центрального Казахстана

Geodynamics and metallogeny
of Zhongaro-Balkash terrain from the positions of isotope geology

Еңбек атаулары

  Breydo I.V. Methods of increasing KSTU undergraduates’ publishing activity / I. V. Breydo, V. S. Portnov, B. N. Feshin ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Автоматизация производственных процессов” // Автоматика. Информатика. – 2013. – № 2. -  P. 77-79.
  Автоматизированная среда для расчета параметров анкерного крепления выемочных выработок / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2010. – № 3. -  С. 42-44.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Академическая мобильность / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда : КарГТУ, 2011. – Ч.2. -  С. 180-181.
  Акимбеков А.К. К вопросу определения факторов, влияющих на выделение метана на поверхность из ликвидированных шахт / А. К. Акимбеков, В. С. Портнов, А. В. Садчиков ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″ : труды Международной научной конференции. – Караганда : КарГТУ, 2003. – Вып. 2. -  С. 146-148.
  Акимбеков А.К. Развитие методов повышения экологической безопасности транспорта на угольных разрезах / А. К. Акимбеков, М. К. Ибатов, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Безопасность жизнедеятельности предприятий в угольных регионах: материалы VI Международной научно-практической конференции Кемерово, 15-16 ноября 2005 г. – Кемерово, 2005. -  С. 384-387.
622.34=қазА 46 Алтынның үйімді сілтіленуі : оқулық инженерлі- техникалық жұмыскерлерге, студенттер мен ғылыммен айналысатын қызметкерлерге арналған / А. Е. Воробьев [и др.]. ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Кафедра ГРМПИ. – 2-і басылым. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2013. – 305 б. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
55(574)=қазП 12 Амангелдіқызы А Пайдалы қазбалардың геологиялық-өнеркәсіптік типтері : докторанттарға арналған оқу құралы / В. С. Портнов, А. Н. Копобаева, А Амангелдіқызы ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, “Геология және пайда қазбалар орындарын барлау” кафедрасы. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. – 110 бет. – (Рейтинг)
  Анализ руд на AI,S,Si на спектрометре РЛП-21 / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 350-351.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Анализ схем развития горных работ в зарубежной практике отработки угольных пластов  / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2013. – № 1. -  С. 55-56.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Анкерное крепление горных выработок для повышения устойчивости углепородного массива  / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Уголь. – 2013. – №11. -  С. 70-73.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.234(574)=қазА 89 Асыл металдардың үйімді сілтіленуі : монография 5В070700 “Тау-кен ісі”, 5В070600 “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау”, 5В073100 “Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау” мамандықтары бойынша оқитың студенттерге арналған / В. С. Портнов [и др.] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : Қазақстан-Ресей Университеті баспасы, 2012. – 306 бет : сурет. – (Рейтинг)
622.41(574.3)Б 70 Блощицына-Лепявко А.М. Анализ закономерностей изменения газоносности углей Карагандинского бассейна от различных факторов : монография предназначена для научных работников, а также студентов и магистрантов горных факультетов вузов / А. М. Блощицына-Лепявко, В. С. Портнов, Н. Х. Шарипов ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 122 с. – (Рейтинг)
74.58-26Б 86/О Боченин Ю.В. Исследование эффективности и определение путей повышения влияния научно-исследовательской работы студентов на качество подготовки инженеров-геофизиков. Элементы научно-исследовательской работы студентов геофизиков в учебном процессе и влияние ее на качество подготовки специалистов : утв. 01.07.1989 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический институт. – Караганда : КПТИ, 1989. – 20 л. : табл., рис.
550.85Б 86/О Боченин Ю.В. Разработка методике геофизического прогнозирования качества железных руд в естественном залегании. Состояние и перспективы развития геофизических методов прогнозирования качества железных руд (ядерно-геофизические методы) : утв. 24.06.1986 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический институт. – Караганда : КПТИ, 1986. – 26 л. : табл., рис.
  Брейдо И.В. Методы повышения публикационной активности магистрантов КарГТУ / И. В. Брейдо, В. С. Портнов, Б. Н. Фешин ; Карагандинский государственный технический университет // Автоматика. Информатика. – 2013. – № 2. -  С. 89-91.
  Буровзрывное разрыхления рудной массы штабеля кучного выщелачивания / А. К. Турсунбаева  [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 431-433.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Взаимодействие видов крепления с вмещающими породами вблизи выработки от горнотехнических условий / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Уголь. – 2013. – №10. -  С. 60-62.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Влияние атмосферного давления на эмиссию метана из закрытых угольных шахт / А. К. Акимбеков [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2006. – № 4. -  С. 38-41.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Влияние горного давления на магнитную восприимчивость пород и руд / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научная жизнь. – 2011. – № 5. -  С. 4-7.
  Влияние гранулометрического состава на процесс кучного выщелачивания золота / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2010. – № 2. -  С. 30-32.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Влияние давления и температуры на электрические свойства горных пород и минералов / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2011. – № 6. -  С. 8-13.
  Влияние естественной радиоактивности на теплопроводность пород и минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Вестник развития науки и образования. – 2011. – № 5. -  С. 27-33.
  Влияние матричного эффекта на результаты рентгенофлуоресцентного анализа минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Научное обозрение. – 2011. – № 4. -  С. 4-10.
622.271(574)В 58 Влияние природных факторов на отвалы и карьеры урановых рудников : монография для студентов специальности 5В073100 “Безопасность жизнедеятельности и защита окружающие среды”, 5В070600 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” и 5В070700 “Горное дело” / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2012. – 148 с. : ил. – (Рейтинг)
  Влияние угла падения пласта и глубины анкерования боковых пород на устойчивость горной выработки / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2009. – № 1. -  С. 34-39.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Водорастворенные газы и методы их выделения из подземных вод / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17/1) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 1. -  С. 46-47.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Воздействие перехода капиллярного давления и гистерезиса относительной проницаемости на формирование водяного конуса / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 206-208.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Вопросы оптимизации процесса дробления  упорных руд / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9-1. -  С. 167-170.
  Вопросы оптимизации процесса дробления упорных руд  / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17/1) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 3. -  С. 46-48.
  Вопросы разработки общих требований, методики проведения тестовых экзаменов и оценки уровня знаний студентов / М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1997. – № 2. -  С. 30-33.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Воробьев А.Е. Инновационная деятельность кафедры нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела РУДН / А. Е. Воробьев, В. С. Портнов, В. Ф. Демин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Научные труды Международной научно – практической конференции “Использование технологий дистанционного обучения в высшей школе” (16-17 октября 2009 г.). – 2009. -  С. 209-211.
  Воробьев А.Е. Интенсификация процесса кучного выщелачивания / А. Е. Воробьев, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева  ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 312-314.
  Воробьев А.Е. Об авторской программе магистерской подготовки «Аудит недропользования» по направлению 130400 Горное дело / А. Е. Воробьев, Т. В. Чекушина, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое образование в XXI веке: Материалы V Междунар. конф. – М. : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2010. -  С. 84-85.
622.277(574)В 75 Воробьев А.Е. Рудоподготовка месторождений благородных металлов для кучного выщелачивания : книга для студентов вузов горного профиля / А. Е. Воробьев, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – Караганда : Казахстанско-Российский ун-т, 2011. – 315 с
622.277(574)В 75 Воробьев А.Е. Рудоподготовка месторождений благородных металлов для кучного выщелачивания : монография для студентов вузов горного профиля / А. Е. Воробьев, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева ; М-во образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2010. – 314 с. : ил.
  Временные вариации сейсмоакустической эмиссии в сверхглубоких скважинах / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″: труды X юбилейной международной научной конференции (26-27 июня 2007 г.). – Караганда, 2007. – Вып.2. -  С. 201-203..Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Выделение геоакустическим методом нефте- и газонасыщенных пластов / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″: труды X юбилейной международной научной конференции (26-27 июня 2007 г.). – Караганда : КарГТУ, 2007. – Вып.2. -  С. 204-206.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.41(574.3)Г 13 Газалиев А.М. Прогрессивные технологические решения добычи и транспортировки метана : монография / А. М. Газалиев, В. С. Портнов, Г. Г. Таткеева. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2010. – 204 с. : рис., табл.
  Газдану дережесі жоғары аймақтар және төтенше жағдайлар теориясы / В. С. Портнов [и др.] ; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2014. – № 3. -  С. 47-50.
  Газовые гидраты как источник образования выбросоопасных зон / А. Ж. Байкенжина [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 176-177.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.277Г 36 Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых : монография / А. Е. Воробьев [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : Издательско-Полиграфический Центр Казахстанско-Российского университета, 2010. – 426 с. : ил., табл.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.41(574.3)Г 36 Геофизические задачи в исследовании зон с повышенной газоотдачей угольных пластов : монография предназначена для научных работников, а также студентов, магистрантов и докторантов горных факультетов вузов / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 179 с. – (Рейтинг)
  Геофизические методы для оценки возможностей применения физических методов / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 225-227.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622:658.5(574)Г 36 Геофизические методы оценки качества руд благородных и цветных металлов при эксплуатации месторождений : монография для студентов специальности 050706 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” и 050707 “Горное дело” / А. Д. Маусымбаева [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2010. – 131 с. : ил.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
553.98Г 36 Геофизические методы при освоении и эксплуатации скважин нефтяных месторождений : учебное пособие для студентов и магистрантов специальности “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” / О. С. Веселова [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2009. – 115 с. : ил. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Горные технологии, полезно использующие горное давление / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 198-200.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Дефектность зоны с повышенной газоотдачей / Н. А. Дрижд [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2015. – № 1. -  С. 43-46.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Екі дипломды білімнің негізгі принциптері / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке: научные труды Международного симпозиума, посвященного 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008г.). – Караганда, 2008. -  С. 44-46..
  Естественная радиоактивность и теплопроводность горных пород и минералов / М. П. Пузеева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: материалы Шестой международной конференции Москва-Караганда, 17-21 сентября 2007г. – М., 2007. -  С. 427-430..Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Ефименко С.А. Математические аспекты программного обеспечения рентгенофлюоресцентного переносного спектрометра РПП-12 / С. А. Ефименко, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Геодинамика, глубинное строение, тепловое поле Земли. Интеграция геофизических полей: пятые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича. – Екатеринбург, 2009. -  С. 185-189.
  Ефименко С.А. Ренгенорадиометрический анализ медных руд фильтрами Росса / С. А. Ефименко, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2009. – № 4. -  С. 27-30.
  Ефименко С.А. Рентгенорадиометрический анализ медных руд фильтрами Росса / С. А. Ефименко, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2009. – № 4. -  С. 27-30.
  Ефименко С.А. Рентгенорадиометрическое опробование медно-колчеданных руд / С. А. Ефименко, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геодинамика, глубинное строение, тепловое поле Земли. Интеграция геофизических полей: пятые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича. – Екатеринбург, 2009. -  С. 183-185.
  Ефименко С.А. Рентгенорадиометрическое опробование медноколчеданных руд / С. А. Ефименко, В. С. Портнов, А. Г. Шугаипов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2009. – № 1-2. -  С. 19-22.
  Ефименко С.А. Экологический мониторинг добычи медьсодержащих руд / С. А. Ефименко, В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Динамика систем, механизмов и машин. – 2009. – № 3. -  С. 234-236.
550.83(574)Е 91 Ефименко С.А. Ядерно-геофизические технологии опробования медных и полиметаллических руд месторождений Казахстана : монография для студентов специальности 050706 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” и 050707 “Горное дело” / С. А. Ефименко, В. С. Портнов. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2010. – 550 с. : ил.
  Ефименко С.А. Ядерно-геофизические технологии опробования руд в ТОО “Корпорация Казахмыс” / С. А. Ефименко, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Геодинамика, глубинное строение, тепловое поле Земли. Интеграция геофизических полей: пятые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича. – Екатеринбург, 2009. -  С. 179-183.
  Зависимость магнитной восприимчивости руд от термодинамических свойств минерального состава / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып. 2 . -  С. 380-387.
  Закономерности проявления горного давления в неоднородных скальных массивах / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 216-218.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Изменение качества углепородной массы в терриконах / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2016. – № 3. -  С. 61-65.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Измерения сейсмоакустической эмиссии и электромагнитного излучения в скважинах / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 421-423.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Изучение коллекторов Южно-Торгайской впадины / А. А. Романов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2015. – № 2. -  С. 57-62.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Изучение процесса рудоподготовки для извлечения ценных компонентов / В. А. Козлов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3-2. -  С. 261-264.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Инженерная подготовка в КарГТУ / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда : КарГТУ, 2012. – Вып. 1. -  С. 185-187.
  Инновационные методы снижения песковыделения при разработке обводненных нефтяных месторождений Эквадора с помошью скважинных фильтров / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 194.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
621.311(574)И 73 Интеграция нетрадиционных источников энергии с промышленной сетью : монография для магистрантов специальности Электроэнергетика / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2015. – 120 с. – (Рейтинг)
  Информационное обеспечение регистрации учебных достижений студентов КарГТУ при кредитной технологии обучения / А. З. Исагулов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке: науч. тр. Международного симпоз., посвящ. 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008г.). – Караганда : КарГТУ, 2008. -  С. 5-7.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Исагулов А.З. Инновационные технологии – основа повышения качества образования в КарГТУ / А. З. Исагулов, В. С. Портнов, В. Я. Сергеев ; Карагандинский государственный технический университет // Инновационная роль науки в подготовке современных инженерных кадров: тр. региональной науч.- практ. конф.(7-8 декабря 2006 г.). – Караганда : КарГТУ, 2006. -  С. 58-61.
  Исагулов А.З. Подготовка кадров для реализации проектов Государственной Программы по Форсированному индустриально-инновационному развитию / А. З. Исагулов, В. В. Егоров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.1. -  С. 28-31.
  Использование геофизических методов разведки и физических свойств минералов для оценки прогнозных запасов полезных ископаемых / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Научное обозрение. – 2011. – № 5. -  С. 10-17.
  Использование циансодержащего реагента для выщелачивания окисленных золотосодержащих руд  / А. З. Исагулов  [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2008. – № 3. -  С. 68-72.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Исследование амплитудно-частотных параметров геоакустических сигналов на больших глубинах / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″: труды X юбилейной международной научной конференции (26-27 июня 2007 г.). – Караганда, 2007. – Вып.2. -  С. 198-200.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Исследование технологических параметров применения сталеполимерных анкеров / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Горный журнал Казахстана. – 2010. – № 3. -  С. 12-15.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Исследование эффективности применения активной анкерной крепи на шахтах карагандинского угольного бассейна / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Горный журнал Казахстана. – 2010. – № 5. -  С. 20-24.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  К вопросу о возможности рентгеноспектрального анализа руд на рений / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 347-349.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  К вопросу о возможности рентгеноспектрального анализа руд на рений / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 2. -  С. 38-39.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  К вопросу об эффективности и селективности разрушения горных пород и минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научная жизнь. – 2011. – № 5. -  С. 8-13.
537.53=қазЭ 46 Карилхан А.К. Электрондық микроскопия : оқу құралы 050709 “Металтану”, 050710 “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы”, 050706 “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” мамандықтарының студенттеріне “Электрондық микроскопия” курсы бойынша құрастырылған / Ә. К. Тұрсынбаева [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Кафедра ММиН. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2009. – 88 б. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Карпов В.А. Возможности векторной магнитометрии скважин при исследовании слабомагнитных объектов / В. А. Карпов, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1996. – № 1. -  С. 242-244.
  Комплексные петроэлектрические модели доломитов девона и песчаников кембрия Лудинской площади Волыно-Подолья / Д. И. Онищук [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2013. – № 4. -  С. 47-51.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Контроль знаний и умений студентов в учебных дисциплинах / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (РМЭБ 7) // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2001. – № 3. -  С. 16-20.
  Корпоративная подготовка специалистов / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 2. -  С. 39-41.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Кукетаев Т.А. Определение прогнозных запасов углей по данным электроразведки / Т. А. Кукетаев, В. М. Юров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 2004: материалы Х Международной научно-практической конференции Кемерово, 23-24 ноября 2004 г. – Кемерово, 2004. -  С. 95-97..
  Курганский В.Н. Разделение нефтенасыщенных и водонасыщенных пород-коллекторов по данным ИННК на примере изучения пород Малодевицкого месторождения / В. Н. Курганский, К. А. Ручко, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2016. – № 4. -  С. 41-44.
  Магретова Л.И. Магматизм м металлогения северной части Бозшаколь-Чингизской островной дуги в раннем палеозое (Центральный Казахстан) / Л. И. Магретова, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 4. -  С. 10-12.
  Маусымбаева А.Д. Кинетика накопления центров окраски в облученных кристаллах / А. Д. Маусымбаева, В. М. Юров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научная жизнь. – 2011. – № 1. -  С. 25-28.
  Маусымбаева А.Д. Температурная зависимость квантового выхода рентгенолюминсценции кристаллов / А. Д. Маусымбаева, В. М. Юров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научная жизнь. – 2011. – № 1. -  С. 22-24.
  Маусымбаева А. Зависимость квантового выхода рентгенолюминесценции кристаллов от плотности возбуждения / А. Маусымбаева, В. М. Юров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Вестник развития науки и образования. – 2011. – № 1. -  С. 15-17.
622.023М 54 Метаноносность и сейсмические наблюдения для выявления зон трещиноватости угольных пластов : учебное пособие для магистрантов и докторантов вузов, а также студентам специальностей “Геология и разведка полезных ископаемых”, “Горное дело” / Н. Х. Шарипов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РАиОТ. – Караганда : КарГТУ, 2013. – 184 с. – (Рейтинг). – (60-летию Университета посвящается)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Метод аналогий и термодинамический подход к анализу технико-экономического состояния тепловых сетей ЖКХ / В. С. Портнов [и др.]. ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2013. – № 7. -  С. 34-39.
  Метод аналогий и термодинамический подход к экономике предприятий / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2012. – № 4. -  С. 18-21.
  Методика рентгенорадиометрического каротажа на молибден месторождения Акчатау / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Научные труды SWorld. – 2010. – Т. 22, № 2. –  С. 86а-87.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
74.58-26(5Каз)М 54 Методические основы организации самостоятельной работы студентов в вузе : учебное пособие / Г. Г. Пивень [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2008. – 178 с. : ил.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
74.58-26М 54 Методические рекомендации по разработке тестовых заданий и проведению тестирования : рекомендация для преподавателей и студентов вузов и колледжей / М. Р. Нургужин [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2002. – 28 сДоп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Методы определения поверхностной энергии (натяжения) твердых тел / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (КазБЦ). – (Реестр) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2016. – № 2. -  С. 61-65.
  Механизм перераспределения напряжений в горном массиве / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 195-197.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
620.1М 55 Механические свойства наноминералов : учебное пособие для докторантов / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 129 с. – (Дар кафедры)
622.277(574)М 61 Минеральные радиоактивные отходы: основы управляемого природного выщелачивания и последующего захоронения : монография для студентов специальности 050706 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” и 050707 “Горное дело” / А. Е. Воробьев [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2011. – 296 с. : ил., табл.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Мониторинг элементного и валового состава руд месторождения Таскура  / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (23-24 июня 2009 г.). – Караганда : КарГТУ, 2009. – Вып. 2. -  С. 31-33.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
620.1=қазН 21 Наноминералдардың жылу физикалық қасиеттері : оқу құралы докторанттарға арналған / В. С. Портнов [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2013. – 105 бет. – (Дар кафедры)
620.1=қазН 21 Наноминералдардың электромагниттік қасиеттері : оқу құралы докторанттарға арналған / В. С. Портнов [и др.] ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2015. – 60 бет. – (Дар кафедры)
620.1Н 25 Наноминералогия : учебное пособие для докторантов / В. С. Портнов [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Караганда : КарГТУ, 2013. – 59 с. – (Дар кафедры)
620.1=қазН 21 Наноминералогия : оқу құралы докторанттарға арналған / В. С. Портнов [и др.] ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2014. – 56 бет. – (Дар кафедры)
  Направления развития разработки россыпных месторождений драгоценных металлов Красноярского края  / В. Е. Кисляков [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17/1) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 2. -  С. 40-42.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Начапкин Н. И. Исследование сейсмоакустической эмиссии в глубоких и сверхглубоких скважинах / Н. И. Начапкин, В. С. Портнов, А. К. Троянов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан-2030″: труды Международной научной конференции (27-28 июня 2006 г.) . – Караганда, 2006. – Вып. 2. -  С. 43-45.
622.41Н 47 Некоторые аспекты исследования газоносности пласта К10 в условиях шахты “Абайская” УД АО АМТ : Монография для магистрантов и для студентов “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”, горное дело / В. С. Филимонов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2016. – 98 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Некоторые вопросы генетической минералогии / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11-1. -  С. 75-78.
  Некоторые вопросы механических свойств наночастиц и наноматериалов / В. М. Юров [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – (Реестр). – (РИНЦ) // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-2. -  С. 349-353.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Неравновесная термодинамика угольного вещества / К. Б. Кызыров [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ЭC // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2010. – № 3. -  С. 31-33.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.277(574)Н 57 Нетрадиционная геотехнология горных работ кучного выщелачивания руд благородных металлов : монография / А. К. Турсунбаева [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 337 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Нехорошков В.Л. Время-импульсный цифровой магнитометр для поисков слабомагнитных объектов / В. Л. Нехорошков, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып. 2 . -  С. 347-350..
  Низаметдинов Ф.К. Совершенствование способов инструментальных наблюдений прибортовых массивов на карьерах / Ф. К. Низаметдинов, В. С. Портнов, Н. Ф. Низаметдинов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра МДиГ // Маркшейдерия Казахстана = Қазақстан маркшейдериясы: труды Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Ж. Машанова . – Алматы, 2006. -  С. 78-83.
  О возможности определения германия в рудах, углях и золах рентгенофлуоресцентным методом / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: материалы X международной конференции. – М. : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2011. -  С. 193-194.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  О возможности реализации многофункциональной рентгенорадиометрической системы рудоподготовки для шахт ПО «Жезказганцветмет» / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2014. – Т. 2, № 4. -  С. 11-22.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  О генерации электромагнитного излучения горных пород / Б. П. Дьяконов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып. 2 . -  С. 275-278..Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Образование зон обрушения и трещиноватости при подземной отработке горючих сланцев  / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2011. – № 2. -  С. 47-50.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Определение области первоначального расслоения приконтурных пород для прогноза устойчивости пород кровли и боков подготовительных выработок / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2010. – № 2. -  С. 54-58.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Определение природы явления низкоомных нефтенасыщенных коллекторов / А. А. Романов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2015. – № 3. -  С. 48-51.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Определение пылезагрязнения на горных предприятиях / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 209.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Опробование медных руд месторождений Казахстана рентгенорадиометрическим методом / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: техника и технологии . – 2009. – Т. 2, № 4. -  С. 345-358.
  Оптимизация режимов добычи метана из выработанных пространств закрытых угольных шахт / А. К. Акимбеков [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 2004: материалы Х Международной научно-практической конференции Кемерово, 23-24 ноября 2004 г. – Кемерово, 2004. -  С. 261-263..Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Основные классификационные признаки медно-порфировых месторождений / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-14. -  С. 3105-3109.
  Особенности физико-химических свойств наноминералов железа / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2015. – № 4. -  С. 42-46.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Отражение лунно-солнечных деформационных процессов в вариациях сейсмоакустической эмиссии в глубоких скважинах / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 424-427.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Оценка качества образования в контексте Болонского процесса / В. С. Портнов [и др.] // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда : КарГТУ, 2012. – Вып. 1. -  С. 188-190.
  Оценка прогнозных запасов магнетитовых месторождений Казахстана / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Промышленность Казахстана. – 2009. – № 2-3. -  С. 85-87.
  Оценка прогнозных ресурсов месторождений полезных ископаемых геофизическими методами / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3-2. -  С. 403-408.
  Оценка работы диспергирования руд и минералов с использованием  геофизических методов разведки / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2015. – № 2. -  С. 76-80.
  Оценка температуры образования твердых растворов по измерениям теплопроводности / М. П. Пузеева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: материалы Шестой международного конференции Москва-Караганда, 17-21 сентября 2007г. . – М., 2007. –  С. 321-325.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Оценка эффективности комплекса геофизических исследований скважин / Г. Ж. Юсупова  [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2014. – № 1. -  С. 47-50.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Пак Д. Ю. Экспрессный контроль содержания кальция в углях рентгенорадиометрическим способом / Д. Ю. Пак, В. С. Портнов, Ю. Н. Пак ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Новости науки Казахстана: научно-технический сборник. – 2007. – №2. -  С. 50-55.
74.58-26(5Каз)=қазП 13 Пак Ю.Н. Жоғары оқу орында студенттердің өздік жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік негіздері : оқу құралы ЖОО педагогикасы проблемаларына қызығушылық білдәретін оқытышыларға, магистарнттарғы және студенттерге арналған / Ю. Н. Пак, В. С. Портнов, Д. Ю. Пак ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Кафедра ГРМПИ. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2010. – 183 б. – (Рейтинг)
  Пак Ю.Н. К методике выбора оптимальных аппаратурных параметров при рентгенорадиометрическом анализе углей / Ю. Н. Пак, В. С. Портнов, Д. Ю. Пак ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2007. – № 1 . -  С. 91-93.
621.74П 27 Перспективные технологические процессы получения заготовок в машиностроении : учебное пособие для студентов специальностей 5В130140 “Материаловедение и технология новых материалов”, 5В250340 “Машины и технология литейного производства” / Р. К. Камаров [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – 2-е изд. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 81 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Перспективы инновационного образования / Н. В. Рева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке: научные труды Международного симпозиума, посвященного 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008г.). – Караганда, 2008. -  С. 47-48.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Поверхностное натяжение редкоземельных металлов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2017. – № 1. -  С. 27-30.
  Поверхностное натяжение твердых тел, малых частиц и тонких пленок / В. М. Юров [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 11. -  С. 55-58.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Портнов В.С. Автоматизация управления учебным процессом технического университета / В. С. Портнов, Г. Г. Пивень, М. Р. Нургужин, А. А. Махов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Совершенствование подготовки инженерных кадров в технических вузах Казахстана в свете задач, поставленных Президентом РК Н.А. Назарбаевым в Послании “Казахстан – 2030″: Тезисы докладов. Респ. меж. вуз. науч.-практ. конференции. – 1998. -  С. 171-172.
  Портнов В.С. Блок автоматического управления градуирования компенсатором поляризации / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, С. А. Халимонов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1981. – Вып. 74. -  С. 187-189. 
519.3П60 Портнов В.С. Вариационные и численные методы в задачах геомеханики : учебное пособие / В. С. Портнов, М. М. Букетов, А. Б. Серикбаев ; М-во образования РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 1996. – 156 с
  Портнов В.С. Влияние генетических особенностей железных руд на геофизические параметры опробования / В. С. Портнов, Р. У. Парафилова, В. Г. Загоруйко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Петрофизические исследования на Урале. – 1987.
  Портнов В.С. Влияние давления на магнитную восприимчивость ферромагнитных минералов / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2004. – № 1. -  С. 24-25.
  Портнов В.С. Влияние изменения влажности руд на результаты селективного гамма-гамма метода / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Полковников, Г. Т. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Методы разведочной геофизики. Ядерная геофизика в рудной геологии. – Л., 1977. -  С. 17-20. 
  Портнов В.С.Внедрение геофизических методов опробования руд на действующих железорудных карьерах Тургая / В. С. Портнов, С. И. Шавыкин, А. К. Троянов, А. И. Москаленко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: сб. ст. – Караганда : КарПТИ, 1975. – Вып. III. -  С. 166-168. 
  Портнов В.С. Гамма-гамма-методы в геофизическом опробовании железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов, В. М. Юров, М. П. Пузеева ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Новости науки Казахстана: Научно-технический сборник. – Алматы, 2007. – №4. -  С. 12-18.
  Портнов В.С. Геолого-геофизические исследования железо-марганцевых рудопроявлений / В. С. Портнов, Ж. М. Абдибек ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030 : тр. междунар. науч. конф. (27-28 июня 2006 г.). – Караганда : КарГТУ, 2006. – Вып. 2. -  С. 58-60.
551.24=қазП 60 Портнов В.С. Геотектоника және геодинамика : докторанттарға арналған оқу құралы / В. С. Портнов ; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, “Геология және пайда қазбалар орындарын барлау” кафедрасы. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. – 91 бет. – (Рейтинг)
550.83П 60 Портнов В.С. Геофизические методы разведки и исследования нефтяных и газовых месторождений : учебник для студентов среднего профессионального образования, может быть использовано студентами вузов / В. С. Портнов, В. Юров ; М-во образования  и науки РК. – Астана : Фолиант, 2010. – 384 с. : ил. – (Профессиональное образование)
  Портнов В.С. Геофизический прогноз содержания магнитного железа для разработки бедных руд / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технологические схемы разработки полезных ископаемых: Сборник. – Караганда : КарПТИ, 1983. -  С. 122-125.
  Портнов В.С. Геофизическое опробование железных руд Лисаковского и Керченского месторождения / В. С. Портнов, Ю. Н. Пак, С. Н. Пашов, В. М. Терехов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Тезисы докладов Всесоюзного семинара “Геофизические методы разведки и опробования руд черных металлов”. – 1986. -  С. 33-34.
550.85П 60 Портнов В.С. Геофизическое опробование и управление качеством руд : монография / В. С. Портнов, А. К. Турсунбаева, А. Г. Шугаипов ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2009. – 207 с. : ил. – (Рейтинг)
  Портнов В.С. Геофизическое опробование магнетитовых руд в естественном залегании / В. С. Портнов, О. В. Пунялис, Л. Д. Тян ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Петрофизические исследования. – 1993. -  С. 75-78.
  Портнов В.С. Геофизическое опробование магнетитовых руд месторождений блокового строения / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1993. – № 9. -  С. 22-25.
  Портнов В.С. Геофизическое опробование руд черных металлов на месторождениях Казахстана, Урала и Кавказа / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, А. И. Махотин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Тезисы докладов Всесоюзного семинара “Геофизические методы разведки и опробования руд черных металлов”. – М., 1985.
  Портнов В.С. Двухлучевой 2П-зонд со ступенчатым возбуждением для ГГМ-С / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Полковников ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1978. – Вып. 64. 
  Портнов В.С. Зависимость намагниченности любого тела от его формы / В. С. Портнов, А. А. Кравцов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Студент и научно-технический прогресс: тез. докл. межвуз. регион. студ. науч.-теор. конф. (3-4 мая 2006 г.). – Караганда : КарГТУ, 2006. – Ч. 2. -  С. 184-185.
  Портнов В.С. Из вуза в вуз / В.С. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Вместе. – 2002. – № 9 (июль). 
  Портнов В.С. Изменение плотности и магнитной восприимчивости околорудных метасоматитов магнетитовых месторождений / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1991. – № 4. -  С. 95-102.
  Портнов В.С.Измерительный канал феррометра / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1979. – Вып. 67.
622.02П 60/О Портнов В. С. Изучение физических свойств пород и руд железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов ; науч. рук. работы С. И. Шавыкин ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ. – 1977. – Б-Г-6-77 ;Этап I : Изучение физических свойств пород и руд на Соколовско-Сарбайском месторождении : утв. 29.06.1977 г.: отчет о НИР. – Караганда : КПТИ, 1977. – 86 л.
622.02П 60/О Портнов В.С. Изучение физических свойств пород и руд железорудных месторождений Казахстана. Этап: Магнитные свойства горных пород : утв. 1979 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1979. – 149 л. : рис., табл.
  Портнов В.С. Изучение физических свойств пород и руд месторождения Каражал / В. С. Портнов, В. Н. Фартучный, Ю. Н. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: сб. ст. – Караганда, 1976. – Вып. 4. -  С. 153-156. 
  Портнов В.С. Инновационные и информационные технологии в образовательном процессе КарГТУ / В. С. Портнов, А. З. Исагулов, М. К. Ибатов, В. Я. Сергеев ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Интеграция высшей школы Казахстана в международное образовательное пространство: материалы Международной научной конференции. – Алматы, 2007. -  С. 13-16.
  Портнов В.С. Использование физических свойств пород и руд для выбора комплекса геофизических методов опробования железных руд сложного состава / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: сб. ст. – Караганда : КарПТИ, 1975. – Вып. III. -  С. 162-165. 
  Портнов В.С. КарГТУ – абсолютный лидер / В. С. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Взгляд на события. – 2008. – 13 августа.
  Портнов В.С. КарГТУ – абсолютный лидер / В. С. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Индустриальная Караганда. – 2008. – 12 августа. 
  Портнов В.С. КарГТУ проходит аттестацию : общественно-политическое издание / В. С. Портнов. – (КарГТУ в печати) // За  политехнические знания. – 2011. – №6, 23 мая. 
  Портнов В.С. К вопросу о влиянии размера зерен на магнитную восприимчивость ферромагнитных минералов / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2002. – № 1-2. -  С. 48-50.
  Портнов В.С. Количественная оценка прогнозных запасов руд магнетитовых месторождений Казахстана / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″ : труды Международной научной конференции. – Караганда : КарГТУ, 2003. – Вып. 2. -  С. 208-210.
  Портнов В.С. Комплекс геолого-технологических исследований скважин месторождения Кумколь / В. С. Портнов, Б. А. Базылгаламов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Молодой ученый. – 2016. – № 5-3. -  С. 248-252.
  Портнов В.С. Комплексная обработка геолого-геофизических данных при изучении тонкослоистых подсолевых терригенных отложений(на примере месторождений Кенкияк) / В. С. Портнов, Г. Т. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Материалы семинара-совещания (27-30 окрября). – 1990.
  Портнов В.С. Конструкция индукционных накладных датчиков для опробования магнетитовых руд / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, А. И. Махотин, В. Г. Загоруйко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1991. – Вып. 94.
  Портнов В.С. Критерии оценки качества реализации рабочего учебного плана / В. С. Портнов, В. В. Яворский, А. М. Нургужина ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2001. – № 2. -  С. 24-25.
553.94=қазП 60 Портнов В.С. Көмір кен орындарын барлау техникасы және әдістемесі : оқу құралы / В. С. Портнов, С. Б. Сатибекова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, “Геология және пайда қазбалар орындарын барлау” кафедрасы. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. – 82 бет. – (Рейтинг)
  Портнов В.С. ҚарМТУ – талассыз көшбасшы / В. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Орталық Қазақстан. – 2008. – 12 тамыз. 
  Портнов В.С. Магнитное поле в скважине конечных размеров. 1. Общая задача / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2002. – № 4. -  С. 34-36.
  Портнов В.С. Магнитное поле в скважине конечных размеров. 2. Зависимость магнитной проницаемости от поля / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2002. – № 4. -  С. 36-37.
  Портнов В.С. Магнитное поле в скважине конечных размеров.III. Однородно намагниченный пласт / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 2. -  С. 35-36.
  Портнов В.С. Магнитное поле витка с током / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1996. – № 1. -  С. 229-231.
  Портнов В.С. Магнитное поле намагниченных тел / В. С. Портнов, Н. В. Бакулин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Студент и научно-технический прогресс: тез. докл. межвуз. регион. студ. науч.-теор. конф. (3-4 мая 2006 г.). – Караганда : КарГТУ, 2006. – Ч. 2. -  С. 161-162.
  Портнов В.С. Магнитные свойства и методы их измерений железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов, О. О. Осипова, М. С. Смирнова ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Студент и научно-технический прогресс: тез. докл. межвуз. регион. студ. науч.-теор. конф. (19-20 апр. 2007 г.). – Караганда : КарГТУ, 2007. – Ч. 2. -  С. 130-131.
  Портнов В.С. Магниторазведка. Специальные разделы  / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Мин-во образования и науки РК. – Караганда : КарГТУ, 2005. -  С. 126.
  Портнов В.С. Методика аттестации профессорско-преподавательского состава университета с использованием новых информационных  технологий / В. С. Портнов, В. В. Яворский, А. М. Нургужина ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 1. -  С. 9-10.
  Портнов В.С. Методика геофизического опробования руд Сарбайского месторождения  / В. С. Портнов, С. И. Шавыкин, А. И. Москаленко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология месторождений полезных ископаемых: Сборник . – Караганда, 1977. – Вып. V. -  С. 100-102.
  Портнов В.С. Методика измерения магнитной восприимчивости в разведочных скважинах / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 3. -  С. 39-41.
  Портнов В.С. Методика определения коэффициента пористости геофизическими методами / В. С. Портнов, Г. Т. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Методы интерпретации и обработки данных в разведочной неофизике: Межвузовский сборник научных трудов. – Алма-Ата : КазПТИ, 1988. -  С. 56-59.
  Портнов В.С. Методика определения основных направлений деятельности подразделений университета для формирования бизнес-плана и оценки деятельности / В. С. Портнов, В. В. Яворский, А. М. Нургужина ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 1. -  С. 7-9.
  Портнов В.С. Методика эталонирования аппаратуры каротажа магнитной восприимчивости / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, А. Н. Бахвалов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Вопросы нефтянной и рудной геофизики. Межвуз. сб. науч. тр. – Алма-Ата : КазПТИ, 1980. 
74.58-26М 54 Портнов В.С. Методические рекомендации по разработке тестовых заданий и проведению тестирования : рекомендация для преподавателей и студентов вузов и колледжей / М. Р. Нургужин [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2002. – 28 с
620.1=қазН 21 Портнов В.С. Наноминералдардың электромагниттік қасиеттері : оқу құралы магистранттарға, докторанттарға арналған / В. С. Портнов, Д. С. Шонтаев, А. Д. Маусымбаева, Г. Ж. Муханова ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. – 67 бет. – (Дар кафедры)
  Портнов В.С. Наука не знает границ : общественно-политическое издание / В. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Индустриальная Караганда. – 2009. – 16 июня..Аннотация: 52 магистранта разных курсов и специальностей Карагандинского государственного технического университета побывали в ведущих зарубежных вузах, в том числе в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Московском энергетическом институте, университете Циттау (Германия), Венском технологическом университете (Австрия), Словацком технологическом университете (Словакия), Луизианском техническом университете (США) 
550.83(574)П60/А Портнов В.С. Научно-методические основы геофизического опробования железорудных месторождений Казахстана : автореф. дис. на соиск. ученой степени. д-ра техн. наук:спец. 25.00.16-Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр / В. С. Портнов ; науч. конс. Ю. Н. Пак ; М-во образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический университет. Казахский национальный техн. ун-т им. К.И. Сатпаева (Ведущая организация)). – Защищена 08.04.2004. – Караганда, 2004. – 36 л. : ил.
550.83(574)П60/Д Портнов В.С. Научно-методические основы геофизического опробования железорудных месторождений Казахстана : дис. на соиск. ученой степени д-ра техн.наук: спец. 25.00.16-Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр / В. С. Портнов ; науч. конс. Ю. Н. Пак ; М-во образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда, 2004. – 274 л : граф., табл.
  Портнов В.С. Необходимость применения информационных технологий для прогнозирования выделения метана / В. С. Портнов, А. В. Садчиков ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке: научные труды Международного симпозиума, посвященного 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008г.). – Караганда, 2008. -  С. 224-225.
  Портнов В.С. Новые образовательные технологии в Карагандинском государственном  техническом университете / В. С. Портнов, Г. Г. Пивень [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Шаг в XXI век – информация образования Казахстана: материалы международного форума. – Алматы, 2001. -  С. 151-155.
  Портнов В.С. Новые образовательные технологии в техническом вузе / В. С. Портнов, Г. Г. Пивень [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Современные проблемы образования и науки в начале века: материалы международной научно-практ. конференции посвящ. 10-летию независимости РК. – Караганда, 2001. -  С. 23-28.
  Портнов В.С. О двудипломном образовании / В. С. Портнов, И. В. Брейдо, А. З. Турсунбаева ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Научные труды Международной научно – практической конференции “Использование технологий дистанционного обучения в высшей школе” (16-17 октября 2009 г.). – 2009. -  С. 37-41.
  Портнов В.С. О практическом использовании фактора при оценке остаточной намагниченности  / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, О. А. Кусонский ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Вопросы нефтянной геофизики. – Алма-Ата, 1973. -  С. 64-71.
  Портнов В.С. Об особенностях зондовых устройств ГГМС для опробования железных руд / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Методика и результаты геофизических исследований: Межвузовский сборник научных трудов. – Алма-Ата : КазПТИ, 1984.
  Портнов В.С. Обратная задача моделирования магнитных полей трехмерных тел / В. С. Портнов, А. Н. Бахвалов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений: Межвуз. науч.-темат. сб. – 1990.
  Портнов В.С. Определение качества известняков рентгенорадиометрическим методом с использованием аппаратуры БРА-6 / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, В. Н. Фартучный, А. К. Троянов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1975. – № 4. -  С. 12-14. 
  Портнов В.С. Определение магнитной восприимчивости магнетитовых руд и содержания в них железа прибором ИМВ-2 / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, В. А. Ногай ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: сб. ст. – Караганда : КПТИ, 1980. 
  Портнов В.С. Определение намагниченности пород по результатам измерений в скважине магнитного поля и восприимчивости / В. С. Портнов, А. Н. Бахвалов, Г. В. Иголкина ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1992. – № 2. -  С. 116-121.
  Портнов В.С. Определение погрешности магнитного опробования отбитой руды / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Повышение эффективности геолого-геофизических методов исследования  месторождений полезных ископаемых: сборник научных трудов. – Караганда : КарПТИ, 1990. -  С. 48-52.
  Портнов В.С. Определение прибором ИМВ-2 магнитной восприимчивости магнетитовых руд и содержания в них железа  / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, В. А. Ногай ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Анализ и оптимизация технологических схем проведения горных выработок  и выемки полезных ископаемых: Темат. сб. – Караганда : КарПТИ, 1981. -  С. 69-74. 
  Портнов В.С. Определение процентного содержания свинца в концентрате рентгенорадиометрическим методом / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Г. В. Зингер ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1978. – № 4. 
  Портнов В.С. Определение содержания железа на денситометре / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, А. И. Махотин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: Сборник статей. – Караганда : КарПТИ, 1977. – Вып. V. -  С. 110-112.
  Портнов В.С. Опробование железных руд ГГМС при разработке месторождений / В. С. Портнов, А. В. Борисенко, В.В.  Матонин, В. Г. Загоруйко ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Интерпретация геофизических полей и автоматизация процессов обработки информации: сборник. – Алма-Ата, 1986.
  Портнов В.С. Оптимизация параметров опробования железных руд сложного свойства гамма-гамма методом / В. С. Портнов, Ю. Н. Пак, М. В. Бондарь ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1993. – № 3. -  С. 10-15.
  Портнов В.С. Опыт Карагандинского государственного технического университета по организации самостоятельной работы студентов в условиях кредитной технологии обучения  / В. С. Портнов, В. В. Егоров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Материалы республиканского обучающего семинара совершенствование кредитной технологии обучения на современном этапе: индивидуализация обучения и повышение роли студентов в образовательном процессе, 17-18 ноября, Костанай. – 2009. -  С. 29-34.
550.85П 60/О Портнов В.С. Опытно-методические работы по промышленному опробованию методики комплексного анализа руд а суммарное и магнитное железо : утв. 30.11.1977 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы С. И. Шавыкин ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1977. – 278 л. : рис., табл.
74.58-26П 60/О Портнов В.С. Организация преддипломной практики. выполнение реальных проектов по специальности 0105 : утв. 1981 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1981. – 38 л. : рис., табл.
  Портнов В.С. Особенности конструкции и некоторые характеристики площадного двухлучевого зонда со ступенчатым возбуждением / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, В.В.  Матонин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1983. – Вып. 77. -  С. 81-86. 
  Портнов В.С. Оценка взаимовлияния системы намагниченных двухмерных тел / В. С. Портнов, Б. Н. Рыжий ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Повышение эффективности геолого-геофизических методов исследования  месторождений полезных ископаемых: сборник научных трудов. – Караганда : КарПТИ, 1988. -  С. 66-71.
  Портнов В.С. Оценка влияния магнитной анизотропии на результаты каротажа магнитной восприимчивости / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1998. – № 3. -  С. 151-153.
  Портнов В.С. Оценка влияния проводимости магнетитовых руд на измерения каротажа магнитной восприимчивости / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1996. – № 1. -  С. 240-242.
  Портнов В.С. Оценка запасов месторождений магнетитовых руд / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 2004: материалы Х Международной научно-практической конференции Кемерово, 23-24 ноября 2004 г. – Кемерово, 2004. -  С. 269-271.
  Портнов В.С. Оценка качества доломитов диэлектрическим методом / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, В. Г. Загоруйко, А. И. Махотин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1985. – № 4. -  С. 1-3.
  Портнов В.С. Оценка качества магнетитовых руд в естественном залегании / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Горный журнал. – 1986. – № 6. -  С. 36-37.
  Портнов В.С. Оценка показателей обогащения магнетитовых руд геофизическими способами / В. С. Портнов, В. Э. Пвеглер, А. В. Есаулов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1990. – № 5. -  С. 119-121.
  Портнов В.С. Оценка показателей эффективности обогащения магнетитовых руд геофизическими способами / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Новости науки Казахстана: Научно-технический сборник. – 2006. – Вып. 2. -  С. 30-33..
  Портнов В.С. Оценка протяженности проводящих объектов по входному сопротивлению / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Боченин, Б. М. Уразаев ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Горная геофизика: Тезис докл. – Батуми, 1985.
  Портнов В.С. Оценка степени окисления магнетитовых руд Качарского месторождения / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1990. – № 8. -  С. 69-73.
553(574)=қазП 60 Портнов В.С. Пайдалы қазбалардың геологиялық-өнеркәсіптік типтері : докторанттарға арналған оқу құралы / В. С. Портнов, А. Н. Копобаева, А Амангелдіқызы ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, “Геология және пайда қазбалар орындарын барлау” кафедрасы. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. – 110 бет. – (Рейтинг)
  Портнов В.С. Петромагнитные характеристики магнетитовых руд месторождений Казахстана / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Магнитные и электрические поля твердой Земли: Тезисы докладов IV Всесоюзного съезда по геомагнетизму. – 1991. – Ч. II.
  Портнов В.С. Петрофизические предпосылки опробования руд Качарского месторождения методом магнитной восприимчивости / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геолого-геофизические методы исследования месторождений полезных ископаемых: Сборник научных трудов. – Караганда : КарПТИ, 1991. -  С. 64-70.
  Портнов В.С. Повышение точности геофизического опробования магнетитовых руд / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, С. И. Шавыкин, Р. У. Парафилова ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Технология разработки месторождений полезных ископаемых: сб. ст. – Караганда : КарПТИ, 1979. – Вып. 6. -  С. 103-107. 
  Портнов В.С. Прибор ядерно-физического опробования карьерных скважин / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Полковников ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Горная геофизика: Тезис докл. – 1985.
  Портнов В.С. Прикладные задачи термодинамического подхода к анализу геофизической информации / В. С. Портнов, В. М. Юров, А. Д. Маусымбаева ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (Scopus) // Науковий вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету=Научный вестник Национального горного университета=Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2016. – № 1. -  С. 5-11.
  Портнов В.С. Применение гамма-альбедной методики и установки для контроля качества известняков / В. С. Портнов, Ю. Н. Пак, А. В. Вдовкин, В. М. Терехов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. вузов. Горный журнал. – 1988. – № 3. -  С. 17-21.
550.83П 60/О Портнов В.С. Применение геофизических методов при опробовании руд и нерудного сырья месторождений Казахстана. Опытно-методические разработки геофизических методик опробования нижних горизонтов шахты Западный Каражал : утв. 03.06.1980 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1980. – 78 л. : рис., табл.
  Портнов В.С. Применение компьютерного тестирования в КарГТУ / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Проблемы и перспективы использования компьютерных технологий в высшей медицинской школе: тез. докл. респ. учеб.-метод. конфереции. – Караганда, 2001. -  С. 34-35.
  Портнов В.С. Проблема подготовки кадров для металлургической промышленности в Казахстане / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Научно-технический прогресс в металлургии: труды международной научно-технической конференции . – 2001. -  С. 21-24.
  Портнов В.С. Прогнозные запасы железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов, В. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Промышленность Казахстана. – 2004. – №12. -  С. 82-83.
  Портнов В.С. Птенцы гнезда Сагинва /  . – (КарГТУ в печати). – (60-летию Университета посвящается) // Индустриальная Караганда. – 2013. – 28 мая. 
622.41(574.3)П 60/О Портнов В.С. Разработка и внедрение в производство отечественной информационно-измерительной системы для определения концентрации метана : отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный отчет): утв. 2013 г. / В. С. Портнов ; руководитель темы Г. Г. Таткеева ; исполн.: К. Б. Кызыров, А. Д. Мехтиев, А. П. Биличенко ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2013. – 53 л.
622.41(574.3)П 60/О Портнов В.С. Разработка и внедрение в производство отечественной информационно-измерительной системы для определения концентрации метана : отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный): утв. 2012 г. / отв. исполн. В. С. Портнов ; рук. темы Г. Г. Таткеева ; исполн. А. П. Биличенко [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 44 л.
622.41(574.3)П 60/О Портнов В.С. Разработка и внедрение в производство отечественной информационно-измерительной системы для определения концентрации метана : утв. 2013 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Г. Г. Таткеева ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2013. – 53 л.
550.83П 60/О Портнов В.С. Разработка и совершенствование геофизических методов опробования руд и нерудного сырья. Опытно-методические разработки геофизических методик опробования нижних горизонтов шахты Западный Каражал : утв. 31.12.1981 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1981. – 140 л. : рис., табл.
550.85П 60/О Портнов В.С. Разработка и совершенствование геофизических методов опробования руд и нерудного сырья. Опытно-методические разработки геофизических методик опробования руд месторождения Кентобе : утв. 12.12.1984 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1984. – 117 л.
550.85П 60/О Портнов В.С. Разработка и совершенствование геофизических методов опробования руд и нерудного сырья. Опытно-методические разработки геофизических методик опробования руд месторождения Кентобе : утв. 24.12.1985 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1985. – 95 л.
550.85П 60/О Портнов В.С. Разработка и совершенствование геофизических методов опробования руд и нерудного сырья. Совершенствование методик геофизического опробования скважин, стенок горных выработок на нижних горизонтах шахты Западный Каражал с целью раздельного определения железа связанного с магнетитом и гематитом : утв. 31.12.1982 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы Ю. Н. Борисенко ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1982. – 100 л. : рис., табл.
74.58(5Каз)П 60/0 Портнов В.С. Разработка инновационной образовательной системы подготовки и переподготовки научно-инженерных кадров : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. М. Р. Нургужин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2002. – 66 с
550.85П 60/О Портнов В.С. Разработка методик геофизического прогнозирования качества железных руд в естественном залегании. Испытания методик геофизического прогнозирования качества руд на месторождениях : утв. 22.06.1988 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы В. С. Портнов ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1988. – 49 л.
621.317П 60/О Портнов В.С. Разработка методики эталонирования скважин магнитометров по истинной величине магнитной восприимчивости и изучение магнитных свойств образцов пород и руд с целью повышения точности интерпретации магнитных аномалий (поля и магнитной восприимчивости), создание эталонов : утв. 14.03.1978 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы С. И. Шавыкин ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1978. – 49 л. : рис., табл.
621.317П 60/О Портнов В.С. Разработка методики эталонирования скважин магнитометров по истинной величине магнитной восприимчивости и изучение магнитных свойств образцов пород и руд с целью повышения точности интерпретации магнитных аномалий (поля и магнитной восприимчивости), создание эталонов : утв. 30.08.1979 г.: отчет о НИР (заключительный) / В. С. Портнов ; науч. рук. работы С. И. Шавыкин ; М-во высшего и среднего образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1979. – 168 л. : рис., табл.
  Портнов В.С. Расчет изменения индуктивности накладного датчика под воздействием ферромагнитного полупространства / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, А. И. Бахвалов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Расчет изменения индуктивности накладного датчика под воздействием ферромагнитного полупространства. – Алма-Ата : КазПТИ, 1978. – Вып. 5. 
  Портнов В.С. Расчет индукционного эффекта проходного трансформатора датчика / В. С. Портнов, А. Н. Бахвалов ; Карагандинский государственный технический университет // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 1998. – № 3. -  С. 155-157.
  Портнов В.С. Реализация различных форм тестовых заданий при компьютерном тестировании / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Современные проблемы образования и науки в начале века: труды Международной научно-практической конференции . – Караганда, 2001. -  С. 101-104.
  Портнов В.С. Рудоконтрольная геофизическая станция для опробования магнетитовых руд в карьерном автотранспорте / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Новости науки Казахстана: научно-технический сборник. – 2006. – Вып. 2. -  С. 25-29.
  Портнов В.С. Система управления качеством магнетитовых руд / В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2005. – № 2. -  С. 33-36.
  Портнов В.С. Система управления качеством руд / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Новости науки Казахстана: научно-технический сборник. – 2006. – № 3. -  С. 15-18.
550.83П60 Портнов В.С. Скважинная и шахтно-рудничная геофизика : учебное пособие / В. С. Портнов ; Мин-во народного образования КазССР, Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт. – Караганда : Карпти, 1990. – 62 с
  Портнов В.С. Сложный 4П-зонд со ступенчатым возбуждением для ГГКС / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Полковников ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1979. – Вып. 68. 
  Портнов В.С. Совершенствование тестовых заданий и тестово-рейтинговой системы в техническом вузе / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин, А. З. Исагулов, А. А. Смолькин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Изв. Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева: технические науки. – 2001. – № 1. -  С. 83-86.
  Портнов В.С. Совершенствование форм тестовых заданий и рейтинговой системы / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Проблемы перспективы использования компьютерных технологий в высшей медицинской школе: тез. докл. респ. учеб.-метод. конф. – Караганда, 2001. -  С. 35-36.
  Портнов В.С. Современные проблемы геофизического опробования железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов, Ю. В. Боченин, Р. У. Парафилова ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Современное состояние геологических и геомеханических условий разработки месторождений полезных ископаемых Казахстана: тезисы докладов Международного научно-теоретического семинара, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося ученого А.Ж. Машани (20 октября 2006 г.). – Караганда, 2006. -  С. 36-38.
  Портнов В.С. Современные способы инструментального контроля за состоянием карьерных откосов / В. С. Портнов, Н. Ф. Низаметдинов, А. А. Куанышбекова ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Современное состояние геологических и геомеханических условий разработки месторождений полезных ископаемых Казахстана: тезисы докладов Международного научно-теоретического семинара, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося ученого А.Ж. Машани (20 октября 2006 г.). – Караганда, 2006. -  С. 39-40.
  Портнов В.С. Специалистов на рынке не купишь : сегодня в “Политехе” : общественно-политическое издание / В. Портнов. – (КарГТУ в печати) // Индустриальная Караганда. – 2009. – 18 июня.. 
  Портнов В.С. Термодинамические аспекты в магнитометрии / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2003. – № 2. -  С. 45-47.
550.83(574)П60 Портнов В.С. Термодинамический подход к задачам геофизического опробования железорудных месторождений : научное издание / В. С. Портнов ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2003. – 179 с. : ил
  Портнов В.С. Термодинамический подход к проблемам гамма – гамма – метода / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030 : труды Международной научной конференции. – Караганда : КарГТУ, 2003. – Вып. 2. -  С. 205-207.
  Портнов В.С. Технологии в управлении качеством подготовки специалистов / В. С. Портнов, Г. Г. Пивень, М. Р. Нургужин, М. С. Лапан ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Национальные системы высшего образования в условиях глобализации: материалы Международной конференции. – 2001. -  С. 85-88.
  Портнов В.С. Управление качеством железных руд при их добыче / В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – Иркутск : ИрГТУ, 2005. – Т. 28, № 2. -  С. 85-90.
  Портнов В.С. Управление качеством подготовки инженерных кадров на современном этапе / В. С. Портнов, М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Национальные системы высшего образования в условиях глобализации: материалы Международной конференции. – 2001. -  С. 188-190.
  Портнов В.С. Устройство для предотвращения затаскивания скважинных приборов на блок-баланс / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1983. – Вып. 78. -  С. 124-129. 
  Портнов В.С. Устройство для рентгенорадиометрического анализа дробленных руд / В. С. Портнов, Ю. Н. Борисенко, Ю. В. Полковников, В. Н. Бедин ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1986. – Вып. 87. -  С. 128-131.
  Портнов В.С. Учет комплексного характера величины магнитной восприимчивости при ее измерении однокатушечным зондом / В. С. Портнов, А. Н. Бахвалов, И. Н. Глухих ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Геофизическая аппаратура. – 1980. – Вып. 73. 
  Портнов В.С. Физические характеристики пород и руд Куржункульского месторождения / В. С. Портнов, О. В. Пунялис, Л. Д. Тян ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Повышение эффективности геолого-геофизических методов исследования  месторождений полезных ископаемых: сборник научных трудов. – Караганда : КарПТИ, 1988. -  С. 71-74.
  Портнов В.С. Характеристика месторождений нефти и газа Прикаспийской впадины / В. С. Портнов, С. Н. Петров, М. П. Талерчик ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 1-1. -  С. 69-74.
  Портнов В.С. Экспрессный контроль качества железных руд в процессе их добычи и переработки / В. С. Портнов, Ю. Н. Пак, С. Н. Пашов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Тезисы докладов науч.-техн. конференции. – Караганда, 1986. -  С. 9-10.
622.7П 60 Портнов В.С. Энергия диспергирования упорных руд и минералов : монография предназначена для научных работников, а также студентов, магистрантов и докторантов геологических и горных специальностей факультетов вузов / В. С. Портнов, В. М. Юров, М. С. Ахметов ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 158 с. – (Рейтинг)
  Портнов В.С. Эффективная организация практик и трудоустройства / В. С. Портнов, В. Я. Сергеев, А. К. Турсунбаева  ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.2. -  С. 177-179.
  Построение сортовых планов и планов прочностных свойств / А. Д. Маусымбаева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (РМЭБ 17) // Наука и образование – ведущие факторы Стратегии “Казахстан 2050″ (Сагиновские чтения № 5):  Труды Международной научно – практической конференции 20-21 июня 2013г. – 2013. – ч. 4. -  С. 315-316.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Практический бакалавриат / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда, 2012. – Вып. 1. -  С. 183-184.
  Предпосылки разработки высоковязкой нефти на месторождении Каражанбас ( Казахстан) / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 219-220.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Преимущества и недостатки тестирования / М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции, посвященной 10-летию Независимости Казахстана. – 2001. – Вып. 1. -  С. 15-17.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Приборное и методическое обеспечение рентгенофлюоресцентного анализа полиметаллических руд / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-1. -  С. 96-100.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
550.83П 76 Применение трехкомпонентного геоакустического каротажа при разработке газовых и газоконденсатных месторождений : учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов специальностей “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” / А. К. Троянов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 130 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Принципы построения различных форм тестовых заданий / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (РМЭБ 7) // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2001. – № 3. -  С. 14-16.
  Прогнозирование зон повышенной газоотдачи в угленосной толще / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2014. – № 1. -  С. 61-64.
  Прогнозирование ресурсов минеральных месторождений с помощью геофизических методов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2012. – № 2. -  С. 94-101.
  Промышленные решения проблемы образования конуса обводнения в вертикальных скважинах / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 203-205.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Просачивание цианидного раствора через пористую руду. I. Общее рассмотрение / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 7. -  С. 82-88.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Просачивание цианидного раствора через пористую руду. II. Однородные граничные условия / А. Е. Воробьев [и др.]. ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 7. -  С. 89-95.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Просачивание цианидного раствора через пористую руду.III Химические реакции / А. Е. Воробьев [и др.]. ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 7. -  С. 96-102.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Проявления горного давления вокруг выработки с анкерной крепью  / В. Ф. Демин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2009. – № 4. -  С. 40-43.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Пузеева М. П. Влияние давления и температуры на удельное сопротивление осадочных горных пород / М. П. Пузеева, В. С. Портнов, В. М. Юров ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2006. – № 4. -  С. 19-21.
  Пузеева М.П. Влияние температуры и давления на теплопроводность минералов / М.П Пузеева, В. М. Юров, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2008. – № 1. -  С. 37-39.
  Пылеподавление при бульдозерных работах / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 213-215.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Пылеподавление при разгрузочных работах и трнаспортировке горной массы / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 210-212.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Развитие учебно-методических объединений Российских вузов на современном этапе / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 3. -  С. 11-14.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Размерные эффекты и теплопроводность минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Вестник развития науки и образования. – 2011. – № 5. -  С. 34-37.
  Размерные эффекты и физические свойства минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГМПиРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Современные наукоемкие технологии. – 2013. -  С. 85-88.
622.27Р 17 Разработка нефтегезовых залежей : учебное пособие для горных и геолого-геофизических специальностей / Р. К. Камаров [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 209 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Разработка системы рейтинговой оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов / А. З. Исагулов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ. – (РМЭБ 7) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2005. – № 1. -  С. 7-10.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Разрушение горных пород и минералов с точки зрения теории катастроф / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научная жизнь. – 2011. – № 5. -  С. 14-21.
  Расчет виброизоляторов при ударных воздействиях / Ж. Б. Бакиров [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Уголь. – 2012. – № 7. -  С. 77-79.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Рейтинговая система как инструментарий мониторинга качества подготовки специалистов / М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (РМЭБ 7) // Труды университета = Университет еңбектері. – Караганда : КарГТУ, 2001. – № 3. -  С. 11-13.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Ренгенорадиометрический анализ медных руд фильтрами Росса / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 5. -  С. 122-127.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Ренгенорадиометрический анализ медных руд фильтрами Росса / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 9. -  С. 239-244.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
539.26=қазР 36 Рентгенография (Зертханалық жұмыстар жинағы) : оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының “Машинажасау” мамандығы бойынша күндізгі және сырттай оқитын студенттерге арналған / Р. Қ. Қамаров [и др.] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Кафедра РМПИ. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. – 86 б. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Рентгенорадиометрическое опробование медных руд месторождений Казахстана / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. – № 10. -  С. 143-150.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Рентгенофлуоресцентный анализ проб руд на рений на месторождении Жезказган / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: материалы X международной конференции. – М. : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2011. -  С. 189-191.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Роль логики в образовательном процессе / А. В. Попов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда : КарГТУ, 2012. – Вып. 1. -  С. 180-182.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Связь магнитной восприимчивости руд с термодинамическими свойствами минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” // Научные труды SWorld. – 2008. – Т. 3, № 3. -  С. 49-56.
550.83С 42 Скважинная и шахтно-рудничная магниторазведка : учебное пособие для магистрантов и студентов специальности “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2009. – 96 с. : ил. – (Рейтинг)
  Совершенствование обогащения медных хризоколлистых руд / А. А. Зубков [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 231-233.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Совершенствование форм тестовых заданий и рейтинговой системы / М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2000. – № 1-2. -  С. 46-51.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Современное состояние минерально-сырьевой базы горнодобывающей отрасли Кыргызстана  / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 201-202.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Современные геодинамические процессы и геоакустическая эмиссия геосреды на больших глубинах / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып. 2. -  С. 429-432.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Современные проблемы геофизического опробования железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГиГ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Вестник Карагандинского университета. Серия физика. – 2012. – № 1 (65). -  С. 62-72.
  Современные проблемы геофизического опробования железорудных месторождений Казахстана / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Современное состояние геологических и геомеханических условий разработки месторождений полезных ископаемых Казахстана: тезисы докладов Международного научно-теоретического семинара, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося ученого А.Ж. Машани (20 октября 2006 г.). – Караганда, 2006. -  С. 36-38.
550.83С 71 Спецкурс сейсморазведки : учебное пособие для студентов и магистрантов специальности 6М070600 – Геология поиск и разведка месторождений полезных ископаемых и 6М074700 – Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых / Е. С. Антонова [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 117 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Сравнительная оценка результатов напряженного состояния горного массива аналитическим и численным методами / В. Ф. Дёмин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Горный журнал Казахстана. – 2009. – № 4. -  С. 24-26.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Сравнительный анализ основных российских образовательных программ менеджмента в нефтегазовой отрасли / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2011. – № 2. -  С. 13-15.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Статистическая модель рентабельности тепловых сетей ЖКХ / Г. Г. Таткеева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2013. – № 7. -  С. 216-219.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Статистические методы оценки уровня подготовки студентов / М. Р. Нургужин [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ // Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан 2030″ : тр. Междунар. науч. конф. (27-28 июня 2006 г.) . – Караганда : КарГТУ, 2006. – Вып. 1. -  С. 163-165.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
551.49=қазС 85 Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері : 050717 – “Жылуэнергетика” мамандығының “Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері” пәнінен оқу бағдарламасының талаптарына сәйкестендіріліп құрастырылған. Техникалық жоғары оқу орындарының күндізгі және сырттай оқитын студенттеріне арналады / Ә. К. Тұрсынбаева [и др.] ; Қазақстан Республиқасының Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2010. – 63 б. : сурет. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Талерчик М.П. Использование геофизических методов исследования скважин для обнаружения зон с повышенной газоотдачей / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2014. – № 1. -  С. 25-28.
622.831(574.3)Т 33 Теоретические и практические предпосылки выбросов угля и газа : монография для студентов специальности  050706 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых и 050707 Горное дело, бакалавров, магистрантов, докторантов  / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2010. – 317 с. : табл., ил.
  Теоретические модели и методы в геофизике / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2012. – № 5. -  С. 197-204.
  Теоретическое обоснование технологии формирования горизонтальных скважин : научное издание / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 207-208.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.34(574)Т 33 Теория и практика добычи руд месторождений благородных металлов для кучного выщелачивания : монография рекомендуется для студентов специальности 5В070700 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”, 5В070700 “Горное дело”, 5В070900 “Металлургия”  / А. К. Турсунбаева [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : “Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского Университета”, 2012. – 303 с. : ил., цв.ил. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
620.1Т 34 Теплофизические свойства наноминералов : учебное пособие для докторантов / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2013. – (Дар кафедры)
74.58-26Т 35/О Терехов В.М. Исследование эффективности и определение путей повышения влияния научно-исследовательской работы студентов на качество подготовки инженеров – геофизических. Эффективность научно-исследовательской работы студентов-геофизиков в лабораторном и практическом цикле геофизических дисциплин : утв. 14.07.1987 г.: отчет о НИР (промежуточный) / В. М. Терехов ; рук. работы В. С. Портнов ; М-во высшего и среднего специального образования КазССР, Карагандинский политехнический ин-т. – Караганда : КПТИ, 1987. – 26 л.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Термодинамика дробления руды при кучном выщелачивании металлов 3 / А. К. Турсунбаева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Наука и техника Казахстана . – 2010. – №3. -  С. 115-126.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Термодинамика элементарных возбуждений в минералах / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2012. – № 5. -  С. 247-251.
  Термодинамика, информация, поля-аналоги и физические свойства минералов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 4. -  С. 53-56.
550.3Т 35 Термодинамический подход к решению задач геофизики : монография предназначена для научных работников, студентов, магистрантов и докторантов технических специальностей вузов / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 128 с. – (Рейтинг)
  Технико-экономическое состояние тепловых сетей ЖКХ и теория массового обслуживания / Г. Г. Таткеева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2013. – № 7. -  С. 40-44.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
621.036Т 38 Техническая термодинамика : учебное пособие предназначено для студентов специальностей 5В050709 “Металлургия”, 5В050710 “Материаловедение и технология материалов” / Р. К. Камаров [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2012. – 84 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
621.036Т 38 Техническая термодинамика : учебное пособие для студентов специальностей “Металлургия”, “Материаловедение и технология материалов” / А. К. Турсунбаева [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2010. – 81 с. : ил. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Технологические и экономические проблемы извлечения метана из неразгруженных угольных пластов. Карагандинский угольный бассейн  / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Уголь. – 2012. – № 6. -  С. 77-79.
  Технологическое картирование золоторудных месторождений при их открытой разработке / А. Д. Маусымбаева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – (Реестр). – (РИНЦ) // Научное обозрение. – 2012. – № 5. -  С. 190-196.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Технологическое картирование руд Алтынтауского месторождения / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-1. -  С. 162-167.
628.3Т 38 Технология извлечения метана, деминерализация подземных и промышленных вод : монография рекомендуется для сотрудников промышленных предприятий, а также магистрантов и докторантов / А. Е. Воробьев [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. – Караганда : Казахстанско-Российский ун-т, 2012. – 317 сДоп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Типизация инновационных технологий добычи и обогащения алмазов / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 189-191.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Транснационализация минерально-сырьевых корпораций России / Д. С. Алиева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Актуальные проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана: труды Международной научно-практической конференции (23-24 декабря 2009 г.). – Караганда, 2009. – ч. 1. -  С. 13-17.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Трехкомпонентный геоакустический каротаж для контроля за разработкой нефтегазовых месторождений / А. К. Троянов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2014. – № 1. -  С. 37-42.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Троянов А. К. Измерение в скважинах сейсмоакустической эмиссии и концентрации гелия / А. К. Троянов, В. С. Портнов, А. К. Юрков ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2014. – № 4. -  С. 42-44.
537.53Т 88 Турсунбаева А.К. Электронная микроскопия : учебное пособие для студентов специальности 050709 “Металлургия”, 050710 “Материаловедение и технология новых материалов”, 050706 “Геология и разведка месторождений полехных ископаемых” / А. К. Турсунбаева, В. С. Портнов, А. Д. Маусымбаева ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2009. – 91 с. : ил. – (Рейтинг)
  Университет в Болонском процессе / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17/1) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 2. -  С. 15-18.
  Университеты Казахстана в международном образовательном пространстве / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке: научные труды Международного симпозиума, посвященного 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008г.). – Караганда, 2008. -  С. 14-18.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Управление персоналом с использованием электронного документооборота в учебном процессе / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 2. -  С. 42-43.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
65.9(5Каз)24У 67 Управление процессами экономической трудовой миграции в странах ЕАЭС и СНГ : монография для магистрантов, докторантов / С. Б. Алиев [и др.] ; под ред. С. Б. Алиева ; Евразийская экономическая комиссия. – Караганда : КарГТУ, 2016. – 254 с. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Уровень организованности тепловых сетей ЖКХ / Г. Г. Таткеева [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ЭC. – (РМЭБ 17) // Наука и образование – ведущие факторы Стратегии “Казахстан 2050″ (Сагиновские чтения № 5):  Труды Международной научно – практической конференции 20-21 июня 2013г. – 2013. – ч. 2. -  С. 297-300.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Устойчивость рудного штабеля для кучного выщелачивания / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №2): Труды Международной научной конференции (24-26 июня 2010 г.). – Караганда, 2010. – Ч. 3. -  С. 186-188.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Учет матричного эффекта при рентгенорадиометрическом анализе руд цветных металлов / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет. – (Реестр). – (РИНЦ) // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. – № 11. -  С. 242-249.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Феноменологический подход к обоснованию динамической модели геосреды с акустической и электромагнитной активностью / Б. П. Дьяконов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып. 2 . -  С. 271-274.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
622.8Ф 50 Физико-химические воздействия на серосодержащие газы при ведении подземных горных работ : для студентов, магистрантов, докторантов специальностей 5В070700 – Горное дело и 5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / Н. А. Дрижд [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2013. – 186 с. – (Рейтинг). – (60-летию университета посвящается)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Физико-химическое воздействие на серосодержащие газы при ведении подземных горных работ / В. В. Мельник [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра РМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда, 2012. – Вып. 3. -  С. 135-138.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
620.1Ф 50 Физические свойства наночастиц металлов, их соединений и природных минералов : монография / В. С. Портнов [и др.]. ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра “Маркшейдерское дело и геодезия”. – Караганда : КарГТУ, 2016. – 393 с. – (Рейтинг)
  Формирование зон водорастворенных газов в Черном море  / А. Е. Воробьев [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ). – (РМЭБ 17/1) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2012. – № 1. -  С. 44-45.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Цели рейтинговой оценки и анализа учёбы студентов / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (РМЭБ 7) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2002. – № 4. -  С. 5-6.
  Циансодержащий реагент для выщелачивания золотосодержащих руд / А. З. Исагулов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра НТМ // Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров: труды Международной научно-практической конференции, посвященной светлой памяти Героя Социалистического Труда, академика А.С. Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.)). – Караганда, 2008. – Вып.2 . -  С. 526-529.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Шинтемирова А.У. Оценка степени приоритетности статей государственного бюджета / А. У. Шинтемирова, В. С. Портнов ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2002. – № 1-2. -  С. 17-22.
621.3Э 15 Эволюция, организация и регулирование рынка электроэнергии : монография предназначено для студентов, магистрантов, докторантов. / М. Беккер [и др.]. ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : Полиграфический центр Казахстанско-Российского университета, 2014. – 266 с. : ил. – (Рейтинг)Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Экологический  мониторинг руд Артемьевского месторождения с использованием спектрометров / О. С. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда, 2012. – Вып. 1. -  С. 36-38.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Экологический мониторинг руд Артемьевского месторождения с использованием спектрометров / О. С. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″: труды Международной научной конференции (28-29 июня 2012 г.). – Караганда, 2012. – Вып. 2. -  С. 79-81.
550.83Э 45 Электрические методы скважинной и шахтно-рудничной геофизики : учебное пособие для студентов и магистрантов специальности “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2009. – 146 с. : ил. – (Рейтинг)
620.1Э 45 Электромагнитные свойства наноминералов : учебное пособие для докторантов / В. С. Портнов [и др.] ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда : КарГТУ, 2015. – 47 с. – (Дар кафедры)
537.53=қазЭ 46 Электрондық микроскопия : оқу құралы 050709 “Металтану”, 050710 “Материалтану және жаңа материалдар технологиясы”, 050706 “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” мамандықтарының студенттеріне “Электрондық микроскопия” курсы бойынша құрастырылған, бакалавр / Ә. К. Тұрсынбаева [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды : ҚарМТУ, 2009. – 88 б.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Энтропия и информация. Термодинамика информационных процессов. Часть 3 / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2014. – № 2. -  С. 69-72.
  Энтропия и информация. Физические измерения и термодинамические модели. Часть2 / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2014. – № 2. -  С. 66-69.
  Энтропия и информация. Часть 1 / В. С. Портнов [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Автоматика. Информатика. – 2014. – № 2. -  С. 64-66.
550.83Ю 91 Юсупова Г.Ж. Комплексирование геофизических методов : учебное пособие для студентов и магистрантов специальностей 5В070600 “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”, 5В070800, 6М070800 “Нефтегазовое дело”, 6М074700 “Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых” / Г. Ж. Юсупова, В. С. Портнов, Н. В. Желаева ; М-во образования и науки РК, Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – Караганда : КарГТУ, 2014. – 202 с. – (Рейтинг)
  Ядерно-геофизические технологии контроля экологических последствий от добычи медьсодержащих полиметаллических руд /   ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ. – (Реестр). – (КазБЦ) // Труды университета. – Караганда : КарГТУ, 2011. – № 3. -  С. 55-58.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
  Ядерно-геофизические технологии опробования на рудниках ТОО “Корпорация Казахмыс” / С. А. Ефименко [и др.] ; Карагандинский государственный технический университет, Кафедра ГРМПИ // Наука и образование – ведущий фактор Стратегии “Казахстан 2030″ (Сагиновские чтения №3): труды международной научной конференции (23-24 июня 2011 г.). – Караганда, 2011. – Ч.3. -  С. 345-346.Доп. точки доступа: Портнов, В.С.
А. с. 472591 А. с. 472591 СССР, МКИ G 01 V 5/00. Двухлучевой 4П-прибор для геофизических исследований скважин с использованием гамма -излучения : патент или другой охранный документ / Изобр.(72) Ю. П.  Полковников, изобр.(72) Ю. Н. Борисенко, изобр.(72) В. С. Портнов, заявитель(71)  Карагандинский политехнический институт. – № 1999427/26-25 ; Заявл. 19.02.1974 ; Опубл. 06.02.1975,  . – 7 с. (Шифр А. с. 472591)
А. с. 1229705 А. с. 1229705 СССР G 01V 1/40Прижимное устройство для приборов каротажа скважин : патент или другой охранный документ / Изобр.(72) Ю. В.  Полковников, изобр.(72) В. С. Портнов, заявитель(71)  Карагандинский политехнический институт. – № 3798852/24-25 ; Заявл. 09.10.1984 ; Опубл. 07.05.1986, Бюл. № 17. – 2 с. (Шифр А. с. 1229705)
А. с. 722410 А. с. 722410 СССР, МКИ G 01 N 23/00. Способ определения эффективного атомного номера сложных сред гамма-методом : патент или другой охранный документ / Изобр.(72) Ю. В.  Боченин, изобр.(72) Ю. Н. Пак, изобр.(72) Ю. Н. Борисенко, изобр.(72) В. С. Портнов, заявитель(71)  Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт. – № 2615776/18-25 ; Заявл. 15.05.1978. – 5 с. (Шифр А. с. 722410)
А. с. 1240220 А. с. 1240220 СССР G 01V 5/00Способ регистрации результатов радиоактивным методов каротажа : патент или другой охранный документ / Изобр.(72) Ю. В.  Полковников, изобр.(72) В. С. Портов, изобр.(72) Ю. Н. Борисенко, заявитель(71)  Карагандинский политехнический институт. – № 3800828/24-25 ; Заявл. 12.10.1984. – 2 с. (Шифр А. с. 1240220)