Досмағамбетова Марал Бериковна

Копия Досмагамбетова
image-1

Факультеті: Сәулет және құрылыс

Ғылыми дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистірі

Лауазымы: “Орыс және шет тілдері” кафедрасының оқытушысы

Білімі  (қандай оқу мекемесін және қашан бітірді, алынған мамандық пен біліктілік)

Қарағанды білім беретін «Болашақ»  институты, 2003 жылы, «Шетел тілі» мамандығын үздік дипломмен бітірген ағылшын тілі пәнінің  оқытушысы .

2004-2006 «Болашақ» Қарағанды университеті; мамандығы –қаржы бакалавры.

2011-2013 ж.ж. аралығында Орталық-Қазақстан Университеті негізіндегі «Лингва» университетінде гуманитария ғылымдарының магистрі академиялық ғылыми дәрежесін алды.

 

Біліктілікті жоғарылату жөнінде мәлімет

 • 2004ж.- Қарағанды «Болашақ» институты, «Жазу дағдысын қалыптастыру»
 • 2006ж. – Қарағанды білім беретін «Болашақ»  институты, «Шет тілін оқыту әдістемесі»
 • 2008ж. – Қазтұтынуодағы ҚЭУ, «Қазіргі заманғы орта-арнаулы оқу орындарындағы сабақ берудің технологиялары мен әдістері».
 • 2009ж – ОблБЖИ «Болашақ мамандарды кәсіби дайындау жүйесіндегі жаңашыл технологиялар»
 • 2009ж. – КО ИПК и ПГС и РО курсы «Инновационные технологии в системе профессиональной подготовки будущих специалистов»;
 • 2009ж. – «Сапа Инвест» коммуникативтік менеджмент орталығы «Білім беру мекемесінде сапа менеджменті жүйесін енгізудің ерекшеліктері»;
 • 2009ж. –«Сапа Инвест» коммуникативтік менеджмент орталығы «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторы»;
 • 2012 ж. –«Сапа Инвест» коммуникативтік менеджмент орталығы «Білім беру мекемесінде сапа менеджменті жүйесін дамыту»;
 • 2013 ж. – «Сапа Инвест» коммуникативтік менеджмент орталығы «Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудитін өткізу және басқару»
 • 2011 ж. – РУДН, научно-образовательный центр полилингвизма и перевода, участие в работе научно-практического семинара «Языковое сознание билингва и проблемы современной лингводидактики»;
 • 2011 ж. – КарГУ им.Е.А.Букетова, участие в семинаре «Методы стимулирования в обучении английскому языку»;
 • 2012 ж. – ЧУ «Болашак», курсы по программе «Академическое письмо»
 • 2013 ж. – филиал ОА «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» курсы по программе «Современные технологии обучения в системе технического и профессионального образования»;
 • 2015 ж. – вебинар Office of English Language Programs Bureau of Educational & Cultural Affairs U.S. Department of State “Shaping the Way We Teach English”
 • 2016 ж. – Академия «Болашак»  и ЛКЛиКИ курсы «Полиязычие и поликультурное пространство языка в аспекте когнитивной лингвистики»
 • 2016 ж. – ҚМТУ халықаралық ғылыми-практикалық семинары «Орта және жоғары мектептің жүйесінде көптілдік білім беруде әдестемелік аспектісінің міселелері»

 

Марапат, ғылыми атақ пен дәреже:

 • 2009 жыл – Облыстық білім беру департаментінің мақтау қағазы
 • 2016 жыл – Облыстық білім беру департаментінің мақтау қағазы

 

Әдістемелік құралдары:

 • «Ағылшын сабақтарындағы пікірталастың ұйымдастырылуы мен өткізілуіне әдістемелік ұсыныстар»  «Болашақ-Баспа», 2006 жыл
 • «Шет тілдері» мамандығына педогогикалық тәжірибеден өту бағдарламасы мен әдістемелік ұсыныстар», «Болашақ-Баспа», 2006 жыл
 • «Курстық жұмыстар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға әдістемелік нұсқаулар», «Болашақ-Баспа», 2005 жыл
 • «Теориялық грамматикадан әдістемелік құрал» «Болашақ-Баспа», 2005 жыл

 

Ғылыми еңбектері:

 • 2009ж. – Развитие социокультурной компетентности посредством обучения английскому языку, /Сборник материалов областной научно-практической конференции при КарГУ Имени академика Е.А.Букетова
 • 2010ж. – Использование компьютерных презентаций на занятиях английского языка, /Сборник материалов международной научно-практической конференции молодых ученых
 • 2010ж. – Применение проектной методики на уроках английского языка, /Сборник материалов международной научно-практической конференции молодых ученых
 • 2011ж. -  Антонимические отношения многозначных слов в английском языке, /Сборник материалов НПК «Полиязычие, как фактор интеграции Казахстана в мировую экономику»
 • 2012ж. – Русские и английские паремии с противопоставлением, как отражение менталитета двух народов, Международная научно-практическая конференция для молодых ученых, магистрантов и студентов «Проблемы развития научно-инновационного и образовательного процесса на современном этапе»
 • 2014ж. – Использование дигитайзера в процессе обучения, международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современности»,/Сборник материалов НПК;
 • 2014г – Использование блогов в учебном процессе, международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современности»,/Сборник материалов НПК
 • 2014ж. – Условия внедрения компетентностного подхода в образовании – Материалы Международной научно-практической конференции «Тенденции развития современного образования», Карагандинский колледж актуального образования  «Болашақ», г.Караганды
 • 2014ж. – Компетентностный подход на уроках английского языка – Материалы Международной научно-практической конференции «Тенденции развития современного образования», Карагандинский колледж актуального образования  «Болашақ», г.Караганды
 • 2015ж. – Использование дигитайзера в процессе обучения – Материалы Региональной научно-практической конференции «Стратегия 2050» – главный ресурс Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», Қостанай: ИП Қапыш С.Е.
 • 2015ж. – Использование блогов в учебном процессе – Материалы Региональной научно-практической конференции «Стратегия 2050» – главный ресурс Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», Қостанай: ИП Қапыш С.Е.
 • 2016ж. – Активные методы обучения в современном образовании – Материалы Международной научно-практической конференции «Тенденции развития современного образования: опыт, проблемы, векторы развития», Карагандинский колледж актуального образования «Болашақ», г.Караганды

 

Жұмыс телефоны: 56-59-32

Ішкі телефон: 2046

Электронды пошта адресі: -