Игембекова Айнаш Жақсылыққызы

Игембекова АйнашФакультет: Машина жасау
Шет тілдер кафедрасы
Ғылыми дәрежесі: Гуманитарлық ғылымдар магистрі
Лауазымы: «Шет тілдері» кафедрасының оқытушысы:

Білімі:
2001-2006 ж. шет тілдер факультеті, Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А. Букетова, 030119 “Ағылшын филологиясы: екі шет тілі”мамандығы. Біліктілігі: Филолог. Ағылшын, француз тілдерінің оқытушысы.
2012-2014 ж. магистратура, Орталық Қазақстан академиясы шифр 6М020500 “Филология”, гуманитарлық ғылымдар магистрі ғылыми дәрежесін бере отырып диссертация қорғады.

Жұмыс тәжірибесі:
2006-2016 ж. ҚарМУ гуманитарлық ғылымдар кафедрасының оқытушысы. Е.А. Бөкетов.
Қазан 2016ж. – қазіргі уақытта шет тілдер кафедрасының оқытушысы

Ғылыми-әдістемелік жұмыстар:
Жарияланған ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, соның ішінде электронды оқулықтар, ғылыми мақалалар, Scopus, WebofScience және т. б. журналдарында.

  1. Купеева ж.С., Тлеужанова к. т., “ғылыми-техникалық аударманың өзекті мәселелері”. Әлеуметтік-мәдени контекстегі тіл мен әдебиет SB.ғылыми. ст. (16.11.2011 ж.)/ Чуваш мемлекеттік пед. ун-т им. И. Яковлева, Чебоксары қ., Ресей: ФГБОУ ВПО баспасы, 2011. – Б. 85 – 91.
  2. Купеева ж.С., Тлеужанова к. т. “Тіл және мәдениет мәселелері”. Тілдердің үштұғырлығы: мәселелері мен болашағы. Материалдар Респуб. ғылыми.-практ. конф. ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған (25-26.11. 2011 ж.)/ КарГос.Ун-т, Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2011. – Б. 45– 48.
  3. Аязбаева С.С. “Көптілділіктің қазіргі білім беруде кейбір мәселелері”. Үздіксіз білім: тенденциялар мен перспективалар. Сб. ғыл. еңбек/ ҚарМУ, – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2011. – Б.228-232.
  4. Ж. г. Шайхызада, ж. С. Көпеева, А. Ж. Игембекова, с. С. Аязбаева, “ГЕОГРАФИЯ»
  5. МАМАНДЫҒЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ”, Оқу құр. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2013. – 170 б.
  6.  Тілеужановак.т., Купееваж. С., Магауйнаг. м. “Prospects and problem s in the field of modern education in Kazakhstan” науч. “Педагогика” сериясы №2(102)-2021ж.

Ғылыми-педагогикалыққызығушылықтар:
Ағылшынтіліншеттіліретіндеоқыту, педагогикалықбілімберу, екіншітілдімеңгеруәдістемесі (SLA), компьютерліклингводидактика (CALL), когнитивтілингвистика, пәндік-интеграцияланғантілдікоқыту (CLIL), жоғарыбілімберудіинтернационалдандыру, STEM және STEAM

Кафедраның ішкі телефоны: 1152, 2034
Электрондық пошта мекенжайы: ainashig@mail.ru