Тазабекова Бакытгуль Нурмухановна

Факультеті: Машина жасау

Кафедрасы: Шет тілдері

Негізгі мамандық: 1. Шетелфилологиясы (біліктілігі: филолог-зерттеуші, шеттіліжәнеәдебиетмұғалімі). 2. Менеджментжәнемаркетинг (біліктілігі: тауарменеджері-маркетолог)

Ғылымидәрежесі: оқытушы

Жұмыстәжірибесі: 10 жыл

Біліктіліктіарттырутуралыақпарат:

1) 2016 жылғы 22 желтоқсандағы «Сыныптағытехнологиялар» орыстілібағдарламасы.

2) «Көптілдіоқыту» ағылшынтілібағдарламасы 2016 жылдыңқазанайы

3) ағылшынтілініңбағдарламасы «Жоғарыбілімберудегі CLIL-ныпрактикалыққолдану» сәуір – 2017

4) «Шеттіліндегікәсіптікбілімберудіңоқытумодульдері» аттыонлайноқытубағдарламасы, бағдарлама 72 сағат. Томскполитехникалықуниверситеті 19 сәуір – 2017 ж

5) ҚарМТУнегізіндеинженерлікпедагогикабойыншаоқытусеминары, 15 мамыр – 2017 жылғы 24 мамыр. 6. «Қазіргібілімберужүйесіндекөптілдібілімберудіенгізу» бағдарламасы – 72 сағат. ҚарМТУ – сәуір2017ж. 6) Кембриджбағдарламасыбойынша 3-ші (базалық) деңгейдегімұғалімдердіоқытукурстары.

Байланысмәліметтері: E-mail: Tazabekova-74@mail.ru