Сыздыкбаева Динара Сеитқалиқызы

фото_а4-2
image-1

Аты-жөні, туған жылы: Сыздыкбаева Динара Сеиткалиевна, 1990ж.
Телефон, e-mail: +7-707-3434718, dikow-1290@mail.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының ассистенті.
Білімі:
- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі», 2012ж. қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бакалавры.
- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», 2016ж. магистр технических наук по специальности «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» техника ғылымдарының магистрі.
Бөлімшедегі жұмысы:
- 2012-2014 жж. – КА және ЕҚ кафедрасының лаборанты;
- 2017ж. – қазіргі уақытқа дейін кафедра ассистенті.
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбекті қорғау, өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.
Соңғы 5 жылға арналған негізгі басылымдар:
- Аманжолов Ж.К., Халикова Э.Р., Иманбаева С.Б., Сыздыкбаева Д.С., Определение потребного количества воздуха для проветривания горных выработок при работе погрузочно-доставочных машин с ДВС. Труды университета №3 Караганда, КарГТУ, 2017г., с 47-50.
- Жолмагамбетов Н.Р., Медеубаев Н.А., Народхан Д., Рахимберлина А.А., Сыздыкбаева Д.С., Анализ причин самовозгорания сульфидных руд. XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологии и прородопользования» 22-24 ноября 2017г.ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) г. Москва.
- Аманжолов Ж.К., Жолмагамбетов Н.Р., Жумабеков М.Н., Амиргалина А.Қ., Сыздыкбаева Д.С., Көмір шахталарында өндірістік жарақат алу себептерін зерттеу. Труды университета №4 Караганда, КарГТУ, 2018г.
- Аманжолов Ж.К., Сыздыкбаева Д.С., Еңбек қорғау және азаматтық қорғаныс Оқулық. – Қарағанды: КарМТУ баспасы, 2017ж. – 344б.
- Рахимберлина А.А., Иманбаева С.Б., Юсупова С.М., Көмір шахталарында өндірістік жарақат алу себептерін зерттеу. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сағынов оқулары №10)14–15 маусым 2018 ж. Қарағанды, ҚарМТУ.
Пәндер мен курстар:
Күзгі семестр: Еңбек қорғау (зертханалық сабақ – аптасына 34 сағат);
Еңбек қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (зертханалық сабақ – аптасына 2 сағат);
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (зертханалық сабақ – аптасына 1 сағат);
Көктемгі семестр: Еңбек қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (зертханалық сабақ– аптасына 13 сағат, семинарлық сабақ – аптасына 3 сағат)
Жеке қорғаныс құралдар (семинарлық сабақ – аптасына 4 сағат)
Тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қорғау (зертханалық сабақ– аптасына 6 сағат);
Өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігінің сараптамасы(семинарлық сабақ – аптачсына 2 сағат)
Басқа міндеттер: Кафедрада түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша жауапты. БЖД-18с тобының кураторы.
Біліктілікті арттыру:
- 2018 жылдың 11 маусымынан 2018 жылдың 23 маусым аралығында «Охрана окружающей среды и регулирование природопользованием» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы;
- 23 мен 30 қазан 2018 жыл аралығында з сағаттық «Информационные инструменты для авторов научных публикаций» ресурсы бойынша ClarivateAnalyticsонлайн-семинар;
- 2018 жылғы 08 қазаннан 2018 жылдың 03 карашаға дейінгі «Инженерлік білім берудегі қазіргі заманауи оқыту технологиялары» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсы.