Старостина Ольга Васильевна

2
image-1

Старостина Ольга Васильевна – МІжГ кафедрасының доценты, техника ғылымдарының кандидаты.

1987 жылы «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын үздік бітірді және оған «тау-кен инженері– маркшейдер» біліктілігі берілді. 1999 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін МІжГ кафедрасында жұмыс істейді. «Геодезия», «Маркшейдерлік іс», «Геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу теориясы», «Маркшейдерлік жұмыстардың дәлдігін сараптау», «Картография», «Топографиялық дешифрлеу», «Жер бетінің геодинамикалық жылжуын зерттеу», «Карталарды жобалау, жасау және басып шығару», «Метрология, сертификаттау және стандарттау» пәндері бойынша дәріс оқиды және тәжірибелік пен зертханалық жұмыстарды жүргізеді.

2004 жылы 25.00.16 – «Тау-кен өндірістік және мұнай-газ кәсіпшілік геологиясы, геофизикасы және тау-кен жыныстарының геометриясы» мамандығы бойынша «Шайырмен бекітілетін, ашық кеніш жағдау маңы сілемінің тұрақтылығын зерттеу» тақырыбына кандидаттық диссертациясын қорғады.

2007 жылы КНАСОН  ҚР БҒМ доценті атағы берілді, геодезия және маркшейдерия мамандығы бойынша доцент.

Старостина О.В. ҚарМТУ МІжГ кафедрасының Қазақстанның тау-кен өнеркәсіптерімен шаруашылық келісімдерін орындау аясындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысады. 70 ғылыми жұмыстары, соавторлықта  2 монография, 7 оқу әдістемесі, ҚР БҒМ грифымен 3 кітабы және 70 астам әдістемелік нұсқаулары, ИВ, БВ және СЛ бар.

2010-2013 жылдардың маңызды ғылыми мақалалары:

1. Сравнительный анализ способов расчета предельных параметров откоса на слабом наклонном основании. Горный информационно – аналитический бюллетень, Москва, МГГУ, ГИАБ № 4, 2010г. С. 302-306, 5с. Шпаков П.С., Долгоносов В.Н., Шпакова М.В.;

  1. Влияние скважин НГРП на выбросоопасное состояние угольного пласта К-10 при отработке восточного крыла шахты «Сокурская». Труды университета. КарГТУ. Караганда, 2011, № 4(45),.С. 43-47, 5с. ПакГ.А., Долгоносов В.Н., Панасенко Е.А., Долгоносова Е.В.;

3. Применение сплайнов при автоматизации процесса картографической генерализации . Труды университета. КарГТУ. Караганда, 2011, №4(45), С. 40-43, 4с. Амренов К.А., Низаметдинов Ф.К., Мамат-Тохтаева Д.А.;

  1. Исследование взаимосвязи геомеханических и газодинамических процессов на шахтах Карагандинского угольного бассейна. Известия ВУЗов. Горный Журнал. № 4, 2012, Екатеринбург, с. 37 – 45, 9с.  Пак Г.А., Низаметдинов Ф.К., Долгоносов Н.В.;

5. О причинах внезапных выбросов угля и газа при проходке конвейерных штреков. Известия ВУЗов. Горный Журнал. № 5, 2012, Екатеринбург, с. 10 – 12, 3с.  ПакГ.А., ДолгоносоваЕ.В., ДолгоносовН.В.

6. Analytical Method of Open Pit Slopes Stability Estimation.  Opportunities of Geodetic Monitoring on the Example of Current Projects in Eastern Europe.Shaker Verlag Aachen 2013. C.41-47,  DolgonossovV., NurzhuminE.

Жалпы жұмыс мерзімі – 27 жыл.

Оқытушылық жұмыс мерзімі– 14 жыл.

Физика и механика горных пород

Физика горных пород

Анализ точности маркшейдерских работ