Сайлауқызы Жұлдыз

Білімі:  жоғары, мамандығы “Басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелері”, біліктілігі “инженер жүйе технигі” (2005 ж.), магистратура мамандығы бойынша «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» (2011 ж.), оқытатын пәндері: Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау, Дискретті математика, Деректер қоры,   Ақпарат қауіпсіздігі мен қорғауды құқықтық және ақпараттық қамтамасыз ету, Web-бағдарламалау, Ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау, Бағдарламалау технологиясы т.б. ЖОО жұмыс ұзақтығы – 4,5 жыл.

Куәлік немесе кәсіби тіркеу:ЭЕМ  бағдарлама, Операциялық жүйелер // Авторлық құқық нысанасына мемлекеттік тіркеу куәлігі № 1389 20 желтоқсан 2012 жыл.

Соңғы бес жылдағы жардаланымдар мен таныстырылымдар – атауы, соавторлар (бар болса), қайда шығалырған және/немесе таныстырылған, шығарылым мерзімі:

1. Қазіргі этаптағы дистанционды білім беру мәселелері// Научные труды международной научно-практической конференции «Использование техно-логий дистанционного обучения в высшей школе». Қарағанды: изд-во ҚарМТУ, 2009 г., соавторы: Коккоз М.М.,Саданова Б.М.

2. Білім сапасын бақылаудың ақпараттық жүйесін ұйымдастыру// Межвузовская студенческая научная конференция «Инновации в технике, технологии и образовании». Қарағанды: изд-во ҚарМТУ, 15-16 апреля 2010 г., соавторы: Коккоз М.М.

3. Білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту технологиясын жетілдіру барысында MOODLE платформасын қолдану// Труды международного симпозиума «Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке» (28-29 октября 2010). Часть 2. Қарағанды: изд-во ҚарМТУ, 2010., соавторы: Коккоз М.М.,Кожабеков Д.З.,Кабиев Д.А.

4. Классификацда автоматизированных систем управления учебным процессом// Труды  международной научной конференции «Наука и Білімі-ведущий фактор стратегии «Казахстан-2030» (Сагиновские чтенда №3) Қарағанды: изд-во ҚарМТУ, 23-24 июня  2011 г., соавторы: Санарикова А.Р.,Канаткызы К.

5. Информационные системы горно-геологического профиля// Труды Международной научно-практической конференции «Горно-металлургической комплекс Казахстана: проблемы и перспективы инновационного развитда »,  посвященной 20-летию Независимости РК, 29-30 ноября 2011 г., соавтор: Матышова А.

6. Новые информационные технологии и высшее обраование// Труды Международной научно-практической конференции «Горно-металлургической комплекс Казахстана: проблемы и перспективы инновационного развития »,  посвященной 20-летию Независимости РК, 29-30 ноября 2011 г., соавторы:  Султанова Б.К.,Сергеев В.Я., Тлеулина Г.Ж.

7. Инновации и  современные технологии в системе образования// Труды Международного симпозиума «Информационно –коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке», 22-23 ноября 2012 г., соавторы: Головачева В.Н.,Нургали Ж.Н.

8. Расчет на прочность трехмерных объектов проектирования// Современные накоемкие технологии, РИНЦ (2011)=0,170, соавторы: Бигалиева А.З.,Коккоз М.М.,Аймаганбетова Р.Ж.

Слайд-лекции

Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктері мен анықтамалары: шабуылдар, осалдықтар, қауіпсіздік саясаты, қауіпсіздік механизмдері мен сервистері