Лихачев Владимир Викторович

image-1

Білімі:  жоғары, (1989г., Қарағанды политехникалық институты, мамандығы «Тау жұмыстарын электрлеужәне автоматтау»).

Ғылыми дәрежесі (жылы): Техника ғылымының кандидаты, 2010 ж.

Оқытатын пәндері: 1989 жылдан ҚарМТУ-де «Информатика», «ЭЕМ ұйымдастыру».

Куәлік немесе кәсіптік тіркеу:

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

2011 ж. – ГПФИИР жобасын кадрлады дайындау бойыншаРеспубликалық семинар (Сертификат, ҚарМТУ)

2012 ж. – «Білім саласындағы менеджмент» бағдарламасы бойыншабіліктілігін жоғарылату курсы (Сертификат, ҚарМТУ).

2013 ж. – біліктілігін жоғарылату курсыЖШС «Богатырь Көмір» (Сертификат).

2014 ж. – семинар «Аккредитация: сыртқы аудит, сараптаманың  әдіснамасы – халықаралық және халықтық тіл табу» (Сараптама сертификаты).

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік:ҚарМТУ-де кәсіподақ мүшесі

Соңғы бес жыл ішіндегі ең маңызды жарияланымдар:

- Шахталық өркешті машинаның тежеуіштің өзегінде Жіктің өсуінің алдын алу. Қазақстан Республикасының инновациялық патенті, № 21109, публ. 15.04.09 г. (соавт. Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д.).

- ҚарМТУ-де электронды білім технологиялары. Жаңа технологиялар және қазіргі қоғамдағы ақпараттау. Халықаралықғылыми-тәжірибелік конференция материалы (11 ақпан 2011 ж.) – Қарағанды: Болашак-Баспа, 2011. (авторлас Эттель В.А., Жеребцова Е. П.).

- Шахталық өркешті машинаның нормативті сенімділігі мен техникалық деңгейін жоғарылату мақсаты бойынша тежеуіштің құрылымының зерттеу. Монография. Қарағанды:, Баспагер-полиграфиялық орталық КРУ, 2011 (авторлас: Жаутиков Б.А., Мехтиев А.Д., Булатбаев Ф.Н.).

- Электрлік желілерде разрядтардың және жоғары кернеулердің даму үрдісі. Оқу құралы: ҚарМТУ, 2011 (авторлас: Жаутиков Б.А., Таткеева Г.Г., Мехтиев А.Д.).

 

- Компьютерлік желіліердің архитектурасы. Нысанның мемлекеттік тіркеу  зияткерлік меншігі туралы куәлігі №1535. 14.12.2011 (авторлас: Кан О.А.).

 

-Мектепке дейінгі білім бағдарламасындағы қиындықтарға кездесетін балаларды компьютерлік технологиямен оқыту. Журнал “Фундаментальные исследования”. №3 ( 2 бөлім), 2012 год. – Пенза: ИД «Академия Естествознания», 2012. (авторлас. ЛихачеваЕ.Н.).

- Quality management of education: problems and the ways of solution. European Science and Technology: materials of the international research and practice conference. Wiesbaden, January 31st, 2012. – publishing office «Bildungszentrum Rodnik e.V.» – c.Wiesbaden, Germany, 2012 (авторлас. СултановаТ.Н., ЛихачеваЕ.Н.).

- Электржүйелердеқысқатұйықталутогыныңесебі. Оқу құралы. – Palmarium Academic Publishing, 2012. (авторлас. ДовгалюкЕ.Н.).

- Шахталықөркештімашинаныңтежеуіштіңқұрылымыныңтопсалаттырқұралымыныңмыжыраюыныңтөмендету. Журнал «Уголь». – 2012, №7. (авторлас. БулатбаевФ.Н., МехтиевА.Д.).

- Автоматика жүйесінің сенімділігі. Нысанныңмемлекеттіктіркеу  зияткерлікменшігі туралы куәлігі №1249. 17.10.2012 (соавт. ДовгалюкЕ.Н., ГольневаА.В.).

- Электр-механикалықжабдықтыңсындарлыбөлігініңтехникалықдеңгейініңкөтермелеуі. Монография. Қарағанды, ҚарМТУ, 2012 (авторлас. БулатбаевФ.Н., МехтиевА.Д., ЮгайВ.В.).

- Дәстүрліемес әдістер балалардың педагогикалық үрдісінде, мектепке дейінгі білім бағдарламасындағы қиындықтары. Нысанныңмемлекеттіктіркеу  зияткерлікменшігі туралы куәлігі №080. 24.01.2013 (авторлас. ЛихачеваЕ.Н., БулатбаевФ.Н.).

- Шахталықөркештіқондырғыныңсенімділігініңзерттеу. Монография. Palmarium Academic Publishing, 2013.

- Білім бақылауда мультимедиялықтестілеу жүйесі. Білім технологиясы және қоғам (Educational technology and society). Электрондық журнал. – 2013, № 3 (авторлас. КанО.А.)

Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің кысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік- конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе бірлескен авторлық:  «Кенқұдық мен карьердің стационарлық жабдығының сенімділігін жоғарылату» ғылыми-зерттеу жұмысында қатысу.