Кельдибаева Акмарал Ерзатовна

Кельдибаева Акмарал Ерзатовна_преподаватель каф ИЯФакультет: Машина жасау
Кафедра :  Шет тілдері
Академиялық дәрежесі:педагогикалық ғылымдардың магистры
Лауазымы:оқытушы

Білімі:

2012-2016 Шет тілдері факультеті, мамандық «Шет тілі: екі шет тілі», Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ

2018 жылы Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі дәрежесін алды.

Ғылыми-педагогикалық қызығушылықтары:

1.«Общий характер выразительных слов в казахском и английском языках» «Актуальные научные исследования в современном мире» сборник научных трудов. Выпуск 5(25) Часть 1, Май 2017, 34-40 стр

2.«Фразеологизмдердің жалпы сипаты мен лексика-семантикалық және грамматикалық ерекшеліктері» ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты«Рухани жаңғыру – алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары«Елтаным» баспасы , Алматы, 2018, 297-304 Б

3.«Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері» Вестник, казну Им.Аль-Фараби , май 2018г

4.«Инклюзивті білім беру аясында есту қабілеті бұзылған оқушыларға шетел тілінде білім алуына ақт қолдану мәселелері» СБОРНИК материалов ІІ-ой международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ»II том6, 20 ноября, 2015 г.

5.««Билингвальное образование в Казахстане»» «Нұрлы жол- болашаққа бастар жол» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

6.«Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған айшықты сөздердің мәтінтүзім қызметі»» Национальная академия педагогических наук

7.«Роль языка в духовном развитии всего этноса» С.Торайғыров атындағы Павлодар МУ, XVII Халықаралық ғылыми- практикалық конференция
8.«К проблеме развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстана» С.Торайғыров атындағы Павлодар МУ, XVIIХалықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

 

Қосымша білім (курстар мен тренингтер):

1 Professional Development Centre, Karaganda(январь 2018 года) ҚазақстанРеспубликасындаортабілімберумазмұнынжаңартушеңберінде «Тілдікқұзіреттілік » педагогкадрлардыңбіліктілігінарттыру
2 Cambridge English Language Assessment( декабрь 2017 года) TKT: Content and Language Integrated Learning
3 КарГУ имени Е.А.Букетова г.Караганда(март 2017 года) Integration of Online Collaborative Based Projects into the Classroom
4 Гете-Институт, г.Караганда(январь 2015 года) «Обучение иностранному языку в школьном возрасте» , «Fruhes Fremdsprachenlernen»
5 «НазарбаевЗияткерлікмектептері» ДББҰпедагогикалықшеберлікорталығы(июнь 2016 года)  ҚазақстанРеспубликасыпедагогқызметкерлерініңбіліктілігінарттырудыңдеңгейлібағдарламасы