Иманбаева Света Бакытовна

фото
image-1

Т.А.Ә., туған жылы: Иманбаева Света Бакытовна,1977ж.
Телефон, e-mail: +7-701-5544011, svetakaz77@mail.ru
Қызметі: КА және ЕҚ кафедрасының аға оқытушысы, 1,5 ставка.
Білімі:
- Л.Н. Гумилеватындағы Еуразия университеті , филология, 1998 ж
- МГТИ «Лингва», магистратура, педагогика ғылымдарының магистрі, 2012 ж.
- Қарағанды мемлекеттіктехникалық университеті, 5В073100«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», бакалавр, 2016 ж.
- Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 6М073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», магистр, 2018 ж.
Бөлімшедегі жұмыс: 2016 жылдан аға оқытушы.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: ҚТжМ кафедрасы: аға оқытушы, (2000 – 2016 жж).
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: еңбекті қорғау, өнеркәсіптік желдету, төтенше жағдайлар, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрттер
Соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми еңбектері:
- Иманбаева С.Б., Кенжеғалиев С.А. Қордабаевтың тіл біліміне қосқан үлесі – Қарағанды Университетінің хабаршысы. Филология сериясы №1(65)/2012. Қарағанды, б.10-15.
- Шахина С.Ж., Иманбаева С.Б.,Нуржанова К.К., Жетписбай Ш.А.
Некоторые проблемы обучения склонению личных местоимений. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Научно-теоритический и прикладной журнал. №7(25). Тамбов 2013. с.212-214.
- Иманбаева С.Б., Нуржанова К.К.,Сагатова Г.К.Вклад Т.Р. Кордабаева в казахское языкознание. Алманах современной науки и образования. Тамбов. Грамота №8 (63) 2012. С. 62-63
- Жумабеков М.Н., Халикова Э.Р., Иманбаева С.Б. Результаты исследований депрессии на руднике «Ушкатын – 3». – Труды университета . №4, Караганда, КарГТУ, 2016 г. С. 50-53.
- Иманбаева С.Б.Анализ применения СИЗ работниками предприятий Карагандинской области. – Труды университета . №3, Караганда, КарГТУ, 2017 г. С. 49-51
- Иманбаева С.Б. Кәсіпорындарда жеке қорғану құралдарының қажет санын жоспарлау. – Научный журнал. Вестник ПГУ Павлодарского государственного университета имени   С. Торайгырова – Павлодар: ПГУ , 2018, С. 48-53.
Пәндер мен курстар:
Еңбек физиологиясы (дәрістер – аптасына 2 сағат, тәжірибелік сабақтар- аптасына -1 сағат).
Өнеркәсіптік санитария (дәрістер – аптасына 1 сағат, тәжірибелік сабақтар- аптасына -2 сағат).
Еңбек қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (дәрістер – аптасына 2 сағат).
Басқа міндеттер: КА және ЕҚ кафедрасы магистратура бөлімі оқу-әдістемелік жұмыстарына.
Біліктілікті арттыру:
- «Қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша біліктілікті жоғарлату» семинары (ТОО Тренинг-центр «Темирлан – 2011» ЖШС Тренинг орталығы, маусым 2016 ж.);
- семинар «Өндірістегі қауіпсіздік және еңбек қорғау» семинары (ТОО Тренинг-центр «Темирлан – 2011» ЖШС Тренинг орталығы, маусым 2016 ж.);
- курс «Зиянды өндірістік факторлар бойынша еңбек шарттарын бағалау», (КОФ РГКП «РНИИОТ» МЗСР РК., сәуір 2017 ж.);
- курс «Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды реттеу» (Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы, маусым, 2018 ж.);
- Вебинар Webex Meet (қараша 2018 ж.)