Кельдибаева Акмарал Ерзатовна

Кельдибаева Акмарал Ерзатовна_преподаватель каф ИЯ

Факультет: Машиностроительный
Кафедра: 
Иностранных языков
Академическая степень: 
магистр педагогических наук
Должность: 
преподаватель кафедры ИЯ

Образование: 

2012-2016 Факультет иностранных языков, Карагандинский государственный  университет им. Е.А. Букетова Диплом с отличием, специальность 5В011900 «Иностранный язык:два иностранных языка»

В 2018 году получила степень магистра педагогических наук по специальности иностранный язык:два иностранных языка в Карагандинском государственном университете.

Список научных трудов:
1.«Общий характер выразительных слов в казахском и английском языках» «Актуальные научные исследования в современном мире» сборник научных трудов. Выпуск 5(25) Часть 1, Май 2017, 34-40 стр

2.«Фразеологизмдердің жалпы сипаты мен лексика-семантикалық және грамматикалық ерекшеліктері» ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты«Рухани жаңғыру – алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары«Елтаным» баспасы , Алматы, 2018, 297-304 Б

3.«Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері» Вестник, казну Им.Аль-Фараби , май 2018г

4.«Инклюзивті білім беру аясында есту қабілеті бұзылған оқушыларға шетел тілінде білім алуына ақт қолдану мәселелері» СБОРНИК материалов ІІ-ой международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ»II том6, 20 ноября, 2015 г.

5.««Билингвальное образование в Казахстане»» «Нұрлы жол- болашаққа бастар жол» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

6.«Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған айшықты сөздердің мәтінтүзім қызметі»» Национальная академия педагогических наук

7.«Роль языка в духовном развитии всего этноса» С.Торайғыров атындағы Павлодар МУ, XVII Халықаралық ғылыми- практикалық конференция
8.«К проблеме развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстана» С.Торайғыров атындағы Павлодар МУ, XVIIХалықаралық ғылыми-практикалық конференция

Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері

Актуальные научные исследования в современном мире

Билингвальное образование в Казахстане

Рухани жаңғыру – алаштың асыл мұраты тіл, жазу, мәдениет

http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/issue/archive

https://iscience.in.ua/arkhyv/26-27-maya-2017/pedagogichni-nayku-2/4537-obshchij-kharakter-vyrazitelnykh-slov-v-kazakhskom-i-anglijskom-yazykakh

Дополнительное образование (Курсы и тренинги):

Professional Development Centre, Karaganda(январь 2018 года) Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде «Тілдік құзіреттілік » педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
Cambridge English Language Assessment( декабрь 2017 года) TKT: Content and Language Integrated Learning
КарГУ имени Е.А.Букетова г.Караганда(март 2017 года) Integration of Online Collaborative Based Projects into the Classroom
Гете-Институт, г.Караганда(январь 2015 года) «Обучение иностранному языку в школьном возрасте» , «Fruhes Fremdsprachenlernen»
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы(июнь 2016 года)  Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы

Рабочий телефон: 56-59-32
Внутренний  телефон: 11-52